Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilerin İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri


Abstract views: 90 / PDF downloads: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8307145

Anahtar Kelimeler:

Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenci, ilk okuma yazma öğretimi, sınıf öğretmenleri

Özet

Çalışmanın amacı geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerini inceleyip buna dair çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa Haliliye ilçesinde Suriyeli öğrencilerin en yoğun olan ilkokullarında görev yapmakta olan 30 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veriler on tane açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme form aracılığıyla elde edilmiş ve bu veriler betimsel analiz tekniği olan içerik analizi ile elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Geçici Koruma Altındaki Suriyeli öğrencilerin ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlarına yönelik olarak en çok dil problemi yaşadıklarını bunu uyum, şiddet ve disiplin problemlerinin izlediği; öğretim boyutunda ise daha çok okuma-telaffuz, dil farklılığına bağlı problemlerin olduğu, öğretmenlerin bunlara çözüm olarak en çok görsel, video ve somut materyallerle destekleyip akran öğretimini kullanarak öğrencilerle bireysel ilgilendiklerini söylemişlerdir. Sorunların çözümü için  en çok çeviri programlarını kullandıklarını, öğrencilere yönelik hazırlık eğitimi, dil kursu ve ana sınıf eğitimini çok önemli buldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Velilere yönelik olarak ise dil eğitimi ve okuma yazma öğretiminin verilmesiyle birlikte süreç boyunca rehber öğretmenler tarafından gerekli eğitimlerinin verilerek okula uyumlarının artırılması için veli ziyaretlerinin yapılabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Referanslar

Akalın, A. (2016). Türkiye'ye gelen Suriyeli göçmen çocukların eğitim sorunları. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 2, 44-56.

Çakır, S. (2011). Türkiye’de göç, kentleşme/gecekondu sorunu ve üretilen politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 209-222.

Güngör, F., Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim -öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 124-173.

Levent, F., Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14- 1(27), 21-46.

Polat, A., (2019). Yabancılara (Suriyeli göçmen çocuklara) okuma yazma öğretimi sürecine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Necmettin Erbakan Üniversitesi..

Sarıtaş, E., Şahin, Ü. Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (25), 208-229.

Topsakal, C. Merey, Z., & Keçe, M. (2013). Göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitim öğrenim hakkı ve sorunları üzerine nitel bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 27 (6), 546-560.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZER, M. (2023). Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilerin İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 10(98), 2136–2144. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307145