ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNE GÖRE YAPILAN ÖĞRETİMİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ


Abstract views: 35 / PDF downloads: 16

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1675

Anahtar Kelimeler:

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli, Ses Ünitesi, Bilimin Doğası, Ortaokul, Öğrenci

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 6. Sınıf fen bilimleri dersinde yer alan "Ses" ünitesi konularının öğretilmesinde Ortak Bilgi
Yapılandırma Modeli’ni (OBYM) esas alan öğretimin öğrencilerin bilimin doğası üzerine görüşlerine etkisinin araştırılmasıdır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim- öğretim yılında Konya ili Kulu ilçesinde yer alan Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu’ndaki 6. sınıf öğrencilerinden 30 kontrol grubu, 27 deney grubu olmak üzere toplam 57 öğrenci oluşturmaktadır.
Deney grubunda OBYM’ye dayalı öğretim modeli uygulanırken kontrol grubunda 5E öğretim modeli uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilimin Doğası Üzerine Görüşler Anketi (BİDGA) kullanılmıştır. BİDGA deney ve
kontrol gruplarına uygulama öncesi ve sonrası ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmada yarı deneysel yöntem
uygulanmıştır. Bulgulara ait çarpıklık basıklık değerleri incelenmiş, Skewness ve Kurtosis değerlerine göre verilerin normal
dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu uygulamalardan sonra deney ve kontrol gruplarının zayıf, değişken ve yeterli
düzeylerdeki görüşlerinin frekans değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde OBYM’nin 6.
Sınıf öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerine katkısı oldukça iyi düzeydedir. Kontrol grubu öğrencilerinin bilimin
doğasına yönelik görüşlerinin ön ve son test verileri dikkate alındığında ise küçük bir değişim olduğu görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

GÜZEL, H., & UZUNKAYA, M. (2019). ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNE GÖRE YAPILAN ÖĞRETİMİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4458–4469. https://doi.org/10.26450/jshsr.1675

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri