Siyonist Yahudilerin Müslümanlara Düşmanlıklarının Arka Planındaki Faktörlerin Değerlendirilmesi (Mâide Suresi 82. Ayet Örneği)


Abstract views: 27 / PDF downloads: 19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616557

Anahtar Kelimeler:

Tefsir, Kur’ân, Müslümanlar, Siyonist Yahudiler, Düşmanlık

Özet

Kur’ân, kendini her akıl sahibi için apaçık ve anlaşılır bir kitap olarak tanıtmıştır. Bu itibarla Kur’ân, muhataplarına inanç, sosyal, kültürel, ekonomik ve ailevi alanlara dair bilgi ve hükümler bildirmiştir. Kur’ân’ın bazı ayetleri Yahudiler, müşrikler ve Hristiyanlar gibi bir takım inanç gruplarının düşüncelerini, sosyal ve kültürel yapılarını, Müslümanlara karşı tutum ve davranışlarını gündeme getirmiş, bu konuya Müslümanların dikkatini çekmiş ve tedbir almalarını tavsiye etmiştir. Adı geçen inanç gruplarının Müslümanlara karşı takındıkları tavırlar, neredeyse bir ayette (Mâide 5/82) odaklanmıştır. Ayete ilişkin müfessirler yorum yapmış ama bütün müfessirlerin yorumlarının aynı noktada birleştiği söylenemez. Bu çalışmada söz konusu ayette geçen inanç gruplarından özellikle Yahudilerin Müslümanlara beslediği düşmanlığın yanı sıra Hristiyanların Müslümanlara daha yakın durdukları nokta da irdelenmeye çalışılmıştır. Bir taraftan Selahaddîn-i Eyyubî (ö.589/1193) ve Osmanlılar (1300-1922) döneminde Müslümanların Yahudilere gösterdiği hoşgörü ve müsamaha; diğer taraftan ise Yahudilerin vefasızlıkları, acımasızlıkları, Filistin/Gazze soykırımı örneğindeki gibi Müslümanları bir kaşık suda boğma politikaları, her türlü kin ve adavetin körükleyicileri olarak öne çıkmaları ele alınmıştır. Çalışmada ilk önce ayetin nüzul sebebine dair görüşler belirtilmiş, daha sonra ise ayetin içeriğine dair müfessirlerin değerlendirmeleri analiz edilmiştir.

Referanslar

Aclûnî, İsmâil b. Muhammed b. Abdulhâdî. Keşfü’l-hafâʾ ve müzîlü’l-ilbâs. thk. Abdülhamîd b. Ahmed b. Yusuf el-Hindâvî. 2 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâ Türâsi’l-Arabî, H/1352.

Âlûsî, Şihâbüddîn Mahmûd. Rûhu’l-me‘ânî fi tefsiri’l-Kur’âni’l-Azim ve’s-sebi’l-mesânî. 16 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, H/1415.

Aynî, Bedreddin, Ebû Muhammed (Ebü’s-Senâ) Mahmûd b. Ahmed.ʿUmdetü’l-kârî fî şerhi sahîhi’l-Buhârî. 25 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâ Türâsi’l-Arabî, ts.

Aynî, Bedreddin, Ebû Muhammed (Ebü’s-Senâ) Mahmûd b. Ahmed. Nuhabü’l-efkâr fî tenkîhi mebâni’l-ahbâr. thk. Ebû Temmîm Yâsir b. İbrahim Katar: Vizâretü’l-Evkâf ve’ş-Şuûnu’l-İslâmiyye, 2008.

Begavî, Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes‘ûd el-Ferrâ. Meâlimü’t-tenzîl fî tefsîri’l-Kur’ân. 5 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâ et-Türâsi’l-Arabî, 1999.

Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin. Delâilü’n-nübüvve ve marifetü ahvâli sâhibi’ş-şerîa, 7 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1985.

Beyzâvî, Nâsıruddîn Ebû Said Abdullâh b. Ömer. Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl. 5 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâ Türâsi’l-Arabî, 1997.

