Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarının Ekonomik Kalkınmaya Etkisine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması (MTEOEKEÖ)


Abstract views: 40 / PDF downloads: 33

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616570

Anahtar Kelimeler:

mesleki ve teknik eğitim, ekonomik kalkınma, ölçek geliştirme, güvenirlik, geçerlik

Özet

Bu araştırmada mesleki ve teknik eğitim okullarının ekonomik kalkınmaya etki düzeyinin belirlenmesine ilişkin bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Sivas ili mesleki ve teknik eğitim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler ile bu okullar ile iş birliği yapan sektör temsilcileri katılmıştır. Araştırmada evren 612 öğretmen ve 61 okul yöneticisi ile 87 sektör temsilcisinden oluşmaktadır. Örneklem sayısı ise 365 okul yöneticisi ve öğretmen ile 47 sektör temsilcisinden oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcıları alan uzmanlarından oluşmaktadır. Kapsam geçerliliğinin sağlanabilmesi için okul yöneticisi ve öğretmenlerin, sektör temsilcilerinin, ölçme değerlendirme uzmanlarının ve Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine başvurularak ortak görüş oluşturulmuştur. Yapı geçerliliğinin sağlanabilmesi için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yük değerlerinin 0,75 ile 0,95 değer aralığında değiştiği saptanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 8,5 ve 5 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin RMSEA değeri 0,079, GFI değeri 0,90, CFI değeri 0,98, AGFI değeri 0.86, χ2/sd değeri 3.1, NNFI değeri 0.97 ve SRMR değeri 0.041 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliği indekslerinin ise kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Crα=0,92 bulunmuş ve mesleki ve teknik eğitim okullarının ekonomik kalkınmaya etkilerini ölçebildiği saptanmıştır (p<0,001). Sonuç olarak mesleki ve teknik eğitim okullarının ekonomik kalkınmaya etkisini belirlemeye yönelik 16 madde ve üç boyuttan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.

Referanslar

Adıgüzel, O. C. & Berk, Ş. (2009). Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni arayışlar: yeterliğe dayalı modüler sistemin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 220-236.

Anastasia, A. (1997). Psychological testing. Prentice Hall Inc.

Ankara Ticaret Odası Eğitim ve Mesleki Yeterlilikler Özel İhtisas Komisyonu (2017). Karşılaştırmalı mesleki eğitim sistemi Almanya- Türkiye: Ankara Ticaret Odası.

Atılgan, H., Kan, A. & Doğan, N. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı Yayıncılık.

Balcı A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem teknik ve ilkeler. Pegem A Yayıncılık.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması. ÖSYM Yayınları.

Benavot, A. (1983). The rise and decline of vocational education. Sociology of special reference to education. Columbia University Press.

Bertocchi, G., & Spagat, M. (2004). The evolution of modern educational systems: Technical vs. general education, distributional conflict, and growth. J Dev Econ, 73, 559–582.

Bilgili, B. ve Özkul, E. (2016). Nitelikli Mesleki İstihdam İçin Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama Modeli ve Stratejileri Geliştirme Projesi Raporu (Rapor No: 2016.İGE.15). Kocaeli.

Binici, H. & Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.

Bursal, M. (2019). SPSS ile temel veri analizleri. Anı Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Kahveci, Ö. & Demirel, F. (2004). The validity and reliability study of the Turkish version of the motivated strategies for learning questionnaire. Educational Sciences: Theory & Practice, 4(2), 207-239.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme süreci. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-19.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.

Cheema, G. S. & Maguire, L. (2001). Governance for human development: The role of external partners. Public Administration and Development, 21(3), 201-209.

Cice, Y. & Balkar, B. (2020). Mesleki ve teknik eğitim sisteminin istihdam ve ekonomik büyüme açısından işlevselliğinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(2), 781- 814.

Clarke, K. & Polesel, J. (2013). Strong on retention, weak on outcomes: the impact of vocational education and training in schools. Studies in the Cultural Politics of Education, 34(2), 259-273.

Clark, L. A. & Watson, D. (1995). Constructing validity: basic isues in objevtive scale development. Psychological Assessment, 7, 309-319.

Croceker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to clasical and modern test theory. Wadsworth Publishing Company.

Çalışkan, A. & Durman, M. (2016). Mesleki ortaöğretim ile kalkınma düzeyi arasındaki ilişki: Türkiye üzerine ampirik bir çalışma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 286- 299.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.

De Vellis, R. F. (Ed.). (2017). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar. Nobel.

Eke, E. U. & Ayracı Bağrıaçık, E. (2022). Seçili OECD ülkelerinde kamu ar-ger harcamalarının etkinliğinin analizi. Fiscaoekonomia, 6(2), 699-725.

Ersöz, H. Y. & Açıkgöz, Ö. (Ed.) (2012). Mesleki ve teknik eğitim çalıştayı. Başak Matbaacılık Tan. Hiz. Ltd. Şti.

Eşme, İ. (2007). Mesleki ve teknik eğitimin bugünkü durumu ve sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 30(1), 1-26.

Field, A. (2005). Discovering statistics Using SPSS, Nd2 Edition. Sage Publications.

Flora, P. (1983). State, economy, and society in Western Europe 1815-1975. A Data Handbook. The Growth of Mass Democracies and Welfare States, vol. I. St. James Press.

