Bireylerde Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Eğitim Durumu, Öğrencilik ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi


Abstract views: 88 / PDF downloads: 44

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10737382

Anahtar Kelimeler:

Beslenme, Beslenme Alışkanlıkları, Eğitim, Sağlık

Özet

Besin kavramı, yenilebilir olan ve vücuda alındığında yaşamsal elementler sağlayan bitki ve hayvan dokularını ifade eder. Besinler genellikle bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilir. Sağlıklı beslenme, yeterli beslenme doğrultusunda vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanlarda almayı içeren bir beslenme yaklaşımıdır. Beslenme alışkanlığı, bireylerde yaşamın şekillenmesinde etkili olmaktadır. Okul dönemi çocuklarında beslenme alışkanlıklarının doğru olması çocuklarda ilerleyen ergenlik, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde diyabet, koroner kalp rahatsızlıkları, obezlik ve kanser olmak üzere birçok sağlık sorunu ile karşılaşmayı da azaltabilmektedir. Beslenme alışkanlığı ve bilgisinin hatalı olduğu kişilerde sağlık sorunları ortaya çıkmakta, yaşam kalitesi bozulabilmekte ve obezite gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Beslenme ve beslenme alışkanlığının, bebeklerden okul çağı çocuklarına, gençlerden yetişkinlere tüm kesimin sağlıklı beslenme sürecinde bu derecede önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda; bu araştırmada bireylerde sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile eğitim durumu başta olmak üzere medeni durum, cinsiyet gibi çeşitli demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri 22 Aralık 2023-22 Ocak 2024 tarihleri arasında online ortamda toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) kullanılmıştır. Çalışmada nicel boyutuna yönelik olarak ölçme araçlarının uygulanması sonucunda elde edilmiş veriler SPSS for Windows 22.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde katılımcı 869 kişinin %50,1’i erkek, %57,7’si bekar, %41,3’ü üniversite mezunu, %31,6’sı öğrenci ve %95,1’i kentte yaşıyor olduğu görülmüştür. Katılımcılarda sağlıklı beslenmeyle ilgili tutumlarının eğitim durumuna göre beslenme hakkında bilgi, beslenmeye yönelik duygu, olumlu beslenme ve kötü beslenme tutumlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilik durumu ve beslenme alışkanlığı ile ilgili olarak öğrenci ve memurların işçilerden, öğrencilerin esnaflardan daha fazla beslenme hakkında bilgi tutumuna sahip olduğu, öğrencilerin beslenmeye yönelik duygu tutumlarının diğer, esnaf ve ev hanımlarından daha yüksek, ev hanımlarının işçilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyet, vücut ağırlıkları, medeni durum gibi çeşitli diğer değişkenler ile beslenme tutumu arası ilişkiye yönelik araştırmada farklı sonuçlar elde edilmiştir.

Referanslar

Akça, F. (2020). Spor ve sağlık bilimleri 1. Gülsün Güven (Ed.). Sporda Beslenme 1 (s. 69-88). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Aksoy, M., (2011). Beslenme biyokimyası (1.Basım). Hatiboğlu Yayınları.

Arı Y, & Çakır E. (2021). Correlation between participation in physical activity and healthy nutrition: An example of a sports science faculty. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 13(3), 37-45.

Aydın, G. E., (2017). Sağlıklı bireyler için temel beslenme el kitabı (1.Basım). Türk Böbrek Vakfı Yayınları.

Ayer Ç. (2018). Çivril yöresindeki adolesanlarda beslenme okuryazarlığının mevcut durumu ve etkileyen faktörler. [Yüksek Lisans]. SB Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi.

Çevik, A., Dokuzoğlu, G., & Zorba, E. (2023). Fitness Egzersizi Yapan Bireylerin Beslenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), 1375-1383.

Demir, G.T., Namlı, S. & Cicioğlu, Hİ. (2021). Takım ve Bireysel Sporlarda Sosyal Görünüş Kaygısı Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumun Belirleyicisi midir? Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 124-134.

Duralı, Ö. (2019). Yetişkin kadın bireylerde beslenme bilgi düzeyinin ve beslenme durumunun saptanması. [Yüksek Lisans Tezi]. SB Enstitüsü, Trakya Üniversitesi.

Erdoğan, R., Tel, M., Yıldırak, A., Nazlıcan, N., Çelik, O., Nazlı, V., & Nazlı, M. (2023). Lise ve Ortaokul Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Spor, Sağlık ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 9-21.

Öztürk D. (2021). Examining the Relationship between Healthy Nutrition and Performance Enhancing Attitudes of Team and Individual Athletes. International Journal of Applied Exercise Physiology, 10(2), 65 75.

Pekcan, G., (2004). Adölesan döneminde beslenme. Klinik Çocuk Forumu Dergisi, 4(1), 38 – 47.

Sönmez, YE. (2022). Üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları ile anksiyete bozukluğu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. SB Enstitüsü, Haliç Üniversitesi.

Şanlıer, N., Konaklıoğlu, E., & Güçer, E. (2009). Gençlerin Beslenme Bilgi, Alışkanlık ve Davranışları İle Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 333-352.

Tamel, ZG. (2018). Öğretmen ve öğretmen adaylarının beslenme okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı beslenme ile ilgili görüşleri. [Yüksek lisans tezi]. FB Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesi.

Tekkurşun, G.D. & Cicioğlu, Hİ., (2019). Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256-274.

Trakman, G.L., Forsyth, A., Devlin, B.L. and Belski, R. A (2016). Systematic review of athletes’ and coaches’ nutrition knowledge and reflections on the quality of current nutrition knowledge measures. Nutrients, 8(9), 570.

Ünsal, A. (2019). Beslenmenin önemi ve temel besin öğeleri. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 1-10.

Yabancı, N. (2011), Okul Sağlığı ve Beslenme Programları, TAF Preventive Medicine Bulletin, 10 (3), 361-368.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Subaşı, R., Tanç, E., Mert Tanç, R., & Açık, Ünal. (2024). Bireylerde Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Eğitim Durumu, Öğrencilik ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 485–492. https://doi.org/10.5281/zenodo.10737382