ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN MEME KANSERLİ KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇ


Abstract views: 39 / PDF downloads: 41

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1666

Anahtar Kelimeler:

Meme kanseri, Sağlıklı yaşam, Kanser

Özet

Amaç: Çalışma meme kanserli kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma kesitsel tipte yapılmıştır. Çalışmanın verileri kişisel bilgi formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği formu ile
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans, ortalama, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve korelayon analizleri
kullanılmıştır. Çalışmanın Etik Kurulu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınmıştır. Çalışmaya katılan
kadınlardan onam alınmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 53.18 olduğu, beden kitle indeksi ortalamasının 29.26 olduğu,
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Ölçeği toplam puan ortalaması 83.10 olduğu; medeni durum, eğitim durumu, ekonomik durum
ve çalışma durumunun Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Ölçeği toplam puanı ile ileri derecede istatistiksel anlamlı ilişki olduğu,
ailede kanser öyküsü olanlar ile sağlıklı yaşam biçimi toplam ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu
saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmada meme kanseri tanısı almış kadınların sağlıksız yaşam biçimi davranışlarına sahip olduğu ve bu durumun
sosyoekonomik ve sosyokültürel faktörlerle ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle meme kanserinden korunmak için, sağlıklı
yaşam biçimi davranışları kazandırma konusunda toplumda farkındalık yaratmak gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİKKANAT, Şirin, & GÜNGÖRMÜŞ, Z. (2019). ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN MEME KANSERLİ KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4491–4496. https://doi.org/10.26450/jshsr.1666