Yapay Zekâ Destekli Matematik Eğitimi: Bir İçerik Analizi


Abstract views: 253 / PDF downloads: 124

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11109449

Anahtar Kelimeler:

Yapay zekâ, İçerik Analizi, Teknoloji, matematik eğitimi

Özet

Bu çalışmada Yapay Zekânın Matematik Eğitimine etkisine yönelik yapılan araştırmaları çeşitli açılardan incelemek ve yapay zekânın gelişim sürecine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında sadece makale çalışmaları incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi kullanılmıştır. Google Akademik veri tabanından “eğitimde yapay zekâ”, “matematik eğitiminde yapay zekâ” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Çalışma sonunda belirlenen kriterlere uyan 4 Türkçe, 30 yabancı toplam 34 makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan Türkçe makaleler TM1, TM2, TM3, TM4 ve yabancı makaleler YM1, YM2, …, YM30 olacak şekilde kodlanmıştır. Makaleler yayın yılına, yayın ülkesine, araştırma yöntemine, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemine, kullanılan anahtar kelimelerine, yapay zekâ araçlarına (kullanılan teknolojiler), örneklem grubuna, içerik analizi olup olmamasına ve hedef alanına göre incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel içerik analizi ile incelenmiştir. Makalelere ait verilerin analiz sonuçları Excel programında yüzdeleri hesaplanarak şekil ve tablolarla gösterilmiştir. İlgili çalışma sonucunda makalelerin en fazla 2023 yılında yapıldığı, en fazla makalenin Kore’ye ait olduğu, en çok kullanılan anahtar kelimenin Yapay Zekâ olduğu, en çok kullanılan yapay zekâ aracının ChatGPT olduğu ve makalelerin çoğunun hedef alanının bilişsel boyutta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Acar, O. (2020). Yapay zekâ fırsat mı yoksa tehdit mi? Kriter Yayınevi.

Akdeniz, M. and Özdinç, F. (2021). Eğitimde Yapay Zekâ Konusunda Türkiye Adresli Çalışmaların İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 912-932.

Aktaş, E. and Yurt, E.U. (2015). Türkçe Eğitimi Alanındaki Makale Özetlerine Yönelik Bir İçerik Analizi. Journal of Turkish Studies.

Alissa, R.A.S. and Hamadneh, M.A. (2023). The Level Of Science and Mathematics Teachers’ Employment Of Artificial İntelligence Applications İn The Educational Process. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology (IJEMST), 11(6), 1597-1608. DOI: 10.46328/ijemst.3806

Anh, N. and Ngan, H. (2021). Artıfıcıal Intellıgence In Mathematıcs Educatıon: An Empırıcal Study Of Usıng Chatbot In Teachıng And Learnıng Mathematıcs At Vıetnamese Hıgh Schools.

Aral, N. (2001). Zekâyı Belirleyen Faktörler. Çocuk Gelişimi- I. İstanbul: YA-PA. ss. s. 117-118.

Aral, N. (2001). Zekâ. Çocuk Gelişimi- I. İstanbul: YA-PA. ss. s. 115-116.

Arf, C. (1959). Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir? Atatürk Üniversitesi 1958-1959 Öğretim Yılı Halk Konferansları (1), 91-103.

Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1), 71-88.

Ayduğ, D. (2022). Eğitim bilimleri araştırmalarında nitel bir yöntem olarak gömülü teorinin kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 183-196.

Aydın, G., Saka, M. & Guzey, S. (2017). 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Stem (FeTeMM) Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 787-802. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290319.

Ayyıldız, P., Yılmaz, A. & Baltacı, H.S. (2021). Türk akademisyenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri ve teknoloji entegrasyonu yeterliliklerinin araştırılması. Uluslararası Eğitim Metodolojisi Dergisi, 7(1), 15-31. https://doi.org/10.12973/ijem.7.1.15.

