Türkiye’de Türk Müziği Alanında Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Kurumların Müfredatlarında Yer Alan Ses Eğitimi Ders Planlarının İncelenmesi


Abstract views: 41 / PDF downloads: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616563

Anahtar Kelimeler:

Müzik Eğitimi, Ses Eğitimi, Türk Müziği Konservatuarı

Özet

Bu araştırmada Türkiye’de Türk Müziği alanında lisans düzeyinde eğitim veren Fakülte ve Konservatuarlar bölüm, anasanat, anabilim dalı ve kuruluş yılları bağlamında incelenmiştir. Araştırmanın amacı 2000’li yıllardan bu yana sayısal anlamda hızlı bir artış gösteren kurumların müfredatlarında yer alan ses eğitimi ders sayılarının standart düzeyde ve yeterli olup olmadığı sorularına cevap aramaktır. Nitel araştırma türünde olan bu çalışma betimsel tarama modelinde bir araştırmadır. Bu doğrultuda araştırma evreninin hepsine ulaşılmış olup ilgili üniversitelerin web siteleri taranarak müfredatlarında yer alan ses eğitimi ders planları değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada 1’i üniversite, 11’i Fakülte (7 Güzel Sanatlar Fakültesi,  4 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi), 33’ü konservatuar (18 Devlet Konservatuarı, 12 Türk Müziği Devlet Konservatuarı, 3 Konservatuar) olmak üzere 45 yükseköğretim kurumu yer almaktadır. İlgili kurumların eğitim planları incelendiğinde 4 yükseköğretim kurumunun müfredatında 8 yarıyıldan fazla, 14 yükseköğretim kurumunun müfredatında 8 yarıyıl ve 28 yükseköğretim kurumunun müfredatında ise 8 yarıyıldan az ses eğitimi dersi yer aldığı görülmektedir. Bu bulgular doğrultusunda Türkiye’de Türk Müziği alanında lisans düzeyinde eğitim veren kurumların müfredatlarında yer alan ses eğitimi ders sayısının standart düzeyde olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka sonuç ise Türk Müziği alanında lisans düzeyinde eğitim veren 28 kurumda ses eğitimi ders sürelerinin yeterli düzeyde olmadığıdır.

Referanslar

Ayas, G. (2014) Mûsiki İnkılabı’nın Sosyolojisi: Klâsik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim. Doğu Kitabevi.

Ayaz, N. (2017) Cumhuriyetin İlanından Sonra Türkiye’de Ses Eğitiminin Tarihsel Gelişimi. Kalemisi Dergisi, 5(10), 183-202.

Aybek, B. ve Aslan S. (2017) Eğitimde Kuram ve Uygulama: Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education, 13(3), 455-470. https://doi.org/10.17244/eku.331938.

Çevik, S. (2006 ) Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Ses Eğitimi Alan Derslerinin Müzik Öğretmenliği Yeterlilikleri Yönünden Değerlendirilmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli.

Davran, Y. (1997) Şarkı Söyleme Sanatının Öyküsü. Önder Matbaacılık.

Ekici, T. (2008). Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Bir Program Geliştirme Çalışması, [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. (220318) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Gök, M. (2018) Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitiminin Yeni Açılan Üniversiteler, Fakülteler ve Bölümler Bağlamında İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(2) 280-297.

İkesus, S. (1965). Ses Eğitimi ve Korunması. Devlet Konservatuvarı Yayınları Milli Eğitim Basımevi.

Karahasanoğlu, S. (Ed.) (2021) İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Tarihçesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.

Karakaya, İ. (2012) Bilimsel araştırma yöntemleri. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 57-87). Anı Yayıncılık.

Karasar, N. (2020) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Özcan, N. (2009). Münir Nurettin Selçuk, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuk-munir-nurettin

Say, A. (2005). Müzik Sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Şahin, M. ve Duman, R. (2008) Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 7(16), 259-272.

Tosun, E. B ve İlhan A. Ç. (2022) Konservatuvar Şan/Opera Anasanat Dalı Lisans Programlarında Yürütülen Eşlik Dersi İçeriklerinin Çözümlenmesi. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 4(2) 223-241. https://doi.org/10.58608/augsfd.1196009.

Töreyin, M. (2008) Ses Eğitimi Temel Kavramlar – İlkeler – Yöntemler: Dünyada ve Türkiye’de Ses Eğitimine Genel Bakış Dil ve Türkiye Türkçesi. Sözkesen Matbaacılık.

