Dijital Liderlik ve İnovasyon Kabiliyeti Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması


Abstract views: 46 / PDF downloads: 29

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12603341

Anahtar Kelimeler:

Dijital Liderlik, İnovasyon, İnovasyon Kabiliyeti, Meta-Analiz

Özet

Dijital dönüşüme uyum sağlama günümüz iş dünyası için faaliyetleri sürdürebilme ve rekabet edebilmenin anahtarı haline gelmiştir. İşletmeler, dijitalleşmenin getirdiği fırsatları değerlendirebilmek ve zorluklarla başa çıkabilmek için dijital liderlik ve inovasyon kabiliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Dijital liderlik, teknolojinin stratejik şekilde kullanımını ve dijital dönüşüm süreçlerinin etkin yönetimini içerirken, inovasyon kabiliyeti, işletmelerin yeni ve yaratıcı çözümler geliştirme yetenekleri olarak tanımlanabilmekte ve her iki kavram, işletmelerin performansını ve uzun vadeli başarısını doğrudan etkilemektedir.

Dijital liderler, işletmeler için dijitalleşme stratejileri belirleyerek, yenilikçi teknolojilerin ve dijital dönüşümün benimsenmesini teşvik ederler. Dijital liderler, örgüt bireylerinin dijital becerilerini geliştirmelerine ve inovasyonu teşvik eden bir kültür oluşturmasına da olanak tanır. Böylelikle işletmelerin hızlı değişen pazar koşullarına uyum sağlamalarına ve müşteri taleplerine yenilikçi çözümler sunmalarına yardımcı olur. İnovasyon kabiliyeti ise, işletmelerin yeni ürünler ve iş modelleri geliştirmesi ve rekabet avantajı elde etme yeteneğini ifade etmektedir. Dijital liderlerin organizasyondaki yönlendirme ve teşvikleri işletmelerin inovasyon süreçlerinde başarıya ulaşmalarında kolaylık sağlar. Bu bağlamda, dijital liderlik inovasyon kabiliyetini artırmada kritik bir rol oynamakta ve bu iki kavram arasındaki ilişki işletmelerin genel performansını doğrudan etkilemektedir.

Bu çalışmada, dijital liderlik ile inovasyon kabiliyeti arasındaki ilişki, mevcut literatürde yer alan farklı çalışmaların sonuçlarını bir araya getirerek bu iki kavram arasındaki ilişkinin genel bir resmini sunmayı hedefleyen meta-analiz yöntemiyle derinlemesine ele alınmıştır. Çalışmada 18 Nisan 2024 ile 21 Mayıs 2024 tarihleri arasında Web of Science, Google Scholar, Scopus, ProQuest, PubMed veri tabanları üzerinden 37 çalışmaya ulaşılmış, yapılan inceleme sonucunda 5 eser uygun görülerek araştırmaya dâhil edilmiştir. Meta analiz sonucunda dijital liderlik ile inovasyon kabiliyeti arasında 0.473 değerinde ve orta güçte bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir.

Referanslar

Abbu, H., Mugge, P., Gudergan, G., Hoeborn, G., & Kwiatkowski, A. (2022). Measuring the human dimensions of digital leadership for successful digital transformation. Research-Technology Management, 65(3), 39-49. https://doi.org/10.1080/08956308.2022.2048588

*Al-ma’aitah, M. A. (2023). The contribution of digital business strategy in enhancing collaborative innovation capability: The moderating role of organizational culture - A case study of six pharmaceutical companies in Jordan. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, e12315. https://doi.org/10.1002/isd2.12315

Anak Agung Sagung, M. A., & Sri Darma, G. (2020). Revealing the digital leadership spurs in 4.0 industrial revolution. SSRN Scholarly Paper. https://papers.ssrn.com/abstract=3591160

Anggadwita, G., Martini, E., Hendayani, R., Kamil, M.R., (2021). The role of technology and innovation capabilities in achieving business resilience of MSMEs during Covid- 19: Empirical study. 2021 9th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT). IEEE, pp. 1-6

Benitez, J., Arenas, A., Castillo, A., & Esteves, J. (2022). Impact of digital leadership capability on innovation performance: The role of platform digitization capability. Information & Management, 59(2), 103590. https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103590

*Borah, P.S., Iqbal, S., Akhtar, S., (2022). Linking social media usage and SME’s sustainable performance: The role of digital leadership and innovation capabilities. Technology in Society. 68, 101900.