Bikâî, Ebü’l-Hasen Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer b. Hasen. Nazmü’d-dürer fî tenâsübi’l-âyât ve’s-süver. 22 Cilt. Kâhire: Dârü’l-Kitâbi’l-İslâmî, ts.

Câhız, Ebû Osman Amr b. Bahr b. Mahbûb. Resâilu’l-Câhız. thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn. 4 Cilt. Kâhire: Mektebetu’l-Hancî, 1964.

Cezâirî, Ebûbekir Cabir. Eyserü’t-tefâsir li kelâmi’l-aliyyi’l-kebîr. 5 Cilt. Medîne: Mektebetü’l-Ulûm, 2003.

Derveze, Muhammed İzzet. et-Tefsîrü’l-hadîs. 10 Cilt. Kâhire: Dârü İhyâ el-Kütübi’l-Arabiyye, H/1383.

Doğrul, Ömer Rıza. Tanrı Buyruğu-Kur’an- Kerim’in Tercüme ve Tefsir-i Şerifi-. 2 Cilt. İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1955.

Ebû Hayyân el-Endülüsî, Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf. el-Bahrü’l-muḥîṭ. 10 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Fikr, 1999.

Ebû Zehra, Muhammed. Zehretü’t-tefâsîr. 10 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Fikr el-Arabî, ts.

Ebû Zehra, Muhammed. Hâtemü’n-nebiyyîn. 3 Cilt. Kâhire: Dârü’l-Fikr el-Arabî, H/1425.

Ebü’l-Bekâ’ el-Hâşimî, Salih b. el-Hüseyn el-Caferî. Tahcîlün min harfi’t-Tevrât ve’l-İncîl. thk. Mahmud Abdurrahman Kadah. 2 Cilt. Riyâd: Mektebetü’l-Ubeykân, 1998.

Ebüssuûd Efendi. İrşâdü’l-ʿakli’s-selîm ilâ mezâya’l-kitâbi’l-kerîm. 9 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâ et-Türâsi’l-Arabî, ts.

Hamidullah, Muhammed. İslâm Peygamberi. çev. Salih Tuğ. 2 Cilt. İstanbul: İrfan Yayınevi, 1995.

Havvâ, Said, el-Esâs fi’t-tefsîr. 11 Cilt. Kahire: Dârü’s-Selâm, H/1424.

Hâzin, Ali b. Muhammed, Ebü’l-Hasen Alâüddîn Alî b. Muhammed. Lübâbü’t-teʾvîl fî meʿâni’t-tenzîl, tsh. Muhammed Ali Şâhîn. 4 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, H/1415.

Hererî, Muhammed Emîn. Hadâiku’r-ravhi ve’r-reyhân fî ravâbî ‘ulûmi’l-Kur’ân. 33 Cilt. Beyrût: Dârü Tavki’n-Necât, 2001.

İbn Acîbe, Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Mehdî el-Hasenî. el-Bahrü’l-medîd fî tefsîri’l-Kurʾâni’l-mecîd. 7 Cilt. Kâhire: Hasan Abbâs Zekî, 1998.

İbn Âdil, Ebû Hafs Siracuddîn Ömer b. Ali en-Nu‘mânî. el-Lübâb fî ulûmi'l-kitâb. 20 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998.

İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir b. Muhammed. et-Tahrîr ve’t-tenvîr. 30 Cilt. Tunus: Dârü’t-Tûnusiyye, 1984.

İbn Atıyye el-Endülüsî, Ebû Muhammed Abdulhak b. Gâlib el-Muhâribî. el-Muharrerü’l-vecîz fî tefsîri’l-kitâbi’l-azîz. 6 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2001.

İbn Ebû Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî. Tefsîrü’l-Kurʾâni’l-ʿazîm. thk. Es‘ad Muhammed et-Tayyib. 9 Cilt. Riyâd: Mektebetü Nazzâr Mustafa el-Bâz, H/1419.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebû Abdullâh Şemseddîn Muhammed. Zâdü’l-me‘âd fî hedyi hayri’l-ibâd. 5 Cilt. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1994.

İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbüddîn. Tefsîrü’l-Kur’âni’l-azîm. thk. Muhammed Hüseyin Şemsuddîn. 9 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, H/1419.

İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Muhammed. Zâdü’l-mesîr fî ilmi’t-tefsîr. Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî. 4 Cilt. Beyrût: 2001.

İbnü’l-Münzir en-Nîsâbûrî, Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhîm. et-Tefsîr. thk. Sa‘d b. Muhammed es-Sa‘d. 2 Cilt. Medine: Dârü’l-Meâsır, 2002.

Kasapoğlu, Abdurrahman. “’Ağlama’ Olgusu -Modern Psikoloji ve Kur'an Eksenli Bir Yaklaşım-” İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 6 (1) (2015), 18-36.

Kâsımî, Muhammed Cemâluddîn. Mehâsinü’t-te’vîl. 9 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, H/1418.

Kastallânî, Ahmed b. Muhammed, Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed. İrşâdü’s-sârî li şerhi sahîhi’l-Buhârî. 10 Cilt. Beyrût: Matbaatü’l-Kübrâ el-Emiriıyye, H/1323.

Keşmîrî, Muhammed Enver Şâh Hüseynî. Feyzü’l-bârî ʿalâ sahîhi’l-Buhârî. thk. Muhammed Bedr-i Âlem Mir’âtî., 6 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005.

Kıftî, Cemâluddîn Ebü’l-Hasan Ali b. Yûsuf. İnbâhu’r-ruvât ‘alâ enbâhi’n-nuhât. thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim. 4 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Fikr el-Arabî, 1982.

Kirmânî, Tâcü’l-Kurrâ Ebü’l-Kâsım Burhânuddîn Mahmûd b. Hamza. Garâibu’t-tefsîr ve ʿacâʾibu’t-teʾvîl. 2 Cilt. Beyrût: Müessesetü Ulûmi’l-Kur’ân, ts.

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Hayreddin Karaman-İbrahim Kâfi Dönmez- Mustafa Çağrıcı-Sadrettin Gümüş. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017.

Kurtubî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed. el-Câmiu‘li ahkâmi’l-Kur’ân. 20 Cilt. Kâhire: Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, 2. Basım, 1964.

Kurtubî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed. el-İʿlâm bimâ fî dîni’n-naṣârâ mine’l-fesâd ve’l-evhâm ve iẓhâri mehâsini dîni’l-İslâm ve is̱bâti nübüvveti nebiyyinâ Muhammed ʿaleyhi’ṣ-ṣalâtü ve’s-selâm. thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ. Kâhire: Dârü’t-Türâsi’l-Arabî, 1980.

Kutub, Seyyid. Fî Zılâli’l-Kurʾân. 6 Cilt. Kâhire: Dârü’ş-Şurûk, 2003.

Magrâvî, Ebû Sehl Muhammed b. Abdurrahmân. Mevsû’atü mevâkıfı’s-selef fî’l-akîde ve’l-menhec ve’t-terbiyye. 10 Cilt. Kâhire: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 2007.

Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd. Tefsîrü’l-Mâturîdî/Te’vîlâtu ehli’s-sünne. thk. Mecdî Bâslûm. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005.

Mâverdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb. Tefsîrü’l-Ḳurʾân (en-nüket ve’l-‘uyûn). 6 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992.

Mazharî, Muhammed Senâullah Pânîpetî. et-Tefsîru’l-Mazharî. thk. Gulâm Nebî Tunusî. 10 Cilt. Pakistan: Mektebetü’r-Rüşdiyye, 1412.

Mekkî, Abdülmelik b. Hüseyin b. Abdülmelik el-‘Usâmî. Simtu’n-nucûmi’l-‘avâlî fî enbâi’l-evâil ve’t-tevâlî. thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavvız. 4 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998.