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://akademik.adu.edu.tr/dk/?brm=7506&yk=409646&s=dersler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://konservatuvar.aku.edu.tr/turk-sanat-muzigi-bolumu/

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://konservatuvar.akdeniz.edu.tr/tr/lisans_devresi_ders_kataloglari-5459

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/programProfili/1993/8

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.hacibayram.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=35&curSunit=3503#

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/ses-egitimi-bolumu/pages/ses-egitimi-lisans-programi-420.html

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Musikisi ASD. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.aybu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=04&curSunit=7846#

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Din Musikisi ASD. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.aybu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=04&curSunit=5446#

Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. (2024). Ders Bilgi Paketi. https://gsf.ardahan.edu.tr/tr/page/turk-muzigi/15115

Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.atauni.edu.tr/moduller/dbp/eobs/birimDetay/3473/T%C3%BCrk%20Sanat%20M%C3%BCzi%C4%9Fi%20Program%C4%B1%20(3473)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=40750#

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/1386?AyID=27#4000

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=15&curSunit=541#

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. (2024). Ders Bilgi Paketi. https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/stf/e573/muzik

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://ebp.ege.edu.tr/DereceProgramlari/Detay/1/203/2797/932004

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. (2024). Ders Bilgi Paketi. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx

Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.firat.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=90959#

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. http://seb.tmdk.gantep.edu.tr/pages.php?url=dersler-ve-icerikleri-18

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://halic.edu.tr/tr/akademik/yuksekokullar/konservatuvar/turk-musikisi

Harran Üniversitesi Devlet Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://konservatuvar.harran.edu.tr/tr/ders-izlence-formu/ders-izlence-formu/

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.mku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=24&curSunit=5742#

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.inonu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=1811#

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. (2024). Ders Bilgi Paketi. https://turkmusikisi.medeniyet.edu.tr/tr/egitim/egitim-plani

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://www.medipol.edu.tr/akademik/fakulteler/guzel-sanatlar-fakultesi/bolumler/muzik-bolumu/turk-muzigi-ana-sanat-dali/program-bilgileri#aktsKredileri

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://ebp.nisantasi.edu.tr/DereceProgramlari/Detay/1/61403/9566/932001#17571

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://www.okan.edu.tr/konservatuvar/sayfa/4552/ders-programi/

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/SES/201310.html

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı. (2023). 2005-2006 öncesi Ders Bilgi Paketi. https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/SES_TS/

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://ebs.istanbul.edu.tr/home/dersprogram/?id=7019&birim=turk_muzigi__lisans_programi__(orgun_ogretim)&yil=2022

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://www.kafkas.edu.tr/kons/tr/sayfa8955

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. (2024). Ders Bilgi Paketi. https://muzikbolumu.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=30262

Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi. (2024). Ders Bilgi Paketi. https://gstf.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=2137&BA=muzik

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. http://dk.kocaeli.edu.tr/ders-planlari.php

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. (2023). Ders Bilgi Paketi. http://katalog.mcbu.edu.tr/Site/CourceStructure.aspx?ProgramID=1390&lang=1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://www.erbakan.edu.tr/seseitimiblm/sayfa/3999747/egitim-ogretim-programi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://gsf.nevsehir.edu.tr/tr/muzik-ve-sahne-sanatlari-bolumu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://www.ohu.edu.tr/konservatuvar/turkmuzigi/dersplani

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://ebs.omu.edu.tr/5423/932001

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://mssf.odu.edu.tr/Page/53/turk-muzigi-bolumu-ders-mufredati

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://seb.sakarya.edu.tr/tr/23000/ebs_bolum_lisans

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://bologna.selcuk.edu.tr/tr/Dersler/dilek_sabanci_devlet_kons-geleneksel_turk_muzigi-geleneksel_turk_muzigi-lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://konservatuvar.cumhuriyet.edu.tr/5772-ders-programlari-ve-mufredat

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://bilgipaketi.nku.edu.tr/%C3%87alg%C4%B1%20E%C4%9Fitimi/bolum/m/5559/743

https://konservatuvar.nku.edu.tr/DersKataloglar%C4%B1/743/s/20397/27372/0

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=36&curSunit=2001217#

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. https://konservatuvar.trabzon.edu.tr/Share/775B0170BBDEEEA608310D8F4C6C1089

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı. (2023). Ders Bilgi Paketi. http://bilgipaketi.yyu.edu.tr/DereceProgramlari/Detay/1/61171/9230/932001

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi. (2023). Ders Bilgi Paketi. http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=208&aid=43

YÖK Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlar 2023. (2024).

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/YOS-2023/yos-ozel-yetenek-programlari-tablo-5.pdf

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, L. (2024). Türkiye’de Türk Müziği Alanında Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Kurumların Müfredatlarında Yer Alan Ses Eğitimi Ders Planlarının İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 115–125. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616563