Türkiye’de Turizm Sektörünün Yapısı ve Bazı Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırması


Abstract views: 37 / PDF downloads: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11109379

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Türkiye’de Turizm, Avrupa’da Turizm

Özet

Turizm sektörü, bileşik ürün üreten, sabit sermaye yatırımlarının yüksek olduğu ve teknolojik gelişmelerin hızla geliştiği günümüzde yoğun emek gerektiren bir sektördür. Konaklama yatırımları açısından ise kısa bir sürede esneklik gösteremeyebilir. Sosyal, siyasi ve ekonomik değişimlere de duyarlı olabilir. Bu sektör, ülkelere döviz getirisi sağlar, istihdam ve verimliliği artırır, uluslararasında ülkeler arasında iletişim ve etkileşim gücünü yükseltir, bütünleştirici bir iklim ve barışçıl bir ortamının oluşmasına katkı sağlayarak dış ticaret açığıyla birlikte işsizlik sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynar. Bu rollerinden dolayı turizm sektörü dünya genelinde birçok ülkenin stratejik önceliği haline gelmiştir. Türkiye, zengin tarih, kültür ve doğal değerlere sahip olmasıyla turizm potansiyelini değerlendirebilmek için turizm yatırımlarına ve girişimlere destekler sağlamış ve tanıtım çalışmaları yapmıştır. Bu çabalar sonucunda turizm sektörü, ekonomik ve sosyal yaşamda önemli bir role sahip olmuştur.   Bu araştırmada tarama modelinde betimsel bir çalışma yapılarak Türk Turizminin genel yapısı, yönetim tarzı ve Avrupa’da İspanya, Yunanistan, Almanya, Avusturya, İsveç, Norveç, Portekiz ve İtalya’daki turizm yapılarını ile ülkelerin turizm yönetim yapıları incelenmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre yönetim yapısındaki benzerlikler ve farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır.

Referanslar

Advantageaustria (t.y.). https://www.advantageaustria.org/tr/zentral/branchen/tourismus-nach-sterreich/ zahlen-und-fakten/Zahlen_und_Fakten.tr.html.

Bilgiçli, İ., & Altınkaynak, F. (2016). Turizm Endüstrisinin Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri Ve Önemi; Ekonomi Paradigmasıyla Yaklaşım. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(12), 560-580.

Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. PeGem A Yayıncılık.

Kalkınma Bakanlığı (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Kamu Harcamalarında Etkinlik Çalışma Grubu Raporu.

Karasar, N. (2009). Bilimsel arastirma yontemi: Kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

TÜİK, (2020). Turizm İstatistik, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

TÜRSAB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (2004). Onlar Nasıl Yönetiyor. http://tursab.org.tr/ dosya/950/16_950_5019684.pdf.

TÜRSAB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (2005). Norveç Turizm Endüstrisi. http://www.tursab.org.tr/ dosya/996/05mtnorvec_996_904375.pdf

Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sve%C3%A7%27te_turizm.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Şengal, H. H., & Şengal, Özlem. (2024). Türkiye’de Turizm Sektörünün Yapısı ve Bazı Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırması. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 753–763. https://doi.org/10.5281/zenodo.11109379