OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)


Abstract views: 32 / PDF downloads: 14

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1713

Anahtar Kelimeler:

Öğretmen niteliği, nitelik, öğretmen, okul yöneticisi

Özet

Bu araştırmanın amacı, Siirt il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin
görüşlerine göre öğretmenlerin sahip olduğu ve sahip olması gereken nitelikleri belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt il merkezinde bulunan ilkokul,
ortaokul ve lise eğitim kurumlarında görev yapan 33 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen verilerin analizinde
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin sahip olduğu
olumlu nitelikler bağlamında öne çıkan özellikler alan bilgisi kategorisinde “alanında uzman olma”, mesleki nitelik
kategorisinde “öğrenci odaklı olma” ve kişisel nitelik kategorisinde ise “çalışkan olma” bulguları tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin sahip olduğu olumsuz nitelikler bakımından öne çıkan mesleki nitelik kategorisinde “disiplin problemi
oluşturma” iken kişisel nitelik kategorisinde “derse geç girme” şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin sahip olması
gereken nitelikler bağlamında öne çıkan özelliklerde ise alan bilgisi kategorisinde “alanında uzmanlaşma”, mesleki nitelik
kategorisinde “öğrenci odaklı olma” ve kişisel nitelik kategorisinde ise “çalışkan olma” özellikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma
sonunda öğretmen niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

OKÇU, V., & GİDER, İbrahim. (2019). OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA). International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4586–4597. https://doi.org/10.26450/jshsr.1713