Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına İlişkin Algıları


Abstract views: 29 / PDF downloads: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8307126

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, öğretmen algısı, eğitim

Özet

Bu çalışmada öğretmenlerin sürdürülebilirlik kavramına ilişkin algıları ele alınmış, öğretmenlerin bu kavrama ilişkin neler algıladıkları, kavramın eğitim içerisindeki rolü ve kavramın eğitim müftedatında yeteri kadar yer alıp almadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 9 erkek ve 13 kadından oluşan bir araştırma grubu ile yürütülmüş, veriler katılımcılardan görüşme yöntemi ile toplanıp, verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışma sonunda kavramın mesleki açıdan önemli olduğu, müfredat içerisinde ise yeterince yer almadığı bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınmaya yönelik eğitimlerin erken yaştan itibaren öğretilmeye başlanması gerektiği ve öğretmenlerin sürdürülebilirlik temalı projelerde yeteri kadar yer almaması da araştırmada elde edilen diğer bulgular arasındadır

Referanslar

Aksan, Z. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma için atıkların geri dönüşümü konusunda eğitimi ve farkındalık oluşturulması. [Yayınlanmamış Doktora tezi]. 19 Mayıs Üniversitesi.

Alkış, S. (2007). Coğrafya Eğitiminde Yükselen Paradigma: Sürdürülebilir Bir Dünya. Marmara Coğrafya Dergisi, 15, 55-64.

Arık, S., & Yılmaz, M. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre kirliliğine yönelik metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1147-1164.

Ateş, H. (2019). Fen bilimleri dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 101-127.

Atmaca, C. A. (2016). Fenbilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Aydin, M. (2016). Enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü: Türkiye değerlendirmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 409-441.

Aydoğan, A. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma konusuyla ilgili kazanımların öğretimine ilişkin görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Niğde Üniversitesi.

Baumgärtner, S., & Quaas, M. (2010). What is sustainability economics? Ecological Economics, 69(3), 445-450.

Baykal, H. ve Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünyada Çevre Sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9) 1-17

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83(2), 39-43.

Bently, D., & Reppucci, A. (2013). I think they all felt distressed: Talking about complex issues in early childhood. Childhood Education, 89(1), 9-14.

Bilgili, M. Y. (2017). Ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınma. Journal of International Social Research, 10(49) 559-569.

Boutte, G. (2008). Beyond the illusion of diversity: How can early childhood teachers can promote social justice. The Social Studies, 99(4), 165-173.

Brundtland, G.H., (1987). “Our Common Future” World Commission on Environment and Development. WCED.

Bulut, B., & Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2680-2697.

Burmeister, M. and Eilks, I. (2013). Using participatory action research to develop a course module on education for sustainable development in pre-service chemistry teacher education. Center for Educational Policy Studies Journal, 3(1), 59-78

Burmeister, M., Schmidt-Jacob, S. and Eilks, I. (2013). German chemistry teachers‘ understanding of sustainability and education for sustainable development-An interview case study. Chemistry Education Research and Practice, 14(2), 169-176.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, California: Sage.

Davis, J. (2008). What might education for sustainability look like in early childhood?

In Pramling-Samuellson, I. & Kaga, Y. (Eds.), The contribution of early childhood education to a sustainable society (18-24). Paris: UNESCO.

Dempsey, N., Bramley, G., Power, S. and Brown, C. (2009). The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability. Sustainable Development, 19(5), 289-300.

Dinç, A., & Acun, A. (2017). Sosyal bilgiler dersinde ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuların öğretiminde güncel olayların kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi, (41), 29-46.

Eryılmaz, T. (2011). Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Ver Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Başkent Üniversitesi.

Gayford, C. (2001). Education for sustainability: an approach to the professional development of teachers. European Journal of Teacher Education, 24(3), 313-327.

Goodland, R. (2002). Sustainability: human, social, economic and environmental. Encyclopedia Of Global Environmental Change, 5, 481-491.

Gökmen, A., Solak, K. & Ekici, G. (2017). Sürdürülebilir kalkınma için eğitim: öğretmen adaylarının tutumları ile ilişkili olan faktörler. Kesit Akademi Dergisi, (12), 462-480.

Green, T. L. (2013). Teaching (un) sustainability? University sustainability commitments and student experiences of introductory economics. Ecological Economics, 94, 135-142.

Hanifah, M., Shaharuddin, A., Noraziah, A., & Mohamad Suhaily Yusry, C. N. (2015). Sustainable level of use among teachers in Puchong, Selangor. Human Sciences, 5(1), 19–26.

Howarth, R.B. (2012). Sustainability, Well-Being, and Economic Growth. Minding Nature, 5(2), 32-39

Kaya, M.F. ve Tomal, N. (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 50-65

Keleş, Ö. (2007). Sürdürülebilir yaşama yönelik çevre eğitimi aracı olarak ekolojik ayak izinin uygulanması ve değerlendirilmesi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi] Gazi Üniversitesi.

Ko, A., & Lee, J. (2003). Teachers’ perceptions of teaching environmental issues within the science curriculum: A Hong Kong perspective. Journal of Science Education and Technology, 12(3) 187-204.

Kuşat, N. (2013). Yeşil Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Ekonomi: Avantaj ve Dezavantajları Türkiye İncelemesi. Journal of Yasar University, 29(8), 4896-4916

McKeown, R. (2014). The leading edge of teacher education and ESD. Journal of Education for Sustainable Development, 8(2), 127-131.

Olsson, D., Gericke, N. ve Chang Rundgren S.N. (2016). The Effect Of İmplementation Of Education for Sustainable Development in Swedish Compulsory Schools-Assesing Pupils’s Sustainability Consciousness. Environmental Education Research, 22(2), 176-202

Öztürk Demirbaş, Ç. (2015). Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, (31), 300-316

Pamuk, D. K. (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Turkish Journal of Primary Education, 4(2), 72-84.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). London: Sage Publications, Inc.

Pramling Samuelsson, I. (2011). Why we should begin early with ESD: The role of early childhood education. International Journal of Early Childhood, 43(2), 103-118

Sağdıç, A., & Şahin, E. (2015). Sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlar: Ölçek geliştirme çalışması, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 161–180.

Shelton, C., Warren, A., & Archambault, L. (2016). Exploring the use of interactive digital storytelling video: promoting student engagement in a university hybrid course. TechTrends, 60(5), 465-474.

Soysal, C. (2017). Kimya öğretmen adaylarının çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki yeterliliklerinin incelenmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Summers, M., Kruger, C., Childs, A., ve Mant, J. (2010). Primary School Teachers’ Understanding of Environmental Issues: An Interview Study. Environmental Education Research, 6(4), 294-312.

Şahin, İ. ve Kutlu, S.Z. (2014). Cittaslow: Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Bir Değerlendirme. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 2(1), 55-63

Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (151), 89‐103.

Tıraş, H. H. (2012). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre: Teorik bir inceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 57-73.

Türer, B. (2010). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Uğraş, M., & Zengin, E. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının sürdürülebilir kalkınma için eğitim ile ilgili görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 12(1), 298-315.

UNESCO. (2005). http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/decade/uncomESD_FS.htm. (25.12.2022)

Walshe, N. (2008). Understanding students' conceptions of sustainability. Environmental Education Research, 14(5), 537-528.

Yapıcı, M. (2003). Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 223 230.

Yavuz, V.A. (2010). Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 63-86.

Yilmaz, F. ve Gültekin, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları bağlamında öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 18, 120-132.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÇETİN, O., & ERDOĞAN ÇETİN, N. (2023). Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına İlişkin Algıları. International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 10(98), 2108–2116. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307126