Ruminatif Düşünce Biçimi İle Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Öz Duyarlılığın Düzenleyici Rolü


Abstract views: 37 / PDF downloads: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12603413

Anahtar Kelimeler:

Ruminatif Düşünce Biçimi, Yeme Tutumu, Öz Duyarlılık

Özet

Bu çalışma, ruminatif düşüncenin yeme tutumu üzerindeki etkisini ve bu ilişkide öz duyarlığın düzenleyici rolünü incelemektedir. Araştırma kapsamında 411 kadın katılımcıdan elde edilen veriler, üç ana ölçek (Ruminatif Düşünce Biçimi Ölçeği, Yeme Tutumu Testi ve Öz Duyarlılık Ölçeği) ve demografik bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ruminatif düşünce, yeme tutumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Ayrıca, öz duyarlığın ruminatif düşünce ve yeme tutumu arasındaki ilişkide düzenleyici bir rol oynadığı tespit edilmiştir. Öz duyarlığı yüksek olan bireylerde, ruminatif düşüncenin yeme tutumu üzerindeki etkisi, öz duyarlığı düşük olan bireylere göre daha fazladır. Bu bulgular, ruminatif düşünce ve yeme tutumu arasındaki ilişkide öz duyarlığın önemini vurgulamakta ve bireylerin psikolojik sağlığının iyileştirilmesinde öz duyarlık geliştirme stratejilerinin kullanılabileceğini önermektedir. Çalışmanın sınırlılıkları arasında, katılımcıların yalnızca kadın olması ve kesitsel bir tasarım kullanılması yer almaktadır. Bu nedenle, sonuçların genellenebilirliği ve nedensellik ilişkilerinin belirlenmesi kısıtlıdır. Gelecek çalışmalarda, daha geniş ve çeşitli örneklem grupları ile boylamsal tasarımlar kullanılarak bu ilişkilerin daha detaylı incelenmesi önerilmektedir.

Referanslar

Akın, Ü., Akın, A., & Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 1-10.

Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-compassion and body dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation intervention. Mindfulness, 6, 444-454.

Alloy, L. B. (2009). A roadmap to rumination: A review of the definition, assessment, and conceptualization of this multifaceted construct. Clinical Psychology Review, 29(2), 116-128.

Arcelus, J., Mitchell, A. J., Wales, J., ve Nielsen, S. (2011). Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies. Archives of General Psychiatry, 68(7), 724-731. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.74

Brinker JK, Dozois JA. Ruminative Thought Style and Depressed Mood. Journal of Clinical Psychology. 2009: 65(1);1-19.

Brown, K. W. Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84.4 822-848.

Costarelli, V., Demerzi, M., & Stamou, D. (2009). Disordered eating attitudes in relation to body image and emotional intelligence in young women. Journal of human nutrition and dietetics, 22(3), 239-245.

Fredrick, J. W., Nagle, K., Langberg, J. M., Dvorsky, M. R., Breaux, R., & Becker, S. P. (2024). Rumination as a mechanism of the longitudinal association between COVID-19-related stress and internalizing symptoms in adolescents. Child Psychiatry & Human Development, 55(2), 531-540.

Josefsson, A., Hreinsson, J. P., Simrén, M., Tack, J., Bangdiwala, S. I., Sperber, A. D., ... & Törnblom, H. (2022). Global prevalence and impact of rumination syndrome. Gastroenterology, 162(3), 731-742.

Klein, H. J., Wesson, M. J., Hollenbeck, J. R., ve Alge, B. J. (1999). Goal commitment and the goal-setting process: Conceptual clarification and empirical synthesis. Journal of Applied Psychology, 84(6), 885-896. https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.6.885

Le Grange, D., ve Eisler, I. (2009). Family interventions in adolescent anorexia nervosa. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18(1), 159-173.

Martell, C. R., Addis, M. E., & Jacobson, N. S. (2001). Depression in context: Strategies for guided action. WW Norton & Co.

Morrow, J., ve Nolen-Hoeksema, S. (1990). Effects of responses to depression on the remediation of depressive affect. Journal of Personality and Social Psychology, 58(3), 519-527

Neff, K. D. (2003a). Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.

Neff, K. D. (2003b). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85-101.

Neff, K. D., ve Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self-compassion program. Journal of Clinical Psychology, 69(1), 28-44.

Neff, K. D., ve Vonk, R. (2009). Self-compassion versus global self-esteem: Two different ways of relating to oneself. Journal of Personality, 77(1), 23-50.

Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109(3), 504-511.

Opwis, M., Schmidt, J., Martin, A., & Salewski, C. (2017). Gender differences in eating behavior and eating pathology: The mediating role of rumination. Appetite, 110, 103-107.

Raes, F. (2011). The effect of self-compassion on the development of depression symptoms in a non-clinical sample. Mindfulness, 2(1), 33-36.

Smith, J. M., & Alloy, L. B. (2009). A roadmap to rumination: A review of the definition, assessment, and conceptualization of this multifaceted construct. Clinical Psychology Review, 29(2), 116-128.

Şahin, E. E. (2020). Üniversite öğrencilerinde bağlanma ve sosyal bağlılık arasındaki ilişkide yetersizlik duygusu ve mükemmeliyetçiliğin aracı rolü (Doktora tezi), Anadolu Universitesi.

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics Boston, MA: pearson.

Treasure, J., Claudino, A. M., ve Zucker, N. (2010). Eating disorders. The Lancet, 375(9714), 583-593.

Treynor, W., Gonzalez, R., ve Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247-259.

Watkins, E. (2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychological Bulletin, 134(2), 163-206. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.2.163

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Mammadrahimli, N. (2024). Ruminatif Düşünce Biçimi İle Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Öz Duyarlılığın Düzenleyici Rolü. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(108), 1196–1216. https://doi.org/10.5281/zenodo.12603413