Kaynaştırma ve Bütünleştirme Yöntemi İle Eğitimin İncelenmesi: Literatür Çalışması


Abstract views: 55 / PDF downloads: 29

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616627

Anahtar Kelimeler:

Kaynaştırma, kaynaştırma/bütünleştirme, Özel Eğitim, Öğrenci

Özet

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına yönelik yapılan literatür taraması, bu alandaki önemli araştırmaların ve bulguların özetlenmesini içermektedir. Bu eğitim özel gereksinimli bireyleri genel eğitim ortamlarına entegre etme ve onlara genel eğitim programlarına katılma fırsatı tanıma anlamına gelir. Bu eğitim modeli, öğrencilerin farklı yeteneklere ve ihtiyaçlara sahip oldukları gerçeğinden yola çıkar ve eğitim sistemini daha inklüzyon odaklı hale getirir. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları, özel gereksinimli bireyleri genel eğitim ortamlarına dahil etme amacını taşır. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi, özel gereksinimli öğrencilerin ayrı bir eğitim ortamında değil, genel sınıflarda diğer öğrencilerle birlikte eğitim görmelerini hedefler. Bu model, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırarak topluma daha iyi adapte olmalarını ve genel eğitim öğrencileriyle birlikte öğrenmelerini sağlamayı amaçlar.  Bu konudaki literatür taraması, öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin perspektiflerini değerlendirerek kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik çeşitli etkenleri ele almaktadır. Literatür taraması genel olarak, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının olumlu yanlarını vurgulamakla birlikte, öğretmenlerin bu uygulamalara yönelik çeşitli zorluklarla karşılaştığını göstermektedir. Bu zorluklar, genellikle bilgi eksikliği, sınıf içi sorunlar ve uygun materyal eksiklikleri gibi faktörlere dayanmaktadır. Bu nedenle, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine daha fazla destek, eğitim ve kaynak sağlanması önemlidir.

Referanslar

Ahmetoğlu, E., Ünal, A.M. ve Ergin, D.Y. (2016). Kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenler ölçeği’nin geliştirilmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 167-175.

Akdal, D., Bulat, E., ve Yüzbaşıoğlu, F. (2023). Psikolojik danışmanların kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences/Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 1194-1211.

Akıncı, M. Ş. (2022). Kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarında müzik eğitimi. Bütünleştirici Eğitimde Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Müzik Eğitimi, 3(4), 5-70

Aslan, Y. G. (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan okul öncesi çocuklarının kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarına uygulamalı davranış analizinden yansımalar. Sakarya University Journal of Education, 10(1), 166-188.

Avramidis, E., and Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal Of Special Needs Education, 17(2), 129-147.

Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Altun-könez, N. ve Yalçın, G. (2018). Türkiye’de okul öncesi kaynaştırma konusunda yapılan araştırmalar bize neler söylüyor? İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 119-150.

Batu, E. S., Cüre, G., Nar, S., Gövercin, D. ve Keskin, M. (2018). Türkiye'de ilkokul ve ortaokullarda yapılan kaynaştırma araştırmalarının gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(3), 577-614.

Batu, E.S. (2011). Factors for the Success Of Early Childhood Inclusion & Related Studies in Turkey. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(1), 57-71

Batu, S. ve Kırcaali-İftar, G. (2011). Kaynaştırma. Kök Yayıncılık.

Berkant, H. G., ve Atılgan, G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Yansımaları, 1(1), 13-25.

Can, E., & Kara, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi öğrencilerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(12), 66-88.

Cankaya, Ö. ve Korkmaz, İ. (2012). İlköğretim I. kademede kaynaştırma eğitimi uygulamalarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-16.

Chamberlain, B., Kasari, C., and Rotheram-Fuller, E. (2007). Involvement or Isolation? The Social Networks of Children with Autism in Regular Classrooms, Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 230-232.

Çolak, M. ve Çetin C. (2014). Öğretmenlerin engelliliğe yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 191-211

Dayı, E. ve Töret, Z. (2021). Özel eğitim öğretmeni adaylarının iş birliğine ilişkin metaforik algıları. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 863-877.

Demirci, A. (2014). Literatür taraması. Coğrafya araştırma yöntemleri, 1(1), 73-108.

Denham, S.A. ve Burton, R. (1996). A Social-emotional Intervention for at-Risk 4-years Old, Journal of School Psychology, 34(3), 225-245.

Deniz, E., ve Çoban, A. (2019). Kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 734-761.

Duran, Ç., Ata, S. ve En, M. (2021). Türkiye'de kaynaştırma ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 213-226.

