Dini ve Tasavvuf Müziğinde Kasımpaşa Ekolü


Abstract views: 46 / PDF downloads: 23

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11113052

Anahtar Kelimeler:

Tasavvuf, Mevlânâ ve Mevlevîlik, popüler kültür, Kasımpaşa ekolü

Özet

Tasavvuf konu edinen popüler kültür ürünleri aracılığıyla gündelik hayattaki popüler din temsilleri, bu çalışmanın konusudur. Araştırmanın temel konusu, Türkiye modernleşmesinin laiklik ve sekülerizm açısından nerelerde kendini gösterdiği, hangi sosyal sınıflarla (hukuk, eğitim vb.) ve bireysel düzlemlere (aile, ibadet, gündelik hayat vb.) nüfuz ettiğidir. 1980'lerden ve özellikle 2000'lerden sonra, dinî tasavvufi öğelerin, popüler kültürde giderek artan bir şekilde yer alması sonucu, popüler kültür içine din odaklı motifler oluşmaya başlamıştır. Bu yeni Form ile birlikte din ve Mevlevilik gibi, dini ve tasavvufi kavramların bu temel araştırma ekseninde nasıl değiştiğini, kültür sosyolojisi açısından ortaya koymayı amaçlar. Çalışmamızda metin analizi, söylem analizi ve film ve reklamların semiyotik analizi, yazılı ve sesli-görsel popüler kültür ürünleri ele alınmıştır. Bu analizler, popüler kültür ürünlerinin kutsal öğeleri profanlaştırırken, dini ezgilerin popüler kültürü büyük ölçüde şekillendirdiğini, dinî-tasavvufi içerikli popüler ürünlerin postmodernist anlayışa eklemlendiğini ve tasavvufun din alanını felsefî, kültürel ve politik olarak yeniden tanımlamada önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur.

Referanslar

Adana Musiki Dernegi (t.y.). http://adanamusikidernegi.com/?&Bid=860679.

Dutu, A., & Cernovodeanu, P. (Eds.). (1973). Dimitrie Cantemir: Historian of South East European and Oriental Civilizations. Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen.

Facebook (t.y.). https://m.facebook.com/p/Hafız-Recep-Camcı-100063511842975/.

Feldman, W. (2019). The emergence of Ottoman music and local modernity. YILLIK: Annual of Istanbul Studies, 1(1), 173-179. https://doi.org/10.53979/yillik.2019.10.

Feldman, W. (2023). Music of the Ottoman Court: Makam, composition and the early Ottoman instrumental repertoire. In Music of the Ottoman Court. Brill.

İnalcık, H. (2014). Devleti Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 2. Altin Kitap.

İslam ansiklopedisi (t.y.). https://islamansiklopedisi.org.tr/batanay-kemal#:~:text=Türk%20mûsikisi% 20bestekârı%20ve%20ta%27lik%20hattatı.&text=7%20Şubat%201893%27te%20İstanbul,%2C%20annesi%20Ayşe%20Hanım%27dır. .

Özer, M. E. (2013) Tarihinde Gelenekli Bir Sanat Mahfili: Sertarikzâde Tekkesi - Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi Dergâhı'nın 300 yıllık tarihi.

Pourjavady, A. H. (2005). The Musical Treatise of Amir Khan Gorji (c. 1108/1697). PhD diss., University of California, 74.

Stokes, M. (1995). O. Wright: Words without songs: a musicological study of an early Ottoman anthology and its precursors.(SOAS Musicology Series, Vol. 3). xii, 321 pp. London: School of Oriental and African Studies, University of London, 1992.£ 25. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 58(1), 154-155. https://doi.org/10.1017/S0041977X00012209.

Sultan_ve_tekke (t.y.). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/

Wikipedia (t.y.). https://tr.wikipedia.org/wiki/Hâfız_Burhan.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yazğılı, V. D. (2024). Dini ve Tasavvuf Müziğinde Kasımpaşa Ekolü . International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 838–844. https://doi.org/10.5281/zenodo.11113052