Okul Aile İş Birliğini Güçlendirme Üzerine Bir İnceleme


Abstract views: 465 / PDF downloads: 144

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8307128

Anahtar Kelimeler:

Okul, aile, veli, okul aile işbirliği, okula veli katılımı, okul yönetimi

Özet

Bu incelemenin amacı okul-aile iş birliğini güçlendirme konusunda yönetici/idareci, öğretmen ve veli beyanları neticesinde var olan durumu betimlemek ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine dair çözümsel öneriler sağlamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş; verilerin toplanmasında görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesinde bulunan ilkokullarda görev yapan yönetici/idareci, öğretmen ve veliler ile beraber yapılmıştır.

Bu çalışmada yönetici/idareci ve öğretmenlerin okul-aile işbirliğine ilişkin görüşleri içerik analizi ile incelenmiştir. Yönetici/idareci, öğretmen ve velilerle yapılan görüşmelerde sorunların belirlenmesi ve belirlenen bu sorunlara ait çözüm önerilerine dair birçok ortak düşüncelerin olduğu fakat fonksiyonel duruma gelmesinde paydaşların harekete geçmediği ve bu yüzden sorunların devam ettiği belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; okul aile işbirliğinin geliştirilmesi için okul yöneticileri ve öğretmenlerin velililerden beklentileri, sorumlulukları ve dahası hakları olduğu konularda üstlerine düşen rollerin yapılamadığı fikirleri ortaya çıkmış olup yönetici ve öğretmenlerin söylemleri paralellik göstermektedir. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi açısından velilerin okul yöneticileri ve öğretmenler ile yaşanan iletişim sorunu, ekonomik nedenler, okula karşı olumsuz tutumların ve eğitim durumlarından kaynaklı bir takım ortak söylemlerin var olduğu bir takım sorunlar belirlenmiştir.

Referanslar

Akbaşlı, S. ve Tura, B. (2019). Okul Aile Birlikleri Okullara Neler Getirdi? Neyi Değiştirdi? OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1747-1768. DOI: 10.26466/opus.621027

Akyüz, Hüseyin. (1992). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma. MEB Yay.

Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. ve Fidan, T. (2018). Nitel Araştırmada Geçerlik Ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75.

Arnold, K.D., Michael, M.G., Hosley, C.A. ve Miller, S. (1994). Hafif Düzeyde Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Ailelerinin Okul-Aile İletişimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler: ön bulgular. Eğitim ve Psikolojik Danışma Dergisi, 5(3), 257-267

Aslanargun, E. (2007). “Okul- Aile Birliği Ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışma”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119–135,

Chmiliar, l. (2010). Çoklu Kasa Tasarımları. A.J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Örnek Olay Ansiklopedisi Araştırması (s. 582-583) içinde. SAGE Yayınları.

Creswell, J. W. (2007). Nitel Sorgulama Ve Araştırma Tasarımı: Beş Yaklaşım Arasından Seçim Yapmak. Binlerce Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (2005). Nitel Araştırmanın Bilge El Kitabı (3. Baskı). Thousand Oaks, CA: Adaçayı.

Finders, M., ve Lewis, C., (1994). Neden Bazı Veliler Okula Gelmiyor. Kaleydoskop: Eğitimde Çağdaş ve Klasik Okumalar,

Gordon, T. (1993). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. (Çev: Emel Aksay ve Birsen Özkan.) YA-PA Yayınları.

Gökçe, E., (2000). İlköğretimde Okul Aile İş birliğinin Geliştirilmesi, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi Denizli Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı.

Gündüz, S. (2015). Okul Paydaşlarının Görüşlerine Göre Etkili Okul Geliştirme [Yüksek lisans Tezi] Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (26. Maddesi )

Knafl, K. A. ve Howard, M. J. (1984). Nitel Araştırmaları Yorumlama ve Raporlama. Hemşirelik ve Sağlıkta Araştırma, 7(1), 17-24.

Koçak, Y. (1991). Okul-Aile İletişiminin Önündeki Engeller. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Kuzgun, Y. (1991). Ana Baba Tutumlarının Bireyin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi, Aile Yazıları. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları

MEB. (1947). Okul-Aile Birlikleri. Okul-Aile Birliği, Belleten, 1, 3-5

MEB. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Nobel Yayın Dağıtım.

Morse, J. M. (1991). Örnekleme Stratejileri. İçinde: J. M. Morse (Ed.). Nitel Hemşirelik Araştırması: Çağdaş Bir Diyalog (s. 127-145). Adaçayı Yayınları

Peet, A., Prakke, P. ve Wolf, K. (2007). Hollanda İlkokullarında Zorlu Ebeveynler, Öğretmen Mesleki Stresi Ve Sağlığı. Uluslararası Eğitimde Ebeveynler Dergisi, 1, 36-44.

Starr, L. (2003). Ebeveyn Katılımını Teşvik Etmek İçin Bir Düzine Faaliyet. http://www. Educationworld.com/a_admin/admin1. Siteyi ziyaret tarihi: 10. 04. 2004.

Seyidoğlu, H. (1997), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Güzem Yayınları.

Şişman, M., (2013). Eğitimde Mükemmellik Arayışı Etkili Okullar (4.baskı). Pegem A Yayıncılık.

Tekin, H. H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme, Sosyoloji Dergisi, 3 (13), (101-116)

Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y., ve Gemici, Y. (2001). İlköğretim Okullarında Okul Yönetimine Yansıyan Disiplin Sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 27(27), 417-441.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yay.

Yıldırım, M.C. ve Dönmez, B., (2008). Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Bir Araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98-115.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

CANDEMİR, Özgür. (2023). Okul Aile İş Birliğini Güçlendirme Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 2117–2129. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307128