LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN SOSYOMETRİK STATÜLERİNE GÖRE İNCELENMESİ


Abstract views: 56 / PDF downloads: 30

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1685

Anahtar Kelimeler:

Lise öğrencileri, kişilerarası problem çözme becerisi, sosyometrik statü

Özet

Bu araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerileri ve sosyometrik statülerini cinsiyetlerine, sınıf
düzeyine, okul türüne, anne-baba eğitim durumuna ve barınma yeri gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bingöl il merkezinde bulunan liselerde öğrenim
gören, 250 kız ve 207 erkek olmak üzere toplam 457 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu kolay örnekleme
yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla ‘‘Kişilerarası Problem Çözme
Becerileri Envanteri’’, öğrencilerin sınıf içerisindeki statülerini belirlemek için ‘‘Sosyometrik Statü Testi’’ ve araştırmanın
değişkenlerine yönelik bilgi toplamak amacıyla da, araştırmacı tarafından hazırlanan ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson momentler çarpım korelasyonun
analizi ve tukey testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, lise öğrencilerinin sosyometrik puanları ile probleme yapıcı
yaklaşım alt boyutu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu göstermektedir. Buna göre lise öğrencilerinin
sosyometrik statülerine ilişkin puanlarının artması durumunda kişiler arası problemlere yapıcı yaklaşım gösterme
davranışlarının da artacağı söylenebilir. Ayrıca araştırma sonuçları cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, anne-baba eğitim durumu
ve barınma yeri değişkenleriyle kişilerarası problem çözme becerisi alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğunu
göstermektedir. Cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, anne-baba eğitim durumu ve barınma yeri değişkenleriyle sosyometrik statüler
arasında ise anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

AVCI, M., & GÜLBAHÇE, A. (2019). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN SOSYOMETRİK STATÜLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4598–4610. https://doi.org/10.26450/jshsr.1685