Fransız İhtilali’nin Başlaması ve İhtilal Süreci


Abstract views: 47 / PDF downloads: 21

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616546

Anahtar Kelimeler:

Fransız İhtilali, monarşilerin yıkılması, burjuvaların güçlenmesi, savaşın finansmanı

Özet

Fransız İhtilali, modern devlet-toplum ve devlet-birey ilişkilerinin temellerini atmıştır. İhtilal, başlangıçta plansız olarak başlamış olsa da gelişen olaylar Ortaçağ siyasi-sosyal kalıntıları, Fransız monarşisini ve ihtilal öncesi Avrupası siyasi güçler dengesini ortadan kaldırmıştır. Amerikan Bağımsızlık İhtilali’nden etkilenen Fransız İhtilali’nin getirdiği fikirler olan milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi fikirler Avrupa’ya yayılmıştı. Söz konusu fikirler, dönemin yönetim biçimi olan monarşi yönetim biçimine karşı olan fikirler idi. Bu sebeple dönemin önemli monarşileri olan Avusturya, Prusya, Rusya ve İngiltere’nin Fransa’ya karşı ittifak etmesine ve 1815 yılına kadar yıllarca savaşmasına sebep oldu. Fransız toplumundaki eşitsizlik ve devletin ekonmik iflası ile başlayan ihtilal, ticaretle meşgul olup zenginleşen burjuvaların güçlerini gösterme fırsatı vermişti. Burjuvalar, ayrıcalıklı sinif olan soylular ve din adamlarına karşı güç gösterme isteğinin sebebi, onların ayrıcalıklardan mahrum olmalarıydı.

Tarihsel süreçte her zaman monarşilerin finansmanını sağlayan finansörler, sık sık sorun yaşadığı monarşilerden kurtulmak isteği de ihtilalin itici gücüydü. Finansörler, Fransa’da monarşiye karşı başlayan ihtilal sürecinin başlarında Fransız devleti ile anlaşabilmişlerdi. Fakat, Napolyon Bonaparte’ın iktidarı ele geçirip, yeniden merkezi monarşiyi güçlendirmesi finansörleri bir başka monarşi olan İngiltere’ye yönelmesine sebep olmuştur. İngiltere bir monarşi olmasına rağmen Fransa’ya göre daha özgürlükçü bir ülkeydi ve rakibi Fransa’ya karşı yapılacak savaşlarda finansman sorunlarını çözmek için finansörler ile anlaşma yolunu tuttu. İhtilal savaşları sonucunda Fransa mağlup olarak meşruti monarşiye dönüştürüldü. İngiltere ise Kara Avrupası’nda galip olup, denizlerdeki gücüne ek olarak karada da güçlendi. Bu çalışmada Fransız İhtilali süreci ve bu süreçte savaşların önemli bir konusu olan savaşın finansmanı ve finansörlerin tutumu ele alınmıştır.

Referanslar

Ağaoğulları, M. A. (1989). Fransız Devriminde Birey-Devlet İlişkisi (1789-1794). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 44(3), 195-228.

Ağdemir, Z. (2017). XVI. Yüzyıl Fransasında Vergiler ve Vergi İsyanları. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 141-157.

Armaoğlu, F. (1997). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), TTK.

Berkcan, O. (2023). Fransız İhtilalinin Osmanlı Siayasal ve Düşünsel Hayatı Üzerine Etkileri. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8 (1), 151-159.

Davies, N. (2006). Avrupa Tarihi. İmge kitabevi.

Ekinci, E. (2016). Devrimden Günümüze Fransız Siyasal Sisteminin Evrimi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 149-172.

Ferguson N. (2008). The Ascent of Money A Financial History of The World. Penguin Press.

Giritli, İ. (1989). Fransız İhtilali ve Etkileri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 5 (15), 539-549.

Hirst, J. (2010). The Shortest History of Europe. Old Street Publishing.

Jenkins, C. (2017). Kısa Fransa Tarihi. Say Yayınları.

Kuzu, M. (2021). Yeni Küresel Finansal Mimarinin Gelişiminde Küresel Politika Belirsizliklerinin Rolü ve Önemi. Journal of Economics, Finance and Accounting, 8 (3), 147-159.

Merriman, J. M. (2009). A History of Modern Europe : From The Renaissance to The Present. W. W. Norton & Company.

Roberst, J. M. (2015). Avrupa Tarihi. İnkılap Kitabevi.

Sarıca, M. (1981). 100 soruda Fransız İhtilali. Gerçek Yayınevi.

Seignobos, C. (1960). Avrupa Milletlerinin Mukayiseli Tarihi. Varlık Yayınları.

Uçarol, R. (2015). Siyasi Tarih (1789-2014). Der Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kavık, M. (2024). Fransız İhtilali’nin Başlaması ve İhtilal Süreci. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 59–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616546