Öğretmenlikte Yetkinlik Düzeyi Sorgusu: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları


Abstract views: 23 / PDF downloads: 15

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12603385

Anahtar Kelimeler:

Yetkinlik, yeterlik, mesleki tutum

Özet

Bir ülkenin eğitim kalitesinin öğretmen kadrosunun kalitesi ile orantılı olduğunu bilerek, öğretmen adaylarının eğitimine önem vermek gereklidir. Öğretmenlerin niteliklerinde idealizmlerinin etkisini yok saymak mümkün değildir. Bu idealizmin açığa çıkmasını sağlayacak olan öğretmenlerin kendi mesleki yeterliklerine ilişkin geliştirdikleri inançlarıdır. “İyi bir öğretmen olabilecek miyim?” sorusuyla öğretmen adayları mesleki yetkinliklerini sorgulamakta, verecekleri cevaplar nitelikli öğretmenlik yolunu açmakta ya da kapamaktadır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlikte yetkinlik düzeyinin ne olduğunu anlamayı amaçlayan bu çalışma; nitelikli sosyal bilgiler öğretmenlerinin yetiştirilmesi adına bir sorgulama içerir. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama deseni ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören 192 Sosyal bilgiler öğretmen adayıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında Baloğlu ve Karadağ (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik yöntemlerinden frekans, yüzde ve aritmetik ortalama hesaplanmış, gruplar arası farkın incelenmesi için t testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenin yönlendiriciliği, davranış yönetimi, motive edebilme, öğretim becerisi ve ölçme-değerlendirme alt boyutlarında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlikte yetkinlik düzeyi orta üstü olarak tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmen yetkinlik düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleriyle ilişkisinde anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.

Referanslar

Altan, M. Z., & Özmusul, M. (2022). Geleceğin Türkiye’sinde öğretmen refahı: Öğretmenlik meslek kanununun kayıp parçası. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 24-42.

Altunay, F. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının ve mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.

Aydemir, S., & Çam, Ş. (2015). Lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü eğitimi almaya ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(4), 4-16.

Baloğlu, N., & Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56(56), 571-606.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, 191-215.

Bandura, A. (1998). Exploration of fortuitous determinants of life paths. Psychological Inquiry, 9, 95-99.

Berman P., & McLaughing M. (1977) Federal programs supporting educational change, Vol.2: Factors affecting implementation and continuation. Rand Corporation.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayınları.

Elvan, D., & Mutlubaş, H. (2020). Eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojinin kullanımı ve teknolojinin sağladığı yararlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 100-109.

Göçen, G., & Kabaran, H. (2013). Ortaöğretim 9. sınıf fizik dersi öğretim programlarının tarihsel süreç içerisinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(2), 147-157.

Güven, B., & Ersoy, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi ve sosyal bilgiler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 15-32.

Karahan, N. (2008). Öğretmen yetiştirme düzeni ve Türkiye örneği. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beykent Üniversitesi.

Karasar, N. (2009). Bilimsel arastırma yöntemi: Kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Kayıran, M. (1998). Atatürkçü düşünce ışığında: Çağdaş eğitim. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 14(42), 780-830.

Pamukoğlu, İ. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlilik algısı. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi.

Reddin, W. J. (1971). Managerial effectiveness 3D. Mc Graw-Hill.

Oçan, E., Koçdemir, U., Yolcu, S., & Çevik, Y. (2024). Branş öğretmenlerinin 21. yüzyıl eleştirel düşünme becerileri yeterliklerinin incelenmesi. International Journal of Original Educational Research, 2(1), 263-276.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal vs. external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.

Sağır, H., (2006). Yetkinlik bazlı insan kaynakları süreçleri ve bir araştırma. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2001) Teacher efficacy: Capturing anelusive concept. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

Ünsal, S., & Gökdaş, A. (2020). Eğitimin işlevlerinin gerçekleşme düzeyinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(4), 1133-1157.

Yetişensoy, O. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geleceğe yönelik işsizlik kaygısı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Şengül Bircan, T. (2024). Öğretmenlikte Yetkinlik Düzeyi Sorgusu: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(108), 1189–1195. https://doi.org/10.5281/zenodo.12603385