FESTİVALLERİN SOSYAL ETKİLERİ GELENEKSEL ASIRLIK KARGI PANAYIRI ÖRNEĞİ


Abstract views: 28 / PDF downloads: 17

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1670

Anahtar Kelimeler:

Festival, Sosyal Fayda, Sosyal Maliyet

Özet

Bu araştırmada festivallerin sosyal etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Çorum ilinin Kargı ilçesinde 28 Ekim -3 Kasım
2019 tarihleri arasında düzenlenen Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı katılımcılarıdır. Araştırmanın örneklemi araştırmaya
katılmayı kabul eden 418 katılımcıdır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu iki
bölümden oluşmuştur, ilk bölümde katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili sorular sorulmuştur, ikinci bölümde ise
festivallerin sosyal etkilerinin belirlenmesine yönelik 2 boyut (Sosyal fayda ve sosyal maliyet) 27 ifadeden oluşan sosyal etki
ölçeği ile katılımcıların genel memnuniyetini belirlemeye yönelik bir ifadenin yer aldığı beşli likert tipinde ölçekler
kullanılmıştır. Anket formunun hazırlanmasında Sert (2017) Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Beypazarı
Örneği adlı çalışmasında kullandığı ölçekten yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 418 katılımcı tarafından
cevaplandırılan anketin istatistikî analizi IBM SPSS 22 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde
frekans dağılımı, betimsel istatistikler, T testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. İncelenen demografik
değişkenlerden katılımcıların medeni durumları, yaşları, eğitim durumları, meslekleri ve festivale geliş sayıları ile sosyal fayda
boyutu arasında, katılımcıların cinsiyetleri, meslekleri ve festivalden gelir elde etme durumları ile sosyal maliyet boyutları
arasında, katılımcıların yaşları, eğitim durumları ve meslekleri ile memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZDEMİR, H., & KARA, M. (2019). FESTİVALLERİN SOSYAL ETKİLERİ GELENEKSEL ASIRLIK KARGI PANAYIRI ÖRNEĞİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4434–4441. https://doi.org/10.26450/jshsr.1670