Forlin, C., Loreman, T., Sharma, U. and Earle, C. (2009). Demographic differences in changing preservice teachers’ attitudes, sentiments and concerns about ınclusivee ducation. International Journal of Inclusive Education, 13(2), 195-209.

Gök, G. ve Erbaş, D. (2011). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri, International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 66-87.

Gül, M. D. ve Sönmez, S. (2023). Özel eğitim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi-uygulama yetkinlik düzeylerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 701-714.

Karabulut, H. A. (2023). Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik öz yeterliklerinin belirlenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 531-542.

Karakoç, B. ve Atbaşı, Z. (2020). Özel eğitim öğretmenlerinin problem davranışlara müdahalede işbirliğinin önemine ve uygulanmasına yönelik görüşleri. OPUS International Journal of Society Researches, 16 (29), 1666-1688

Kış, A. ve Akçamete G. (2013). The ımpact of the educator study group model on the professıonal development of teachers of maınstream.elementary classrooms. July Academic Research International, S. 4(4), 524-534.

Kök, Ş., ve Delen, İ. (2023). Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının ve tasarım temelli uygulamaların incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(2), 1489-1512.

Marzano, R.J., and Marzano, J.S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61(1), 6-17.

MEB (2013). Bütünleştirme kapsamında eğitim uygulamaları. MEB Yayınları.

MEB. (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/ 10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_son.pdf.

Metin, Ş. (2013). Türkiye’de okul öncesinde kaynaştırmaya ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 146-172.

Öztürk, S. A. (2020). Kaynaştırma eğitimine ilişkin sosyal bilgiler alanında yapılan çalışmaların incelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 3(1), 70-89.

Sanca, M., ve Bakırcı, H. (2020). Kaynaştırma öğrencilerinin örgün eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 690-705.

Segall, M.J. (2011). Explorıng student and teacher varıables relatıng to ınclusıon of students wıth autısm spectrum dısorder ın general educatıon classrooms, Unpublished Doctorate’s thesis, University of Georgia, Athens, Georgia

Seylim, E. (2023). Kaynaştırma öğrencisi velilerinin okul, okul müdürü, öğretmen ve öğrenci algısı. Journal of National Education, 52(238), 745-780.

Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. (2010) İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları, Kök Yayıncılık.

Şahbaz, Ü., Atılgan, H., ve Aydemir, D. (2018). Bütünleştirmenin özel gereksinimli çocuklar üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik ölçek uyarlama çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 1843-1850.

Şimşek, H., & Özoğlu, F. (2023). Beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeyleri (Malatya İl Örneği. Eğitim Ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(1), 27-33.

Tekinarslan, İ. Ç., Sivrikaya, T., Keskin, N. K., Özlü, Ö. ve Rasmussen, M. U. (2018). Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin ebeveynlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi. İlköğretim Online, 17(1), 82-101.

Topçuoğlu, F., Topçuoğlu, S., Türk, M., ve Çalışkan, T. (2023). Kaynaştırma eğitiminde öğretmen yeterliliklerinin incelenmesi: anaokulu öğretmenleri üzerine bir araştırma. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(5), 602-613.

Türkkent, E., & Özer, M. (2023). Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için (0-36 ay) erken çocukluk özel eğitim öğretim programı: ebeveynlerin program ve sürece yönelik deneyimlerin incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 304-331.

Ünal, A.M. ve Ahmetoğlu, E. (2017). Kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenleri değerlendirilmesi Ibaness-Kırklareli/Turkey 23-24 September 2017 International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Proceedings Book.

Yazıcı, D.N., ve Akman, B. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin otizmli çocukların kaynaştırılması hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(1), 105-128.

Yazıcıoğlu, T. (2018). Kaynaştırma uygulamalarının tarihsel süreci ve Türkiye’de uygulanan kaynaştırma modelleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1), 92-110.

Yener, C. ve Dayı, E. (2021). Kaynaştırma öğrencileri ile çalışma yapan uzmanlar arasındaki BEP sürecindeki iş birliğinin uzman ve aile görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi, Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 76-93.

Yıldırım, H. H., ve Kılıç, Y. (2024). Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yapılan ilkokul sınıflarındaki özel gereksinimli öğrencilerin problem davranışlarına müdahalede iş birliğine yönelik öğretmen görüşleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 75-85.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Meriç Özakün, Öznur. (2024). Kaynaştırma ve Bütünleştirme Yöntemi İle Eğitimin İncelenmesi: Literatür Çalışması. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 204–213. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616627