Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Bir Kamu Kurumunda İnceleme


Abstract views: 49 / PDF downloads: 47

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10590189

Anahtar Kelimeler:

Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Aracılık Etkisi, Aracı Rolü

Özet

Bu araştırmanın amacı kamu personeli çalışanların güçlendirildiklerini algılamalarıyla örgütsel bağlılıkları arasında bir ilişki olup olmadığını ve bu ilişkiye örgütsel özdeşleşmenin aracılık edip etmediğini incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, İstanbul’da bir ilçe belediyesine ait müdürlüklerde çalışan işletme personeli katılımcılar olarak belirlenmiştir. Belediye personeli olan 511 kişiyle görüşülerek 9-16 Ocak 2024 tarihleri arasında anket tekniğiyle veri toplanarak kesitsel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada yer alan değişkenler arası ilişkiler ve geliştirilen hipotezler korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleriyle test edilmiştir. Analizlerde SPSS programı kullanılmıştır. Analizlerden ulaşılan bulgulara göre; personel güçlendirme ile örgütsel bağlılık, personel güçlendirme ile örgütsel özdeşleşme, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Ayrıca örgütsel özdeşleşmenin, personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine kısmî olarak aracılık ettiği tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların alandaki araştırmacılara, yöneticilere ve çalışanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Referanslar

Adler, S. A. (1990). The reflective practitioner and the curriculum of teacher education. Paper presented at the Annual Meeting of the Association of Teacher Educators (Las Vegas, NV, 5-8 Şubat, 1990).

Alcan, E. E. (2018). Öğretmenlerin Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.

Altaş, S. S. (2021). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişkiler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 875-891.

Ashforth, B. E. ve Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization. Academy of Management Review, 14(1), 20-39. https://doi.org/10.2307/258189

Bıyık, Y. ve Sökmen, A. (2016). Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(2), 221-227.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (4. Baskı), Pegem Akademi.

Calap, A. ve Ulusoy, M. G. (2023). Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Araştırma; Erzincan Belediyesi Örneği. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 106-124. https://doi.org/10.46482/ebyuiibfdergi.1313193

Cheney, G. (1983). The rhetoric of identification and the study. Quarterly Journal of Speech, 69(2), 143-158. https://doi.org/10.1080/00335638309383643

Cunningham, I., Hyman, J. ve Baldrig, C. (1996). “Empowerment: The Power to do What?”. Industrial Relations Journal, 27(2), 143-54.

Çuhadar, D. M. T. (2005). “Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(25), 25.

Doğan, S. (2006). Personel Güçlendirme Rekabette Başarının Anahtarı, 2. Baskı Kare Yayınları.

Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Harquaıl, C. V. (1994). “Organizational Images and Member Identification”, Administrative Science Quarterly, 2(39), 239-263. http://dx.doi.org/10.2307/2393235

Edwards, M. R. (2005). “Organizational Identification: A Conceptual and Operational Review” International Journal of Management Reviews. 7(4), 207-230. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2005.00114.x

Erer, B. (2021). Psikolojik Güçlendirme Algısının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kariyer Memnuniyetinin Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 12(2), 443-457. http://dx.doi.org/10.20409/berj.2021.331

Erstad, M. (1997). “Empowerment and Organizational Change”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(7),325-333. https://doi.org/10.1108/09596119710190976

Gossett, L. (2002). Kept at arm’s length: Questioning the desirability of organizational identification. Communication Monographs, 69(4), 385-404. http://dx.doi.org/10.1080/03637750216548

Güney, Ç. G. (2006). Örgütsel Bağlılık: Örgütsel İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Trakya Üniversitesi’nde Örgüt İklimi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Güney, S. (2011). Davranış Bilimleri, Nobel Akademik Yayıncılık.

Gürbüz, S. ve Bayık, M. E. (2021). Aracılık Modellerinin Analizinde Yeni Yaklaşım: Baron ve Kenny'nin Yöntemi Hâlâ Geçerli mi? Türk Psikoloji Dergisi, 37(88).

Güven, M., Çoban, U. ve Çeliker, F. (2021). “Personel Güçlendirmenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bingöl İlinde Örnek Bir Araştırma”, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(47), 2457-2467.

Hales, C. ve Klidas, A. (1998). Empowerment in Five-Stars Hotels: Choice, Voice or Rhetoric? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(3), 88-95.

Hall, D.T., Schneider, B. ve H.T. Nygren (1970). Personal Factors in Organizational Identification. Administrative Science Quarterly, 15(2), 176-190. https://doi.org/10.2307/2391488

İşcan, Ö. F. (2006). Dönüştürücü/Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 11, 160-177.

Kanbur, E. (2017). Psikolojik güçlendirme ve örgütsel özdeşleşme arasında birey-örgüt uyumunun aracı rolü. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 63-82.

Karagöz, B., ve İrge, N. T. (2023). Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılığa ve Bireysel İş Performansına Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, (48), 46-53.

