Okul Müdürlerinin 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası Okullarda Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri


Abstract views: 1396 / PDF downloads: 735

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8200750

Anahtar Kelimeler:

Deprem, Okul, Okul Müdürü, Sorun, Çözüm

Özet

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası okullarda karşılaştıkları sorunlar, bu sorunlara ilişkin çözümleri ve önerilerini öğrenmektir. Araştırma doğrultusunda depremi ciddi derece yaşayan illerin biri olan Gaziantep şehrinde ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 20 okul müdürü ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada  “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu”, ile veriler elde edilmiştir Yapılan araştırmada depremden sonra okullarda devamsızlık sorunları ciddi derecede artış gösterdiği, okula gelen öğrencilerin motivasyonlarının düştüğü, öğrencilerde korku ve kaygıların arttığı, öğretmenlerin depremden ciddi derecede etkilendiği, öğrencilerin başka şehirlere taşındığı, okuldaki öğrencilerin nakil gittiği ve okula çok sayıda yeni öğrencinin nakille geldiği görülmüştür. Araştırmada bakıldığında okul müdürleri okuldaki sorunlara ilişkin okullarda psikososyal çalışmaların yapıldığını, okulda ders dışı sosyal etkinliklere ağırlık verildiğini, okula gelmeyen öğrenciler ile ilgili çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Ayrıca depremden dolayı materyal eksikli oluşan öğrenciler ile ilgili çalışmalar yapıldığını, depremden dolayı çadır veya başka yerlerde kalan öğrencilere servis ayarlanması ile ilgili çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Araştırmada okul müdürlerinin en çok önerdiği konulardan biri deprem gibi  afetlerden sonra afet bölgesinde görev yapan öğretmenlerin özlük haklarını düzenlemek olduğu araştırmada bulunmuştur. Ayrıca okul müdürleri uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesini, deprem gibi afetlerden sonra öğrenci nakillerinde kolaylıklar sağlanmasını, okullarda doğal afet derslerinin olmasını, okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesini ve okullarda psikososyal çalışmaların artırılmasını önermişlerdir.

Referanslar

Afad (2023). www.afad.gov.tr

Aktaş, A. M. (2003). Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi. Kriz Dergisi, 11(3), 37-44

Akman, P. ve Altınel, G. (2012). Van Depremi Psikososyal Destek Çalışmaları Sonuç Raporu [24 Ekim 2011- 09 Mart 2012], Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği, Van.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Pegem Akademi.

Demirkaya, H. (2007). İlköğretim 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin depreme yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 37-49.

Du, B., Ma, X., Ou, X., Jin, Y., Ren, P. & Li, J. (2018). The prevalence of posttraumatic stress in adolescents eight years after the Wenchuan earthquake. Psychiatry Res. 1,262.

Güler, Ç. Ve Çobanoğlu, Z. (1994). Afetler. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi.

Kadıoğlu, M. (2011). Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek. T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını.

Karabulut, D. ve Bekler T. (2023). Doğal Afetlerin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(2),1–3.

Kızılay (2008). Afetlerde Psikososyal Uygulama Rehberi. Kızılay Yayınları.

MEB/ UNICEF. (2001). Psikososyal okul projesi. Türkiye, travma sonrası normal tepkiler, Psikoeğitim uygulama el kitabı. MEB Yayınevi.

Silwal, S., Dybdahl, R., Chudal, R., Sourander, A., Lien, L. (2018). Psychiatric symptoms experienced by adolescents in Nepal following the 2015 earthquakes. J Affect Disord.

Solmaz, G., ve Özel, A. (2012). Türkiye’de Deprem Tekrarlanma Zamanının Tahmini ve Neotektonik Bölgelere Göre Depremselliğin Markov Zinciri ile İncelenmesi. Cankaya University Journal of Science and Engineering, 9 (2), 20-27.

Subaşı, M. ve Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.

Şahin, C. ve Sipahioğlu Ş. (2003). Doğal Afetler ve Türkiye. (2. Baskı). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Utkucu, M., Durmuş, H., Uzunca, F. & Nalbant, S. (2023). 6 Şubat 2023 Gaziantep (Mw=7.7) ve Elbistan (Mw=7.5) Depremleri Üzerine Bir Değerlendirme. Sakarya Üniversitesi. http://www.aym.sakarya.edu.tr/2023/02/07/6-subat-2023-gaziantep-mw7-7-ve-elbistan-mw7-5-depremleri-uzerine-bir-degerlendirme/

Yıldız, M. (2000). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin deprem öncesinde ve deprem sonrası öğrenme ve öğretme başarıları ile deprem sonrası oluşabilecek değişiklikler. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

2023-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLAN, M. (2023). Okul Müdürlerinin 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası Okullarda Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(97), 1550–1559. https://doi.org/10.5281/zenodo.8200750

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri