Okul Kültürünün Oluşturulmasında Müdürün Rolü


Abstract views: 72 / PDF downloads: 29

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616630

Anahtar Kelimeler:

Okul, Kültür, Okul kültürü, Müdür

Özet

Bu çalışmanın amacı, okul kültürünün oluşturulmasında müdürün rolünü incelemektir. Çalışma literatür tarama tekniği ile hazırlanmıştır. Bu bağlamda çalışmalarda evrensel okul amaçları arasında yer alan toplum kültürünü genç kuşaklara aktarma, bireyin sosyalleşmesini sağlama ve istenilen yönde bilgi, beceri ve tutum kazandırma hedeflerine ulaşmak için etkili bir örgütsel kültürün önemine vurgu yapıldığı görülmüştür. Okulun sadece akademik bilgilerin değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal becerilerin kazandırılmasıyla bireyin kendi kimliğini bulmasına ve toplumla uyum içinde olmasına katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Her okulun kendi kültürü olduğu ve bu kültürün, okuldaki ilişkileri, iletişimi ve öğrenme ortamını etkilediği vurgulanmıştır. Okul kültürü, öğrencilerin eğitim sürecini etkileyen temel bir faktör olarak öne çıkmıştır. Okul müdürlerinin bu kültürü etkileme ve yönlendirme sorumluluğuna sahip olduğu vurgulanarak, liderlik rollerinin öğrenci başarısı, öğretmen memnuniyeti ve okulun genel performansı üzerinde kilit bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Liderlik özellikleri arasında mizah kullanma, etkili iletişim kurma, işbirliği ve özverili olma gibi unsurların önemi vurgulanmıştır. Alanyazıda yapılan çalışmaların ışığında, okul müdürlerinin liderlik becerilerini geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, problem çözme yeteneklerini artırmaları ve öğrenci odaklı bir vizyon oluşturmalarının okul kültürünü olumlu yönde şekillendirebileceği öne sürülmüştür. Bu şekilde, öğrenci başarısı artabilir ve okul topluluğu daha sağlıklı bir öğrenme ortamında bir araya gelebilir.

Referanslar

Akca., G. & Ormanoğlu, Ç. (2023). Farklı lise türlerinde eğitim gören öğrencilerin okul kültürüne yaklaşımları ve okul kültüründen beklentileri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 45-66.

Aktan, C. C. & Tutar, H. (2007). Bir sosyal sabit sermaye olarak kültür. Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 6(20), 1-11.

Arslantaş, H. A. (2008). Kültür–kişilik ve kimlik. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 7(1), 105-112.

Atmaca, T., & Dağ, S. (2023). Okul marşları ve sloganlarında yer alan değerlerin okul kültürü oluşturma ve kimlik inşası bağlamında incelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13(2), 1256-1281.

Aydın, N. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Etnoloji. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 2(2), 60-71.

Balcı, A. (2007). Etkili okul: Okul geliştirme kuram uygulama ve araştırma. Pegem A Yayıncılık.

Cemaloğlu, N. (2019). Eğitimde politika analizi. PEGEM Akademi.

Confeld, S. (2016). The importance of a positive school culture. Minnetonka: The Faculty of Adler Graduate School.

Çelikten, M. (2003). Okul kültürünün şekillendirilmesinde müdürün rolleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 1-7.

Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.

Çetingüney, H., Yıldırım, T., & Büyük, U. (2022). Paydaşların perspektifinden geçici koruma statüsündeki öğrenciler üzerinde okul kültürünün etkisi: bir durum çalışması. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 1-26.

Demirtaş, Z. & Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin değerlere dayalı yönetim uygulamalarının okul kültürüne etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(4), 523- 544

Dolunay, K. S. (2007). Okul kültürü ve Türkçe öğretimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 9–22.

Erdoğan, İ. (2002). Okul yönetimi öğretim liderliği. Sistem Yayıncılık.

