Demografik Faktörlerin Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma


Abstract views: 33 / PDF downloads: 23

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11404702

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Dayanıklılık, Demografik Faktörler, Hipotez testi

Özet

Bu çalışma, demografik faktörlerin bireylerin psikolojik dayanıklılık seviyeleri üzerindeki etkilerini çok yönlü bir perspektiften incelemeyi amaçlamaktadır. Psikolojik dayanıklılık, bireylerin zorlayıcı yaşam olayları ve stres faktörlerine karşı gösterdikleri uyum davranışı ve iyileşme yeteneğini ifade eden önemli bir kavramdır. Araştırma, yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlerin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Çalışmanın örneklemini Muğla ilinde yer alan bir kamu hastanesinin çalışanları oluşturmaktadır ve veri toplama sürecinde kolayda ve kartopu örnekleme teknikleri kullanılarak 250 sağlık çalışanından anket yoluyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler Jamovi ve AMOS 22 paket programları aracılığıyla analize tabi tutulmuştur.

Araştırmanın bulguları, yaşın psikolojik dayanıklılık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, özellikle 41-50 yaş aralığındaki bireylerin daha yüksek dayanıklılık seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir. Medeni durumun ise beklenenin aksine psikolojik dayanıklılık üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Kadınların erkeklere göre daha yüksek psikolojik dayanıklılık seviyelerine sahip olduğu belirlenmiş, bu durum kadınların sosyal destek mekanizmalarını daha etkin kullanmaları ile açıklanmıştır. Eğitim düzeyinin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisi ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç olarak, demografik faktörlerin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkileri karmaşık ve çok yönlüdür. Çalışma, özellikle sağlık çalışanlarının dayanıklılığını artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi için önemli bulgular sunmaktadır. Araştırmanın bulguları, bireysel ve kurumsal düzeyde alınacak önlemler ile toplumsal refahın artırılmasına yönelik politika önerilerini içermektedir.

Referanslar

Arrogante, O., & Aparicio-Zaldívar, E. (2017). Resilience and burnout among intensive care unit professionals. Intensive and Critical Care Nursing, 43, 81-87. https://doi.org/10.1016/ j.iccn.2017.03.003

Bariola, E., Lyons, A., Leonard, W., Pitts, M., Badcock, P., & Couch, M. (2015). Demographic and psychosocial factors associated with psychological distress and resilience among transgender individuals. American Journal of Public Health, 105(10), 2108-2116. https://doi.org/10.2105/ AJPH.2015.302763

Bonanno, G. A., Neria, Y., Mancini, A., Coifman, K. G., Litz, B., & Insel, B. (2007). Is there more to complicated grief than depression and posttraumatic stress disorder? A test of incremental validity. Journal of Abnormal Psychology, 116(2), 342-351. https://doi.org/10.1037/0021-843X.116.2.342

Doğan, T. (2015). The validity and reliability study of the single dimension psychological resilience scale. Klinik Psikiyatri Dergisi, 18(1), 29-36.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). SAGE Publications.

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz. Seçkin Yayıncılık.

Kunzler, A., Helmreich, I., Chmitorz, A., König, J., Binder, H., Wessa, M., & Lieb, K. (2020). Psychological interventions to foster resilience in healthcare professionals. Journal of Occupational Health Psychology, 25(2), 129-142. https://doi.org/10.1037/ocp0000174

Lee, J. H., Nam, S., Kim, A., Kim, B., Lee, M., & Lee, S. M. (2013). Resilience: A meta-analytic approach. Journal of Counseling and Development, 91(3), 269-279. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2013.00095.x

Lowe, L. (2015). The intimacies of four continents. Duke University Press.

Lwanga, S. K., & Lemeshow, S. (1991). Sample size determination in health studies: A practical manual. World Health Organization.

Nurses, Y.-P., Ahorsu, D., Chen, J.-S., Lee, C., Lin, C.-Y., & Griffiths, M. (2021). Resilience among nurses: The role of demographic factors, mindfulness, and perceived stress. Journal of Nursing Management. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jonm.13314

Ran, L., Wang, W., Ai, M., Kong, Y., Chen, J., & Kuang, L. (2020). Psychological resilience, depression, anxiety, and somatization symptoms in response to COVID-19: A study of the general population in China at the peak of its epidemic. Social Science & Medicine, 262, 113261. https://doi.org/ 10.1016/j.socscimed.2020.113261

Sakız, H., & Aftab, M. (2018). Academic achievement and psychological resilience among students in Turkey. Education and Science Journal, 43(194), 197-209. https://doi.org/10.15390/EB.2018.7437

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students (Z. Aycan, Ed. & Trans.). Nobel Yayın Dağıtım. (Original work published 2007)

Schaefer, A., Kong, R., Gordon, E. M., Laumann, T. O., Zuo, X. N., Holmes, A. J., ... & Yeo, B. T. (2018). Local-global parcellation of the human cerebral cortex from intrinsic functional connectivity MRI. Cerebral Cortex, 28(9), 3095-3114. https://doi.org/10.1093/cercor/bhx179

Tran, T. V., Chun, T. W., Lee, H. H., Kim, H. G., & Nho, E. C. (2013). Resilience among Austrian survivors of World War II. Journal of Traumatic Stress, 26(6), 725-732. https://doi.org/ 10.1002/jts.21868

Wu, G., Feder, A., Cohen, H., Kim, J. J., Calderon, S., Charney, D. S., & Mathé, A. A. (2013). Understanding resilience. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 7, 10. https://doi.org/10.3389/ fnbeh.2013.00010

Wu, S., Sun, F., Zhang, W., Xie, X., & Cui, B. (2022). Resilience among nurses in Taiwan. Journal of Nursing Management, 30(3), 450-459. https://doi.org/10.1111/jonm.13343

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Sakal, A., & Sakal, M. (2024). Demografik Faktörlerin Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(107), 953–962. https://doi.org/10.5281/zenodo.11404702