Merâgî, Ahmed b. Mustafâ. Tefsîrü’l-Merâgî. 30 Cilt. Kâhire: Mektebetü ve Matba‘atu Mustafâ el-Babî el-Halebî, 1946.

Mısrî, Ebû Ammâr Mahmûd. Esbâbü’n-nüzûl. Kâhire: Mektebetü’s-Safâ, 2012.

Mukâtil b. Süleymân, Ebü’l-Hasen b. Beşîr el-Ezdî. Tefsîr. 5 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâ et-Türâs, 2002.

Naccâr, Muhammed Tayyib. el-Kavlü’l-mübîn fî sîreti seyyidi’l-mürselîn. Beyrut: Dârü’n-Nedve el-Cedîde, ts.

Nâsırî, Muhammed Mekkî. et-Teysîr fî ehâdîsi’t-tefsîr. 6 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1985.

Nesefî, Ebü’l-Berekât Abdullah b. Ahmed. Medârikü’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl. 3 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kelim et-Tayyib, 1998.

Nesefî, Ebû Hafs Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî es-Semerkandî. et-Teysîr fî (ʿilmi)’t-tefsîr. thk. Mâhir Edîb Habbûş ve diğerleri. İstanbul: Dârü’l-Lübâb li’d-Dirâsât, 2019.

Nizâmeddin en-Nîsâbûrî, Hasen b. Muhammed b. Hüseyn. Garâibü’l-Kurʾân ve regâibü’l-furkân. thk. Zekeriyyâ Umeyrât. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, H/1416.

Râzî, Fahruddîn. Mefâtîhu’l-gayb. 32 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâ et-Türâsi’l-Arabî, 1999.

Rızâ, Reşîd. Mecelletü’l-menâr. 35 Cilt. Kâhire: H/1327.

Rızâ, Reşîd. Tefsîrü’l-Kurʾâni’l-Hakîm (Tefsîrü’l-menâr). 12 Cilt. Kâhire: Heyet, 1990.

Sâbûnî, Muhammed Ali. Safvetü’t-tefâsir. 4 Cilt. Kâhire: Dârü’s-Sâbûnî, 1997.

Sa‘dî, Ebû Abdullâh Abdurrahmân b. Nâsır b. Abdullâh. Teysîrü’l-kerîmi’r-raḥmân fî tefsîri kelâmi’l-mennân (Tefsîrü’s-Saʿdî). Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2000.

Sa‘lebî, Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm. el-Keşf ve’l-beyân an tefsîri’l-Kurʾân. 10 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâu’t-Türâsi’l-Arabî, 2002.

Se‘âlibî, Ebû Zeyd Abdürrahmân b. Muhammed b. Mahlûf. el-Cevâhirü’l-hisân fî tefsîri’l-Kurʾân. 5 Cilt. Beyrût: Dârü İhyâ et-Türâsi’l-Arabî, 1997.

Sem‘ânî, Ebü’l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdulcabbâr. Tefsîrü’l-Kur’ân. 6 Cilt. Riyâd: Dârü’l-Vatan, 1997.

Semerkandî, Ebü’l-Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm. Bahrü’l-ulûm. thk. Muhammed Muavvız-Âdil Ahmed Abdulmevcûd. 3 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993.

Sıddîk Hasan Hân, Ebü’t-Tayyib Muhammed el-Kannevcî. Fethu’l-beyân fî mekâsidi’l-Kur’ân. 15 Cilt. Beyrût: el-Mektebetü’l-Asriyye, 1992.

Suyûtî, Abdurrrahmân b. Ebûbekir Celâluddîn. Lübâbü’n-nukûl fî esbâbi’n-nüzûl. Beyrut: Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 2002.

Suyûtî, Abdurrrahmân b. Ebûbekir Celâluddîn. ed-Dürrü’l-mensûr fi’t-tefsîr bi’l-me’sûr. 8 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Fikr, ts.