Karakoç, N., (2007). Ulusal Kalite Ödülüne Başvuran Büyük Ölçekli İşletmelerdeki İşgöreni Güçlendirme Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 7(28). https://doi.org/10.14783/maruoneri.684162

Kartal, S. K. ve Dirlik, E. M. (2016). Geçerlik kavramının tarihsel gelişimi ve güvenirlikte en çok tercih edilen yöntem: Cronbach alfa katsayısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1865-1879.

Kılıç, I. ve Gürel, E. B. B. (2022). Lider Üye Etkileşimi ve Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Third Sector Social Economic Review, 57(3), 2449-2472. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.882613

Koç, R. (2008). Personel Güçlendirme ile Çalışanların Örgüte Bağlılığı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Uygulama. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Koçak, R. D. ve Demir, A. (2018). “Personel Güçlendirme ve Örgütsel Güven İlişkisi: Kamu Kurumunda Ampirik Bir Araştırma”, Social Sciences Studies Journal, 4(23), 4492-4502.

Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği, (12.baskı), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği, (9. Baskı) Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Mottaz, C. J. (1989). An Analysis Of The Relationship Between Attitidinal Commitment and Behavioral Commitment. The Sociological Quaterly, 30(1), 141-158.

Nedimoğlu, B. A. (2008). Güçlendirmenin İşletmelerdeki Çalışanların İş Tatminleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ocak, S., Gider, Ö., Gider, N. ve Top, M. (2017). Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Institute of Business Administration-Management Journal/Isletme Iktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, (82).

Orhan, H. C. (2023). Personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları üzerine bir araştırma. (Yüksek lisans tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Seyahat İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Hatay.

Özdemir, H. Ö. (2007). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi: OPET Çalışanlarına Yönelik Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiye.

Özdemir, H. Ö., (2021). Örgütsel Bağlılık ile Psikolojik Güçlendirme Arasındaki İlişkiler: Kırşehir Örneği, Ahi Evran Akademi, 2(1), 53-60.

Özkalp, E. ve Kırel Ç. (2013). Örgütsel Davranış, Ekin Yayınevi.

Parker, R. E. ve Haridakis, P. (2008). Development of an Organizational Identification Scale: Integrating Cognitive and Communicative Conceptualizations. Journal of Communication Studies, 1(3/4), 105-126.

Polat, M. (2009). Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerinde Bir Saha Çalışması. (Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Polat, M. ve Meydan, C. (2011). Örgüt Kültürü Bağlamında Güç Eğilimi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 153-170.

Pratt, G. M. (2000). The good, the bad, and the ambivalent: Managing identification among Amway Distributors. Administrative Science Quarterly, 45(3), 456-493. https://doi.org/10.2307/2667106

Quinn, R. E. ve Spreitzer, G.M. (1997). The road to empowerment: seven questions every leader should consider. Organizational Dynamics, 26 (2), 37-49. https://doi.org/10.1016/S0090-2616(97)90004-8

Ripley, R. E. ve Ripley, M. J. (1992). Empowerment, The Cornerstone of Quality: Empowering Management in Innovative Organizations in 1990’s. Management Decision, 30(4), 20-43.

Sabuncuoğlu, Z. (2009). Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, MKM Yayıncılık.

Salha, H., ve Ulema, Ş. (2020). Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 439-451. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.727758

Sökmen, A. ve Şimşek, T. (2016). Örgütsel Bağlılık, Örgütle Özdeşleşme, Stres ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 606-620.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment ın the workplace: Dimentions, measurement and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465. https://doi.org/10.2307/256865

Sürgevil, O., Tolay, E. ve Topoyan M. (2013). Yapısal Güçlendirme ve Psikolojik Güçlendirme Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri. Journal of Yaşar University, 8(31) 5371-5391.

Şen, S., Güney, S., ve Gürül, B. (2020). Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Buna Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(60), 2925–2938. https://doi.org/10.26450/jshsr.2133

Şeşen, H. (2010). Öncülleri ve sonuçları ile örgüt içi girişimcilik: Türk savunma sanayinde bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü.

Tapan, Ö. (2019). Örgütsel erdemliliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisinde personel güçlendirmenin aracı rolü, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TDK (2023). Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 12. Baskı, Ankara.

Tokgöz, E. ve O. Aytemiz Seymen (2013). Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma, Öneri Dergisi, 39(10), 61-76.

Uysal, İ. ve Kılıç, A. (2022). Normal dağılım ikilemi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(1), 220-248. https://doi.org/10.18039/ajesi.962653

Van Dick, R., Wagner, U., Stellmacher, J., Christ, O. ve Tissington, P. A. (2005). To Be (Long) Or Not To Be (Long): Social Identification In Organizational Contexts. Genetic. Social and General Psychology Monographs, 3(131), 189-218.

Verenyurt, G. (2009). Personel Güçlendirmenin; İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Örgüte Bağlılığın Rolü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, C. (2019). Psikolojik Güçlendirme-Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi Üzerine Bir Saha Çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD), 4(10), 238-261. https://doi.org/10.25204/iktisad.482409

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Dinar, C., & Türköz, T. (2024). Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Bir Kamu Kurumunda İnceleme. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 534–544. https://doi.org/10.5281/zenodo.10590189