TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Abstract views: 27 / PDF downloads: 11

Yazarlar

  • Şenay YILDIRIM Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu, Kırklareli/Türkiye
  • Mehmet Nuri KARDAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi ABD, Van/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.59

Anahtar Kelimeler:

Öğretmenler, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Görüşler

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere verdikleri medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada Nitel Araştırma Yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır.
Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin medya eğitimine yönelik görüşleriyle ilgili ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir;
“Medya okuryazarlığı eğitimini gerekli görme durumu”yla ilgili öğretmenlerin %98.6’sının medya eğitimini gerekli gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin büyük bölümü medya okuryazarlığı eğitimi dersini gerekli görse de dersin okutulması sürecinde büyük problemlerle karşılaştıkları anlaşılmaktadır.
Bu yöndeki görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin medya okuryazarlığı eğitimi sırasında yaşadıkları problemlerin başında; araç gereçlerin yetersiz olması, idareci ve öğrencilerin medya okuryazarlığı eğitimine ilgisiz olmaları ve ders içeriklerini yeterli düzeyde bilmemeleri geldiği belirlenmiştir.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun; medya okuryazarlığı dersinin, ihtiyaç duyulan ders materyallerinin/araç-gereçlerinin yeterli olduğu sınıflarda, öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerle işlenmesi gerektiğini aktardığı belirlenmiştir.
Yine görüşlerde bulunan öğretmenlerin %88’inin, çalıştıkları eğitim kurumlarında medya okuryazarlığı eğitimi için yeterli araç-gereçin bulunmadığı için bu dersi okutamadıklarını aktardıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar MEB’e bağlı eğitim kurumlarında medya okuryazarlığı eğitimi dersi için yeterli bir hazırlığın yapılmadığını, seçmeli olan bu dersin çok da gerekli bir ders olarak görülmediğini göstermesi açısından önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIRIM, Şenay, & KARDAŞ, M. N. (2017). TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 370–380. https://doi.org/10.26450/jshsr.59