ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ


Abstract views: 56 / PDF downloads: 33

Yazarlar

  • Aykut TOSUN Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Kocaeli /TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0002-6839-8858
  • Asiye YÜKSEL Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Kocaeli /TÜRKİYE
  • Orkun KONAK Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Kocaeli /TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0002-3277-5797
  • Hasan LATİF Kocaeli Üniversitesi, Hereke MYO, Yönetim Organizasyon Bölümü, Kocaeli /TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0002-7529-4950

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1683

Anahtar Kelimeler:

Özel Güvenlik, Psikolojik Sağlamlık, Meslek yüksekokulu

Özet

Bu araştırma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Veri toplama
aracı olarak bireylerin psikolojik sağlamlığını ölçmek amacıyla Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçeye
uyarlaması Doğan (2015) tarafından yapılan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ, The Brief Resilience Scale)
kullanılmıştır. Ölçek Kocaeli Üniversitesine bağlı özel güvenlik ve koruma programında öğrenim gören 90 öğrenciye
uygulanmış ve veriler SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarının
orta düzeyde olduğu ve cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, kardeş sayısı ve gelir durumu değişkenlerine göre istatistiki
olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

TOSUN, A., YÜKSEL, A., KONAK, O., & LATİF, H. (2019). ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4611–4615. https://doi.org/10.26450/jshsr.1683

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>