ANTRENÖRLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)


Abstract views: 47 / PDF downloads: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3142

Anahtar Kelimeler:

Antrenör, İş Doyumu, Spor

Özet

Bu çalışma ile antrenörlerin iş doyumu düzeylerinin farklı değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak farklı statülerde görev yapan; 17’si (%21) kadın, 64’ü (%79) erkek olmak üzere toplam 81 antrenöre “Kişisel Bilgi Formu”, iş doyumu düzeyini belirlemek için “İş Doyum Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS programı ile analiz edilmiştir. İki gruba ait ortalamaları t testi karşılaştırılmıştır. Grup sayısı ikiden fazla ise iş doyuma göre karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arasındaki ilişki ise Pearson korelasyon ile incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörlerin iş doyumu düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, antrenörlük branşı, statüsü, hizmet yılı, elde edilen gelir gibi demografik değişkenlerin durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

YAKUT, N., & GENÇAY, S. (2022). ANTRENÖRLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ). International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1400–1406. https://doi.org/10.26450/jshsr.3142