Balacheff, N. (1993). Artificial Intelligence and Mathematics Education: Expectations and Questions, (s.1-24).

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Casler-Failing, S. L. (2018). Robotics and math: using action research to study growth problems. The Canadian Journal of Action Research, 19(2), 4-25.

Chen, Z. Artificial Intelligence Evaluation for Mathematics Teaching in Colleges under the Guidance of Wireless Network. Mobile Information Systems, vol. 2022, Article ID 3201004, 9 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/3201004.

Chiu, TKF., Xia, Q., Zhou, X., Chai, C.S. & Cheng, M. (2023). Systematic literature review on opportunities, challenges, and future research recommendations of artificial intelligence in education. Computers and Education: Artificial Intelligence, DOI: 10.1016/j.caeai.2022.100118.

Computational Intelligence and Neuroscience. (2023). Retracted: Effectiveness of Artificial Intelligence (AI) in Improving Pupils’ Deep Learning in Primary School Mathematics Teaching in Fujian Province. Computational Intelligence and Neuroscience, vol, Article ID 9817215, 1 pages, DOI: 10.1155/2023/9817215.

Deo, R.C., Yaseen, Z.M., Al-Ansari, N., Nguyen-Huy, T., Langlands T.A.M.L. & Galligan, L. (2020). Modern Artificial Intelligence Model Development for Undergraduate Student Performance Prediction. An Investigation on Engineering Mathematics Courses, in IEEE Access, vol. 8, pp. 136697-136724, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3010938.

Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Science. London: Routledge. http://dx.doi.org/10.4324/9780203412497.

Ee, J. H. and Huh, N. (2018). A study on the relationship between artificial intelligence and change in mathematics education. Communications of Mathematical Education, 32(1), 23–36. DOI: 10.7468/JKSMEE.2018.32.1.23.

Erümit, A. K., Çetin, İ., Kokoç, M., Temel, K. Ö. S. A., Nabiyev, V. & Aygün, E. S. (2019). Designing a Usability Assessment Process for Adaptive Intelligent Tutoring Systems: A Case Study. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 10(1), 141-179.

Flick, U. (2013). Mapping the field. In U. Flick (Ed.), The SAGE handbook of qualitative data analysis (pp. 3-18). Los Angeles, USA: Sage

Flogie, A. and Aberšek, B. (2015). Transdisciplinary approach of science, technology, engineering and mathematics education. Journal of Baltic science education, 14(6), 779.

Garrido, A. (2012). AI and Mathematical Education, Educ. Sci., 2(1), 22-32. DOI: 10.3390/educ2010022.

Gao, S. (2020). Innovative teaching of integration of artificial intelligence and university mathematics in big data environment. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 750, No. 1, p. 012137). IOP Publishing.

Gökulu, E. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin etkisinin incelenmesi ve maddenin tanecikli yapısı konusu ile ilgili öğrencilerin kavram yanılgılarının tespiti. International Journal of Social Science, 6(5), 571-585.

Güzey, C., Çakır, O., Athar, M. H., Yurdaöz, E. & Saad, S. (2023). Eğitimde yapay zekâ konusunda yapılmış çalışmaların içerik analizi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 5(1), 66-77. DOI: 10.53694/bited.1060730.

Hwang, S. (2022). Examining the Effects of Artificial Intelligence on Elementary Students Mathematics Achievement: A Meta-Analysis. Sürdürülebilirlik. 14(20), 13185. DOI: 10.3390/su142013185.

Hwang, G.J. and Tu, Y.F. (2021). The Roles of Artificial Intelligence in Mathematics Education and Research Trends: Bibliometric Mapping Analysis and Systematic Review. Mathematics. Mathematics, 9(6), 584. DOI:10.3390/math9060584.

Holmes, W., Bialik, M. & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.

İşler, B. and Kılıç, M. (2021). Eğitimde yapay zekâ kullanımı ve gelişimi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(1), 1-11.

Ko, H. K. (2020). A review on the composition of high school mathematics content to develop artificial intelligence (AI) capabilities. Journal of the Korean Society for Mathematics, 23(2), 223-237. DOI: 10.30807/ksms.2020.23.2.003.

Kramarenko, T. H., Pylypenko, O. S. & Zaselskyi, V. (2019). Prospects of using the augmented reality application in STEM-based Mathematics teaching.

Kuprenko, V. (2020). Artificial intelligence in education: Benefits, challenges, and use cases.https://medium.com/towards-artificial-intelligence/artificial-intelligence-in-education.

Kwon, O. N., Lee, K., Oh, S. J. & Park, J. S. (2021). An Analysis of “Related Learning Elements” Reflected in < Artificial Intelligence Mathematics> Textbooks. Communications of Mathematical Education, 35(4), 445–473. DOI: 10.7468/JKSMEE.2021.35.4.445.

Lee, S.-G., Lee, J. H. & Ham, Y. (2020). Artificial Intelligence and College Mathematics Education. Communications of Mathematical Education, 34(1), 1–15. https://doi.org/10.7468/JKSMEE.2020.34.1.1

Marulcu, I., Saylan, A., & Güven, E. (2014). 6 ve 7. sınıf öğrenciler için gerçekleştirilen “küçük bilginler bilim okulu’nun değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An interactive approach. Sage publications.

Meço, G. and Coştu, F. (2022). Eğitimde Yapay Zekânın Kullanılması: Betimsel İçerik Analizi Çalışması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23), 171-193.

Metin, O. and Şükriye, Ü. (2022). İçerik Analizi tekniği: İletişim bilimlerinde ve Sosyolojide doktora tezlerinde kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 273-294.

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N. & Shannon, C. L. (1955). Dartmouthe Summer Research Project on Artificial Intelligence. A Proposal.

Mohamed, M. Z. B., Hidayat, R., Suhaizi, N. N. B., Sabri, N. B. M., Mahmud, M. K. H. B. & Baharuddin, S. N. B. (2022). Artificial intelligence in mathematics education: A systematic literature review. International Electronic Journal of Mathematics Education, 17(3), em0694. DOI: 10.29333/iejme/12132.

Moni, S., Swaminathan, J., Moni, S. & Sinha, S. (2020). Defınıtıon of an artıfıcıal ıntellıgence engıne for mathematıcs educatıon.

Nesin, A. (2005). 'Anlamak' Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf. Matematik Dünyası.

Nordby, S.K., Bjerke, A.H. & Mifsud, L. (2022). Primary Mathematics Teachers Understanding of Computational Thinking. Künstl Intell 36, 35–46. DOI: 10.1007/s13218-021-00750-6.

Oner, A., Nite, S., Capraro, R. & Capraro, M. (2016). From STEM to STEAM: Students Beliefs About the Use of Their Creativity. STEAM. 2. 1-14. DOI: 10.5642/steam.20160202.06.

Önder, H. H. (2003). Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Kullanımı ve Uzman Sistemler. The Turkish Online Journal of Educational Techonology. 2 (3), 142-146.

Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (5), 376-394.

Özdemir, M. (2020). Q’larınıza Dikkat Edin: IQ, EQ, SQ, CQ, AQ. LinkedIn, https://www.linkedin.com/ pulse/qlar%C4%B1n%C4%B1za-dikkat-edin-iq-eq-sq-cq-aq-roberto-murat-%C3%B6zdemir/?originalSubdomain=tr.

Öztürk, K. and Şahin, M. E. (2018). Yapay Sinir Ağları ve Yapay Zekâ’ya Genel Bir Bakış. Takvim-i Vekayi, 6(2), 25-36.

Park, M. (2020). Applications and Possibilities of Artificial Intelligence in Mathematics Education. Communications of Mathematical Education, 34(4), 545–561.

Pirim, H. (2006). Yapay zekâ. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 1(1), 81-93.

