Deprem Bölgesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonlarına İlişkin Görüşleri


Abstract views: 58 / PDF downloads: 88

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10732802

Anahtar Kelimeler:

Deprem, Motivasyon, Sınıf öğretmenleri, Afet

Özet

Motivasyon, hayatın her alanında olduğu gibi meslek hayatında da oldukça önemlidir. Çünkü bir mesleğin/işin keyif verme düzeyi, üretimi, başarıyı ve verimliliği dolaylı veya doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada yaşanan 6 Şubat büyük depremi sonrası öğretmenlerin motivasyon algılarının nasıl olduğu, bu süreçte öğretmenleri motive eden durumların olup olmadığı, okul ortamında motivasyonlarını bozan durumların neler olduğu ve bunları çözmek için neler yaptıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Deprem bölgesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin deprem sonrası motivasyonları kendi söylemleriyle belirlenmek istendiği için durum çalışması (case study) deseni seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapan 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu açıdan amaca uygun örneklem seçmek için araştırmaya katılan katılımcılar, halen deprem bölgesinde görev yapıyor olan ve depremi yaşamış olan öğretmenler arasından seçilmiştir. Araştırmadaki veriler 2023-2024 eğitim- öğretim yılının birinci yarısında yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin deprem sonrası motivasyonlarının düşük olduğu, okul ortamında motivasyonlarını olumsuz etkileyen psikolojik etkenlerin olduğu, motivasyonlarını olumsuz etkileyen durumlara karşı baş etme yönteminin hobilerine vakit ayırmak olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler deprem sonrası motivasyonlarına olumlu yönde etki eden durumun şükretmek kavramı olduğunu, Bakanlığın öğretmenlere bu süreçte destek vermesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Referanslar

Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A.., Yıldırım, İ., ve Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166.

Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Buckingham: Open University Press.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Demir, S. (2018). Okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil ile öğretmen motivasyonunun incelenmesi. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. (503857), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi.

Demiroğlu, İ. H. (2023). Örgütsel Sessizliğin Öğretmen Motivasyonu Üzerine Etkisi. Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), 9(2).

Doğan, S., ve Koçak, O. (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(2), 191-216.

Ertürk, R. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-15.

Göcen, G. (2012). Şükür ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişki üzerine bir alan araştırması. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. (314792), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi.

Gölezlioğlu, Y. N. (2023). Öğretmen motivasyonunu etkileyen veli tutum ve davranışları. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (793817), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Gülmez, H. & Özdemir, T. (2023). Sınıf öğretmenlerinin mesleki yabancılaşma ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 427-448.

Gümüştaş, Z. ve Gülbahar, B. (2022). Öğretmenlerin mesleki motivasyonunu etkileyen etkenler. Pearson Journal, 7(20), 180–200. https://doi.org/10.46872/pj.538.

Ilgar, Ş. (2004). Motivasyon aktiviteleri ve öğretmen. HAYEF Journal of Education, 1(2), 211-222.

İhtiyaroğlu, N. (2017). Yapısal ve psikolojik güçlendirmenin öğretmen motivasyonu üzerindeki etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 361-378.

İşgörür, N. (2020). Okul yöneticilerinin öğretmen motivasyonunu artırmaya yönelik yararlandığı motivasyon araçları. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (635965), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi.

Kaya, Y. (2022). Ünivertsite öğrencilerinde bilişsel davranışçı yaklaşım temelli çevrimiçi akademik motivasyon psikoeğitim programının akademik motivasyon ve akademik erteleme üzerindeki etkisi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (399487), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi.

Keller, M. J. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach. New York: Springer Publishing.

Kılıç, Y. (2023). Kamu ve özel okul öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Educational Studies, 10(1), 1-22.

Kurt, T. (2005). Herzberg’in çift faktörlü güdüleme kuramının öğretmenlerin motivasyonu açısından çözümlenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 285-299.

Merriam, S. B. (2015). Qualitative research: Designing, implementing, and publishing a study. In Handbook of research on scholarly publishing and research methods (pp. 125-140). IGI Global.

Monteiro, V. (2013). Promoting reading motivation by reading together. Reading Psychology, 34(4), 301-335.

Özbey, S. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarında motivasyon ve öz düzenleme becerileri üzerine bir inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(65), 26-47.

Scheopner, A. (2010). Irreconcilable differences: Teacher attrition in public and catholic schools. Educational Research Review, 5, 261-277.

Taş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitimin paydaş görüşleri bağlamında değerlendirilmesi. Eğitim ve Beşeri Bilimler Dergisi, 12(23), 23-49.

Taş, S., ve Korkmaz, İ. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. Sportive, 2(1), 12-24.

Telli, R., Telli, H., ve Kurt, C. (2023). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yaratıcı liderlik ve öğretmenlerin motivasyonu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Eurasian Academy of Sciences Journal, 49(1), 30-47.

Wentzel, K. R. (1998). Social relationships and motivation in middle school: The role of parents, teachers, and peers. Journal of Educational Psychology, 90(2), 202.

Yakışıklı, A., Yavuz, S., Asmaz, C. B., ve Karagedik, H. (2023). Okul yöneticilerinin liderlil stillerinin öğretmen motivasyonuna etkisi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(5), 864-878.

Yavuz, C., ve Karadeniz, C.B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonunun iş tatmini üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 507-519.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, B., ve Akkoyun, A. Z. (2023). Deprem sonrası psikiyatrik destek. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 817-820.

Yin, R. K. (2014). Case study research: Designs and methods (5th edition). Los Angelos: Sage.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Demirhan, M., & Uludağ, O. (2024). Deprem Bölgesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonlarına İlişkin Görüşleri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 450–459. https://doi.org/10.5281/zenodo.10732802