Okul Öncesi Yöneticilerinin Veli Beklentilerini Karşılamada Yaşadığı Sorunların İncelenmesi


Abstract views: 87 / PDF downloads: 273

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10775357

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Yöneticilerinin sorunları, Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri

Özet

Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin çalışmış oldukları kurumlarda yaşamış oldukları sorunlarının neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yöneticilerin kurumlarında yönetimsel, meslektaş, program, fiziksel ve çevresel yönlerden yaşadıkları sorunları alanyazı taraması şeklinde belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonucuna göre yöneticiler okulöncesi eğitim konusunda okul öncesi eğitim politikaları çerçevesinde, öğrencilerin devam zorunluluğunu gerektiren yaptırımların etkin olmayışı ve velilerden katkı payı istenmesi büyük bir sorun olmaktadır. Öğrenci aidatlarının düzenli ödenmemesi ve okulların genel bütçeden az faydalanması ekonomik sıkıntılar arasında görülmüştür. Kurumlarının fiziksel olarak yetersiz olmasından ve malzeme yönünden eksikliklerin bulunmasından, çevrenin kendilerine karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemesinden, meslektaşlarının kendilerine yardım konusunda çekimser davranmalarından ve uygulanan programların uygulama yönünden yetersiz olmasından bahsetmişlerdir. Okullarda yeterli nitelikte ve sayıda personel istihdam edilmemesi veli-yönetici çatışmasını doğurmaktadır.

Referanslar

Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A. Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166.

Aktaş Arnas, Y. (2002). Velilerin okul öncesi eğitime ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik tutumları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 24-36.

Akyürek, M. İ. (2020). Yönetsel bağlamda okul öncesi eğitimdeki sorunlar: Bir fenomenoloji çalışması, İZÜ Eğitim Dergisi, 2(3) 1-18

Aslan, B. ve Yıldırım, N. (2004). Okul Yöneticisinden Beklentiler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-15.

Bayrak, S. ve Köksal O. (2017). Ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentilerinin incelenmesi (Elazığ ili örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 45, 547-557.

Bahçıvan, E., Kalay, B. ve Bay, D. N. (2018). Okul Öncesinde Okul Aile İşbirliğin Yönelik Ailelerin Ve Öğretmenlerin Beklentileri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 58- 82.

Ersan, Ş. (2019). Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumundan ve Öğretmenden Beklentilerinin İncelenmesi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 161- 178.

Kandır, A. ve Yazıcı, E. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Okuma Yazma Becerilerinin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi.Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3).

Kaya, Z. ve Köse, A. (2020). Farklı kademelerde görevli okul yöneticilerine göre okul öncesi eğitim. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 1532-1553.

Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), İstanbul.

Kılıç, Ş. (2019). Okul Öncesi Eğitimde Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli.

Mahmutyazıcıoğlu, L.(2015). Okul öncesi yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile mesleğe yabancılaşma düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek LisansTezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı

Milli Eğitim Temel Kanunu (1973, 24 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 1739).

Oktay, A. (2005). Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Yaygınlaşması. Ayla Oktay, Özgül P. Unutkan(Ed.), Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. (s.11-24). Morpa Kültür Yayınları.

Öncü, E. (2007) Bursa ilinde bulunan ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile anasınıflarına devam eden çocukların anne- babalarının kurumun fiziksel güvenliğine ilişkin görüşleri. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özen, Ş. (2008) Okul öncesi eğitim ve aile: Anne ve babaların okul öncesi eğitimden beklentileri (Kars ili örneği). Yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Özgür, N. (1973). Bugünün Anaokulları. 3. Baskı. Takıoğlu Matbaacılık.

Poyraz, H. ve Dere, H. (2003). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Anı Yayıncılık.

Ramazan, O. ve Ural, O. (2007). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü. Türkiye ‘de Okul Öncesi ve İlköğretim Sistemi. Servet Özdemir, Hasan Balcalı(Editör),Temel Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri (s.11-61) Türk Eğitim Derneği.

Restall, G. and Borton, B. (2009). Parents’ concerns about their children’s development at school entry. Child: Care, Health and Development, 36, 2, 208-215

Sevinç, M. (2006). Okul öncesi eğitimi alan çocukların annelerinin okuldan beklentileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 218-225.

Seyfullahoğulları, A. (2012). Ailelerin anaokullarından beklentileri üzerine bir araştırma. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 1-15.

Silindir,E. ve Akın,U. (2017). Okul Öncesi Eğitimine İlikin Okul Müfürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1),134-165.

Şenaras,B. ve Çetin, Ş. (2018). Okul Müdürleri ile Öğretmenlerin Algılarına Göre İlk ve Ortaokullarda Veli Baskısı: Nitel Bir Araştırma. MEB Dergisi, Cilt 47,(220), 157-176.

Şimşek, Z. C. ve İvrendi, A. (2014) Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 240 – 254.

Tok, E. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.

Tokuç, H. (2007) Anne ve babaların okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,.

Tulan, A. (2005) Ebeveynlerin okulöncesi eğitimden beklentilerinin gerçekleşme düzeyinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Türk Dil Kurumu.(25.04. 2018). http://www.tdk.gov.tr/index.php

Yaman, P. R. ve Saçkes, M. (2017) Anne-babalar okul öncesi eğitimkurumu yöneticilerinden ne bekliyor? Anne-baba ve yönetici beklentilerinin karşılaştırılması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 94 – 101.

Yazar, A., Çelik, M. ve Kök, M. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcı Dramanın Çocuğun Gelişim Alanlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 15-21.

Yıldırım, B. ve Aslan, H. (2019). İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet: Ortak Bir Kader Mümkün Mü? Nasıl Bir İlişki, Ne Çeşit Bir Etkileşim? Toplum Ve Sosyal Hizmet, 30(2), 643-664. https://doi.org/10.33417/tsh.572229

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Taşkaya, S., Engin, C., & Çınar, H. (2024). Okul Öncesi Yöneticilerinin Veli Beklentilerini Karşılamada Yaşadığı Sorunların İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 563–569. https://doi.org/10.5281/zenodo.10775357