ÖĞRETİM ELEMANLARININ OTANTİK LİDERLİK İLE AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Abstract views: 36 / PDF downloads: 20

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1712

Anahtar Kelimeler:

Meslek yüksekokulu, otantik liderlik, akademik iletişim, öğretim elemanı

Özet

Örgütte otantik liderlik özelliklerine sahip liderin; çalışanların duygularını ve düşüncelerini anlaması, örgüt içerisinde
bütünleştirici bir rol oynaması, örgütsel misyonu, vizyonu, değerleri ve iletişimi geliştirerek uygulaması gerekmektedir.
Üniversitelerin verimliliklerinin incelenmesinde iletişim süreçlerinin değerlendirilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu
çalışmada öğretim elemanlarının otantik liderlik ile akademik ortamda iletişim sürecini arasındaki ilişki incelenmiştir.
Araştırmanın verileri Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı 2 meslek yüksekokulunda görevli 36 öğretim elemanından toplanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Gizir ve Gizir (2005) tarafından geliştirilen akademik ortamda iletişim analizi envanteri
ve Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson (2008) tarafından geliştirilen orijinal otantik liderlik ölçeği
kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0’da değerlendirilmiştir. Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim elemanlarının akademik
iletişim beceri düzeylerinin orta ve otantik liderlik düzeylerinin ise yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Otantik liderlik ile
akademik iletişim becerileri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

GÖKKAYA, Öznur. (2019). ÖĞRETİM ELEMANLARININ OTANTİK LİDERLİK İLE AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4582–4585. https://doi.org/10.26450/jshsr.1712

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri