Müzik Eğitiminde Özengen Çalgı Eğitimi Süreci: Keman Dersi Örneği


Abstract views: 29 / PDF downloads: 19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11243238

Anahtar Kelimeler:

Keman, Müzik Eğitimi, Özengen Keman Eğitimi

Özet

İnsanoğlunun ve evrenin geleceğini dizayn etmek için eğitim olgusunun önemi her daim kabul edilmiştir. Bu nedenle sürekli yeni eğitim yaklaşım ve yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. Var olan yöntem ve yaklaşımlar farklı eğitim dallarında başarının artması için kullanılmaktadır. Bu eğitim dallarından biri de sanat alanıdır. Öğrenme ve eğlenme sürecinin bir arada olduğu sanat eğitimi üzerine çokça çalışma yapılmıştır. Sanat olgusunun insanoğlunun gelişim süreci ile ilgili etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca sanat eğitiminin faydaları ile ilgili de oldukça fazla çalışma vardır. Sanat dallarından herhangi biri ile amatörce ilgilenen insanların hayatlarında farklılıklar gözlenmektedir.  Özellikle küçük yaştaki çocukların müzik, resim ve drama ile ilgilenmeleri milli eğitim politikası olarak örgün öğretimde yer almaktadır. Müzik eğitiminin özel ilgi alanına girmesi ile de bireyler özengen çalgı eğitimi almaya yönelirler. Bir çalgı çalmanın sayısız faydası olması ve günümüzde çalgıya erişimin daha kolay olması nedeniyle bu ilgi artmaktadır. Bu nedenle son yıllarda özengen çalgı eğitimi alan çocuk ve birey sayısında artış görülmektedir. Amatör diğer bir ifade ile özengen çalgı eğitimi hiçbir maddi kazanç sağlamayı düşünmeden bir çalgıyı icra edebilmeye çalışmak olarak açıklanabilir.   Bu araştırma, müzik eğitiminde özengen çalgı eğitim sürecine odaklanmıştır. Ayrıca araştırma özengen çalgı eğitimi kapsamında, keman dersi üzerine ayrıntılı alan taramasını içeren nitel bir araştırmadır. Araştırmada konu hakkında durum değerlendirmesi yaparak eğitmen ve öğrencilere öneriler sunmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda kaynak sıkıntısını gidermek hedeflenmiştir.

Referanslar

Ataman, G.Ö. ve Güler İ. (2021). Özengen Çalgı Eğitimi Alan Bireylerin Çalgı Çalmayı Öğrenmeye Yönelik Görüşleri (Çanakkale ve Balıkesir Örneği). Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 11(1), 267-287.

Ayata, E. (2010). Tarihten Günümüze Müzik ve Matematik İlişkisi. Pearson Journal of Social Science & Humanities. 5(9), 62-73.

Ayata, E.- Aşkın, C. (2010). Müziğin Beynin Bilişsel Fonksiyonlarına Olan Etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 13-22.

Brody, Z. S. (2016). “Suzuki Yetenek Eğitimi” Felsefesine Kısa Bir Bakış. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(1), 79-88.

Eskioğlu, I. (2003). Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İnönü Üniversitesi, Malatya, 116-123.

Fenmen, M. (1991). Müzikçinin Elkitabı. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Türkmen, U. (2010). Çocuğun Bireysel Toplumsal ve Kültürel Gelişiminde Amatör Müzik Eğitiminin Yeri Problemleri ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online, 9(3), 960-970.

Öz, N. B. (2001). İnsanın Kültürel Gelişiminde Müzik Eğitiminin Önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 101-106.

Uyan, Z. D. (2018). Özengen Müzik Eğitimi Alma Durumu ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Ekev Akademi Dergisi, 22 (76), 235-244.

http1. http://www.rafaelvideira.com/the-suzukireg-method.html

http2. https://www.smh.com.au/entertainment/music/violin-master-shinichi-suzuki-the-biggest-fraud-in-music-history-20141027-11byzf.html

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Ergün, G., & Tandoğdu Kılıç, S. (2024). Müzik Eğitiminde Özengen Çalgı Eğitimi Süreci: Keman Dersi Örneği. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(107), 963–968. https://doi.org/10.5281/zenodo.11243238