Şa‘râvî, Muhammed Mütevellî. el-Havâtır havle’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm. 20 Cilt. Kâhire: Matbaatü Ahbâr el-Yevm, ts.

Şevkânî, Muhammed b. Ali. Fethü’l-kadîr. 6 Cilt. Dımaşk: Dârü İbn Kesîr, 1993.

Şinkîtî, Muhammed Emîn b. Muhammed el-Muhtâr. Edvâü’l-beyân fî îzâhi’l-Kurʾân bi’l-Kurʾân. 9 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Fikr, 1995.

Şinkîtî, Muhammed Emîn b. Muhammed. Âsârü Muhammed Emîn eş-Şinkîtî. thk. Süleyman b. Abdullah el-Umeyr. Beyrut: Dârü İbn Hazm, 2019.

Şirbînî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Hatîb. es-Sirâcü’l-münîr fi’l-iʿâne ʿalâ maʿrifeti baʿzı meʿânî kelâmi rabbine’l-hakîmi’l-habîr. 4 Cilt. Kâhire: Matbaatü Bûlâk, H/1285.

Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmulî. Câmiʿü’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân. thk. Ahmed Muhammed Şakir. 24 Cilt. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2000.

Tantavî, Muhammed Seyyid. et-Tefsîrü’l-vasît li’l-Kur’âni’l-Kerîm. 15 Cilt. Kâhire: Dârü’n-Nahda, 1997.

Uleymî, Ebü’l-Yümn Mücîrüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Abdurrahmân el-Makdisî. Fetḥu’r-raḥmân fî tefsîri’l-Kurʾân. thk. Nureddîn Tâlib. 7 Cilt. Beyrût: Dârü’n-Nevâdir, 2009.

Useymîn, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sâlih et-Temîmî. Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm, (Sûretü’l-Mâide). 2 Cilt. Riyâd: Dârü İbni’l-Cevzî, H/1435.

Vâhidî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî. Esbâbü Nüzûli’l-Kur’ân. thk. Kemâl Besyûnî Zaglûl. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, H/1411.

Vâhidî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî. el-Vasît fî tefsîri’l-Kurʾâni’l-mecîd. thk. Komisyon. 4 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994.

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kuran Dili. 9 Cilt. İstanbul: Eser Neşriyat, 1979.

Yûnus el-Hatîb, Abdülkerim. et-Tefsîrü’l-Kur’ânî li’l-Kur’ân. 16 cilt. Kâhire: Dârü’l-Fikr el-Arabî, 1970.

Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî b. Sehl el-Bağdâdî. Meʿâni’l-Kurʾân ve iʿrâbüh. 5 Cilt. Beyrût: Alemü’l-Kütüb, 1988.

Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. Târîhü’l-İslâm ve vefeyâtü’l-(tabakâtü’l) meşâhîr ve’l-aʿlâm. thk. Ömer Abdüsselam et-Tedmurî. 52 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1993.

Zehebî, Ebû Abdullâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. Siyeru a’lâmi’n-nübelâ. 18 Cilt. Kâhire: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1993.

Zemahşerî, Cârullâh Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer. el-Keşşâf ‘an hakâiki gavâmidi’t-tenzîl ve uyûni’l ekâvil fî vucûhi’t-te’vîl. 4 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1987.

Ziynetî, Ali. “Şehitler Serverine Ağlamak”. Misbah-İslâmi Düşünce ve Araştırma Dergisi- Kış 2/6 (2014), 47-48.

Zühaylî, Vehbe b. Mustafa. et-Tefsîrü’l-münîr. 30 cilt. Beyrût: Dârü’l-Fikri’l-Muâsır, 1991.

Zühaylî, Vehbe. et-Tefsîrü’l-vasît. 3 Cilt. Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1422.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çiçek, H. (2024). Siyonist Yahudilerin Müslümanlara Düşmanlıklarının Arka Planındaki Faktörlerin Değerlendirilmesi (Mâide Suresi 82. Ayet Örneği). International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 102–114. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616557

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri