Lise Öğrencilerinin Sanal Miskinlik Davranışlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi


Abstract views: 34 / PDF downloads: 208

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10622651

Anahtar Kelimeler:

Sanal Miskinlik, Sanal Kaytarma, İnternet Bağımlılığı, Lise Öğrencileri

Özet

Koronavirüs hastalığını kontrol altına almak üzere hayata geçirilen önlemler, sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm toplumsal kurumların işleyişini, bunun yanı sıra eğitim hizmetlerden yararlanan bireylerin yaşantılarını, davranış ve alışkanlıklarını önemli ölçüde etkilemiştir. Bunun somut örneklerinden biri olarak eğitim sektöründeki faaliyetler, salgın sürecinin başlangıcından itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla yürütülmüştür. Bu gibi hizmetlerin verimliliğine, özel olarak da uzaktan eğitimin etkinliğine odaklanan güncel bilgi ve raporların ötesinde, yoğun kullanılan uzaktan eğitim araçlarının gençlerin çeşitli davranışları üzerindeki etkileri de önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu proje; lise öğrencilerin artan internet kullanımını ders esnasında hangi düzeylerde sürdürdüğünü tespit etmek amacıyla Sanal Miskinlik davranışını inceleyerek, demografik değişkenlere göre bu davranışın anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır.

Araştırma modelinde bağımsız değişkenler demografik öğelerden, bağımlı değişken ise Sanal Miskinlik davranışı ve alt boyutlarından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 6 farklı tür lisede eğitim gören toplam 3.263 öğrenciden oluşan evrende tesadüfi seçilen 284 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçüm aracı olarak demografik bilgilerden ve Sanal Miskinlik Ölçeğinden geliştirilen form, öğrencilerle birebir görüşülerek veya bir çevrimiçi anket uygulamasından faydalanılarak uygulanmıştır. Bulguların yorumlanmasında betimleyici istatistikler ve korelasyonlar incelenerek değişkenler arasındaki ilişki fark testleri ile çözümlenmiştir. Araştırmanın temel bulguları Sanal Miskinliğin lise öğrencilerinin okul türü, anne eğitim düzeyi ve aile gelir düzeyine göre anlamlı biçimde farklılaştığını ortaya koymaktadır. Araştırma kendi alanında ilk olmasının yanı sıra sonuçları itibarıyla gençlerin eğitim öğretim esnasındaki sanal davranışlarının anlaşılmasına katkı sağlamakta, böylece Türkiye'de eğitim uygulamalarının ve ders planlamalarının geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Referanslar

Akbulut, Y., Dursun, Ö. Ö., Dönmez, O. & Şahin, Y. L. (2016). In search of a measure to investigate cyberloafing in educational settings. Computers in Human Behavior, 55, 616-625.

Anandarajan, M., & Simmers, C. (Eds.). (2004). Personal web usage in the workplace: A guide to effective human resources management. IGI Global.

Blanchard, A. L., & Henle, C.A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control. Computers in human behavior, 24(3), 1067-1084.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.

Ceyhan, E., Ceyhan, A. A., & Gürcan, A. (2007). The validity and reliability of the problematic Internet usage scale. Educational Sciences: theory & practice, 7(1).

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (Vol. 2). Ankara: Pegem Akademi.

Ergün, E., & Altun, A. (2011). Öğrenci Gözüyle Siber Aylaklık ve Nedenleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(1), 36-53.

Fındıklı, M. A. (2016). Sanal kaytarma ve iş performansı ilişkisi: Sağlık ve tekstil sektörü çalışanlarının karşılaştırılması.

Gezgin, D. M., Kamalı Arslantaş, T. & Şumuer, E. (2018). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 19 (2), 408-424. DOI: 10.12984/egeefd.344675

Gezgin, M. D., Şahin, L. Y., & Yıldırım, S. (2017). Sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7 (1), 141-158.

Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24.

Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European business review.

Kalaycı, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık davranışları ile öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Ankara, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karaoglan Yilmaz, F. G., Yilmaz, R., Ozturk, H. T., Sezer, B., & Karademir, T. (2015). Cyberloafing as a barrier to successful integration and information and communication technologies into teaching and learning environments. Computers in Human Behaviour, 45, 290-298.

King, D. L., Delfabbro, P. H., Billieux, J. & Potenza, M. N. (2020). Problematic online gaming and the COVID-19 pandemic. Journal of Behavioral Addictions, 9(2), 184-186.

Kurt, M. (2011, September). Siber aylaklık davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. In Fırat University 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September (Vol. 22, p. 24).

Lim, V. K., Teo, T. S., & Loo, G. L. (2002). How do I loaf here? Let me count the ways. Communications of the ACM, 45(1), 66-70.

Mills, J. E., Hu, B., Beldona, S., & Clay, J. (2001). Cyberslacking! A liability issue for wired workplaces. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(5), 34-47.

Örücü, E. & Yıldız, H. (2014). İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma. Ege Akademik Bakış, 14(1), 99-114.

Sarı-Aytekin, S. (2021). Sanal kaytarma (cyberloafing) kavramı ve sanal kaytarma kavramını açıklamakta kullanılan teoriler.

Seçkin, Z. & Kerse, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sanal Kaytarma Davranışları ve Bu Davranışların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ampirik Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 89-110.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Allyn & Bacon/Pearson Education

Tanrıverdi, Ö., & Karaca, F. (2018). Ergenlerin Demografik Özelliklerine Göre Bilişsel Kapılma ve Siber Aylaklık Etkinlik Düzeylerinin İncelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 285-315.

Ugrin, J. C., Pearson, J. M., & Odom, M. D. (2008). Profiling cyber-slackers in the workplace: Demographic, cultural, and workplace factors. Journal of Internet Commerce, 6(3), 75-89.

Ünal, Ö. F., & Tekdemir, S. (2015). Sanal kaytarma: Bir kamu kurumunda ampirik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 95-118.

Vitak, J., Crouse, J., & LaRose, R. (2011). Personal Internet use at work: Understanding cyberslacking. Computers in Human Behavior, 27(5), 1751-1759.

Wu, J., Mei, W., & Ugrin, J.C. (2018). Student cyberloafing in and out of the classroom in china and the relationship with student performance. Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 21(3), 199-204. https://doi.org/10.1089/ cyber.2017.0397

Yağcı, M., & Yüceler, A. (2016). Kavramsal boyutlarıyla sanal kaytarma. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(2), 663-673.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Bostan, T., Yağcı, M., Aladağ, A. T., & Budak, A. (2024). Lise Öğrencilerinin Sanal Miskinlik Davranışlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 268–281. https://doi.org/10.5281/zenodo.10622651