Goldring, L. (2002). The power of school culture: research show which traits of a school’s culture most affect student achievement and how schools can work toward positive change. The Free Library.

Güçlü, N. (2014). Okul kültürü. Pegem Akademi.

Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürünün liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 531-548.

Güner, M. C. & Yurtseven, N. (2023). Okul müdürlerinin liderlik uygulamaları ile kolektif öğretmen yeterliliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 13(2), 893-911.

Gürbüz, R., Erdem, E., & Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 167-179.

Gürsel, D. (2016). Ortaokullarda örgüt kültürünün yönetici ve öğretmenlerin iş tatminine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2015). Eğitim yönetimi. Teori, araştırma ve uygulama. Nobel Akademik Yayıncılık.

Hinde, E. R. (2004). School culture and change: An examination of the effects of school culture on the process of change. Essays in Education, 12(3), 1-12.

İra, N. (2004). Örgütsel kültür: Dokuz Eylül Üniversitesi örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.

Karayel, C., & Er, E. (2022). Okul kültürüne ilişkin bir durum çalışması: Cağaloğlu Anadolu Lisesi. Yildiz Journal of Educational Research, 7(2), 148–164.

Oluremi, F. (2008). Principals leadership behaviour and school learning culture in ekiti state secondary schools. ado- ekiti, The Journal of International Social Research, 1(3), 301–311.

Özdemir, A. (2006). Okul kültürünün oluşturulması ve çevreye tanıtılmasında okul müdürlerinden beklenen ve onlarda gözlenen davranışlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 411–433.

Özer, R. E., Durmaz, A., Özer, A. M., Özdemir, R., Özdemir, B., & Demir, M. S. (2023). Sınıf öğretmenlerinin mesleki yenilikçilik eğilimleri. International Journal Of Socıal Humanıtıes Scıences Research, 10(93), 758-772.

Öztay, F. (2006). Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi ile oluşturulmuş kurum kültürünün öğretmen motivasyonuna etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Peterson, K. D. & Deal, T. E. (2002). The shaping school culture fieldbook. San Francisco: The Jossey-Bass Education Series.

Pınar, Z., Pınar, M., Tasöz, M. G., & Taşöz, A. A. (2023). Okul kültürü hakkında ortaokul öğretmen görüşleri: nitel bir çalışma. Academıc Socıal Resources Journal, 8(52), 3400-3409.

Recepoğlu, E. (2008). Okul müdürlerinin mizah yeteneğinin öğretmenlerin iş doyumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 74-86.

Sandıkçı, C., Sandıkçı, E., Kurt, M., & Kılıç, Z. (2023). Okul müdürlerinin okul başarısına etkisi. International Journal of Original Educational Research, 1(1), 1-22.

Sarıdaş, G. (2023). Ortaokullarda kültürel değerlere duyarlı okul kültürü ve kültürel yetkinlik düzeyinin incelenmesi: karma yöntem çalışması, (Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı, etkili okullar, Pegem A Yayıncılık.

Şişman, M., & Uysal, Ş. (2012). Okullarda kültür ve iklim. Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama, Nobel Yayıncılık.

Şişman, M., Güleş, H. & Dönmez, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 167- 182.

Terzi, A. (2019). Okul kültürü. Detay Yayıncılık.

Uygur, M. (2021). İlkokul yöneticilerinin kültürel liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel imajı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 15-31.

Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201.

Yıldırım, B. (2001). Eğitim örgütlerinde kültürel liderlikle meslek ahlakı ilişkisi. Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi.

Yıldız, Ö., Yıldız, M., Çiçek, Ö., & Börü, A. E. (2023). Okul yöneticilerinin okul kültürüne ilişkin görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 580-593.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Uçkun, R., Demirer, M., Yazıcı, R., & Kahya, İlyas. (2024). Okul Kültürünün Oluşturulmasında Müdürün Rolü. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 214–224. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616630