Cochran, W. G. (1954). The combination of estimates from different experiments. Biometrics, 10, 101-129. https://doi.org/10.2307/3001666

Corte, V. D., Gaudio, G. D., Sepe, F., Corte, V. D., Gaudio, G. D., & Sepe, F. (2019). Leadership in the digital realm: What are the main challenges? Içinde: Digital leadership - A new leadership style for the 21st century. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.89856

Do, H., Budhwar, P., Shipton, H., Nguyen, H.-D., Nguyen, B., (2022). Building organizational resilience, innovation through resource-based management initiatives, Organizational learning and environmental dynamism. Journal of Business Research.141, 808–821.

Drucker, P. F. (2002). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 80(8), 95-102.

*Fatima, T., & Masood, A. (2023). Impact of digital leadership on open innovation: A moderating serial mediation model. Journal of Knowledge Management, 28(1), 161-180. https://doi.org/10.1108/JKM-11-2022-0872

García-Morales, V. J., Ruiz-Moreno, A., & Llorens-Montes, F. J. (2007). Effects of technology absorptive capacity and technology proactivity on organizational learning, innovation and performance: An empirical examination. Technology Analysis & Strategic Management, 19(4), 527-558. https://doi.org/10.1080/09537320701403540

Ghamrawi, N., & M. Tamim, R. (2023). A typology for digital leadership in higher education: The case of a large-scale mobile technology initiative (Using tablets). Education and Information Technologies, 28(6), 7089-7110.

Guan, J., & Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of chinese firms. Technovation, 23(9), 737–747. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(02) 00013-5

He, Z., Huang, H., Choi, H., Bilgihan, A., (2023). Building organizational resilience with digital transformation. Journal of Service Management. 34(1), 147–171.

Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5), 429-438.

Husing, T., Dashja, E., Gareis, K., Korte, W., Stabenow, T., & Markus, P. (2015). E-Leadership Skills for Small and Medium Sized Enterprises Project. European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry. Bruxelles, Belgium.

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2017). Achieving digital maturity. MIT Sloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/

Karia, N., (2018). Knowledge Resources, Technology Resources and Competitive Advantage of Logistics Service Providers. Knowledge Management Research & Practice, 16(4), 451–463.

Karippur, N. K., & Balaramachandran, P. R. (2022). Antecedents of effective digital leadership of enterprises in Asia Pacific. Australasian Journal of Information Systems, 26. https://doi.org/10.3127/ ajis.v26i0.2525

Khaw, T. Y., Teoh, A. P., Abdul Khalid, S. N., & Letchmunan, S. (2022). The impact of digital leadership on sustainable performance: A systematic literature review. Journal of Management Development, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JMD-03-2022-0070

Klein, M. (2020). Leadership characteristics in the era of digital transformation. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 1. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1441

Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World development, 20(2), 165-186. https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F

Larjovuori, R.-L., Bordi, L., Mäkiniemi, J.-P., & Heikkilä-Tammi, K. (2016). The role of leadership and employee well-being in organisational digitalisation. What’s ahead in service research? New perspectives for business and society. Reser 2016 Proceedings, 1159-1172. https://researchportal.tuni.fi/en/publications/the-role-of-leadership-and-employee-well-being-in-organisational-

*Li, X., Chin, J. Y. T., Wang, X., & Yuen, K. F. (2024). Building maritime organisational competitiveness through resource, innovation, and resilience: A resource orchestration approach. Ocean & Coastal Management, 252, 107092. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107092

Martin, A. (2005). The changing nature of leadership. A CCL Research Report 2005. Center for Creative Leadership (NJ1).

Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsjah, F., & Elidjen, E. (2019). Digital leadership role in developing business model innovation and customer experience orientation in industry 4.0. Management Science Letters, 9(11), 1749-1762.

Nyaga, V. N., & Arbyn, M. (2024). Methods for meta-analysis and meta-regression of binomial data: Concepts and tutorial with Stata command metapreg. Archives of Public Health, 82(1), 14. https://doi.org/10.1186/s13690-023-01215-y

Panayides, P. (2006). Enhancing innovation capability through relationship management and implications for performance. European Journal of Innovation Management, 9(4), 466-483.

Parashar, M., & Singh, S. K. (2005). Innovation capability. IIMB Management Review, 17(4), 115-123.

Peter, M. K., Kraft, C., & Lindeque, J. (2020). Strategic action fields of digital transformation: An exploration of the strategic action fields of swiss smes and large enterprises. Journal of Strategy and Management, 13(1), 160-180. https://doi.org/10.1108/JSMA-05-2019-0070

Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. (1971). Communication of Innovations; A Cross-Cultural Approach. New York: The Free Press.

Sow, M., & Aborbie, S. (2018). Impact of leadership on digital transformation. Business and Economic Research, 8(3), 139-148.

Şahin Y. (2024). Dijital Liderlik. Sevilay Özer & Ruhi İnan. (Ed.), Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Akademik Çalışmalar içinde (s. 1-15). Livre de Lyon Publishing.

Tanniru, M., Khuntia, J., & Weiner, J. (2018). Hospital leadership in support of digital transformation. Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems, 10(3), 1.

Topcuoglu, E., Kobanoglu, M. S., Kaygın, E., Karafakıoglu, E., Erdogan, S. U., Torun, B. T., & Oktaysoy, O. (2023). The improving role of digital leadership in the impact of social loafing on job performance. International Journal of Organizational Leadership, 12(1), 22-40. https://doi.org/10.33844/ijol.2023.60347

Topcuoglu, E., Oktaysoy, O., Uygungil-Erdogan, S., Kaygin, E., & Karafakioglu, E. (2023). The mediating role of job security in the impact of digital leadership on job satisfaction and life satisfaction. Marketing and Management of Innovations, 1, 122-132. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.1-11

Viechtbauer, W. (2010). Conducting Meta-Analyses in R with the metafor package. Journal of Statistical Software, 36. https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03

Wang, T., Lin, X., & Sheng, F. (2022). Digital leadership and exploratory innovation: From the dual perspectives of strategic orientation and organizational culture. Frontiers in Psychology, 13. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.902693

Wasono, L. W., & Furinto, A. (2018). The effect of digital leadership and innovation management for incumbent telecommunication company in the digital disruptive era. International Journal of Engineering & Technology, 7(2.29), Art. 2.29. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.13142

*Xia, Y., Liu, X., Wang, X., Deng, H., Han, C., Liu, Z., & Tsai, S.-B. (2023). The power of role models in a team: The impact of lead entrepreneur’s digital leadership on digital entrepreneurial success. Information Processing & Management, 60(6), 103498. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2023.103498

Yam, R. C., Lo, W., Tang, E. P., & Lau, A. K. (2011). Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: An empirical study of Hong Kong manufacturing industries. Research Policy, 40(3), 391–402. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.10.013

Zawislak, P. A., Cherubini Alves, A., Tello-Gamarra, J., Barbieux, D., & Reichert, F. M. (2012). Innovation capability: From technology development to transaction capability. Journal of Technology Management & Innovation, 7(2), 14-27.

Zhu, J., Zhang, B., Xie, M., & Cao, Q. (2022). Digital leadership and employee creativity: The role of employee job crafting and person-organization fit. Frontiers in Psychology, 13. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.827057

Zulu, S. L., & Khosrowshahi, F. (2021). A taxonomy of digital leadership in the construction industry. Construction Management and Economics, 39(7), 565-578. https://doi.org/10.1080/ 01446193.2021.1930080

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, Y. (2024). Dijital Liderlik ve İnovasyon Kabiliyeti Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(108), 1179–1188. https://doi.org/10.5281/zenodo.12603341