Ponomareva, N.S. (2021). J. Phys.: Konf. Ser. 1840 012035. DOI: 10.1088/1742-6596/1840/1/012035.

Richard, P. R., Melón, M. P. V. & Van Vaerenbergh, S. (2023). Designing digital environments for mathematics education: the contribution of artificial intelligence techniques.

Ronghua, W. (2021). J. Phys.: Conf. Ser. 1992 042042. DOI: 10.1088/1742-6596/1992/4/042042.

Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç. & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-256. https://doi.org/10.33400/kuje.843306

Sebetci, O. and Aksu, G. (2014). Öğrencilerin mantıksal ve analitik düşünme becerilerinin programlama dilleri başarısına etkisi. Eğitim Bilimler ve Uygulama, 13(25), 65-83.

Sevgi, M., Ayyıldız, P., & Yılmaz, A. (2023). Eğitim bilimleri alanında yapay zekâ uygulamaları ve uygulamaların alana yansımaları. Ö. Baltacı (Ed.). Eğitim Bilimleri Araştırmaları-IV içinde (ss.1-18). Gaziantep: Özgür Yayınları

Shin, D. (2020). An Analysis Prospective Mathematics Teachers' Perception on the Use of Artificial Intelligence (AI) in Mathematics Education. Communications of Mathematical Education, 34(3), 215–234. DOI: 10.7468/JKSMEE.2020.34.3.215.

Tamer, H. Y. and Övgün, B. (2020). Yapay Zekâ Bağlamında Dijital Dönüşüm Ofisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75(2), 775-803. https://doi.org/10.33630/ausbf.691119

Taş, E. and Çepni, S. (2011). Web Tasarımlı Bir Fen ve Teknoloji Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 93-115.

Thanh, N. H. and Tuan, B. A. (2021). We are using artificial intelligence in assessing students achievement at high schools: a case study in mathematics. In Proceedings of the 5th Asia Pacific International Modern Sciences Congress (pp. 139-149).

Turing, A. M. (2021). Computing machinery and intelligence (1950).

Upriyadi, E. and Kuncoro, K. S. (2023). Exploring the future of mathematics teaching: Insight with ChatGPT. Union: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 11(2), 305–316. DOI: 10.30738/ union.v11i2.14898.

Wach, E. and Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis.

Wang, N. and Johnson, M. (2019). AI education for K-12: Connecting AI concepts to high school math curriculum. In Workshop on Education in Artificial Intelligence K-12, 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence.

Wardat, Y., Tashtoush, MA, AlAli, R. & Jarrah, A.M. (2023). ChatGPT: Matematik öğretmek ve öğrenmek için devrim niteliğinde bir araç. Avrasya Matematik, Fen ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 19 (7), em2286. https://doi.org/10.29333/ejmste/13272

Voskoglou, M.G. and Salem, A.B.M. (2020). The Benefits and Limitations of the Artificial According to the Traditional Learning of Mathematics. Mathematics, 8(4), 611. DOI: 10.3390/math8040611.

Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yılmaz, A. (2023). Fen Bilimleri Eğitiminde Dijital Uygulamalar, Yapay Zekâ ve Akıllı Yazılımlar: Tehditler ve Fırsatlar. Akpınar, A., (Ed.), Matematik ve Fen Bilimleri Üzerine Araştırmalar-II (1-20). Gaziantep: Özgür Yayınları.

Yılmaz, A., Gülgün, C., Çetinkaya, M. & Doğanay, K. (2018). Initiatives and new trends towards STEM education in Turkey. Journal of Education and Training Studies, 6(11a), 1-10, doi:http://dx.doi.org/10.11114/jets.v6i11a.3795.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Demircioğlu, E., Yazıcı , C., & Demir , B. (2024). Yapay Zekâ Destekli Matematik Eğitimi: Bir İçerik Analizi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 771–785. https://doi.org/10.5281/zenodo.11109449

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>