Grubb, W. N. (1985). The convergence of educational systems and the role of vocationalizm. Comparative Education Review, 29, 526-548.

Gürak, H. (2015). Ekonomik büyüme ve kalkınma: kuramlar, eleştiriler ve alternatif bir büyüme modeli. Nobel Yayıncılık.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (Eds.) (2010). Multivare Data Analysis. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Han, E. & Kaya, A. A. (2023). Kalkınma ekonomisi teori ve politika. Nobel Yayıncılık.

Henson, R. K., & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66 (3), 393-416.

Hutcheson, G. & Sofroniou, N. (1999). The multivariate social scientist. Sage.

Idialu, E.E. (2013). Ensuring quality assurance in vocational education. Contemporary Issues In Education Research, 6(4), 431-438.

IMF (2023). https://www.imf.org/external/datamapper/ngdpd@weo/oemdc/advec/weoworld/usa/tur.

Kıraç, N. (2011). Teknik liselerin ve endüstri meslek liselerinin istihdamdaki rolü.

Kilbrink, N., Bjurulf, V., Olin-Scheller, C., & Tengberg, M. (2014). Experiences of educational content in Swedish technical vocational education: examples from the energy and industry programmes. International Journal of Training Research, 12(2), 122–131.

Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press.

Lin, T. C. (2002). Education, technical progress, and economic growth: the case of Taiwan. Economics of Education Review, 22(2), 213–220.

Malhotra, S. & Malhotra, D. (2015). Development of skilled work force through technical and vocational education and training (TVET) system in India. International Journal of Science and Research, 4(4), 2547-2550.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (2023). http://meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr/alan.php

Metin, M., Birişçi, S., Coşkun, K. & Kolomuç, A. (2012) A study on developing “basic computer use performance scale (BCUPS)” for primary students, Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 1771 – 1775

Mouzakitis, G.S. (2010). The role of vocational education and training curricula in economic development. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3914- 3920.

Mupimpila, C. & Narayana, N. (2009). The role of vocational education and technical training in economic growth: a case of Botswana. International Journal of Education Economics and Development, 1(1), 3-13.

OECD (2010). Learning for jobs. OECD reviews of vocational education and trainig: options for China. OECD Publishing.

Öncü H. (1994). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Matser Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Özer, M. (2018). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu (Rapor No:1). Ankara.

Özer, M. (2020). Mesleki eğitimde paradigma değişimi: Türkiye’nin mesleki eğitim ile imtihanı. Maltepe Üniversitesi Yayınları.

Özsoy, C. (2009). Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin var modeli ile analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 71-83.

Pallant, J. (2020). Spss Survival Manual: A step by step guide to data analysis using ıbm spss. Routledge. (Çev.Balcı S. &Ahi B.)

Ren, W. (2009). Thoughts on the solutions to problems in vocational education of the new age. Asian Social Science, 5(8), 154-157.

Sakellariou, C. (2003). Rates of return to investments in formal and technical/vocational education in Singapore. Education Economics, 11(1), 73- 87.

Seçer, İ. (2013). Spss ve lisrel ile pratik veri Analizi. Anı Yayıncılık.

Seçer, İ. (2015). Spss ve Lisrel ile pratik veri analizi (Genişletilmiş 2. Baskı). Anı Yayıncılık.

Stevens, J. P. (2009). Applied Multivariate Statsitics for the Social Sciences. Routledge.

Strateji Geliştirme Başkanlığı, (2023). https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64

Şahin, İ. & Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,12(3), 65-86.

Tan, Ş. (2008). Öğretimde ölçme ve değerlendirme. Pegem Akademi.

Telatar, O.M. & Terzi, H. (2010). Nüfus ve eğitimin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye üzerine bir inceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2)197-214.

Tripney, J.S. & Hombrados, J.G. (2015). Technical and vocational education and training (TVET) for young people in low- and middle income countries: a systematic review and meta-analysis. Empirical Research in Vocational Education and Training, 5(3), 1-14.

TEKEV. (2007). Türkiye’de mesleki eğitim sisteminin temel sorunları ve çözüm önerileri raporu. Teknik Eğitim Vakfı.

Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Yargı Yayınları.

Tezbaşaran, A. (2002). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği.

Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. 3. Sürüm E-Kitap.

Tufan, M., Mızrak, Ş. & Çelik, D. (2009). Mesleki eğitimde toplam kalite yönetimi ve model önerisi. Journal of Azerbaijani Studies, 12, 27-40.

Turgut, M.F. & Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. ÖSYM Yayınları.

Trow, M. (1961). The second transformation of American secondary education. International Journal of Comparative Sociology,2, 144-166.

Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları (2017). T. C. Resmî Gazete, 30117, 7 Temmuz 2017.

Wacziarg, R. (2002). Review of easterly’s the elusive quest for growth. Journal of Economic Literature, 11, 907-918.

Wang, A. & Guo, D. (2018). Technical and vocational education in China: enrolment and socioeconomic status. Journal of Vocational Education & Training, 71(4), 538-555.

World Bank (2019). The changing nature of work: World Development Report. Washington: International Bank for Reconstruction and Development.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kel, M. A., & Altınok, V. (2024). Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarının Ekonomik Kalkınmaya Etkisine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması (MTEOEKEÖ). International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 126–141. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616570