AKADEMİSYENLERİN AÇIK LİDERLİK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Abstract views: 61 / PDF downloads: 35

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1716

Anahtar Kelimeler:

Meslek yüksekokulu, açık liderlik, problem çözme becerisi, öğretim elemanı

Özet

Üniversiteler eğitimde enformasyon teknolojilerinin sağladığı olası fırsat ve meydan okumaların en üst seviyelerde karşılığını
bulması beklenen eğitim kurumlarıdır. Bu açıdan özellikle yükseköğretimde, liderlik kavramı önemi ağırlık kazanmaktadır. Bu
çalışmada öğretim elemanlarının açık liderlik ile problem çözme beceri düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Araştırmanın verileri Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı 2 meslek yüksekokulunda görevli 36 öğretim elemanından toplanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Polat ve Arabacı (2016) tarafından geliştirilen Açık Liderlik Ölçeği ve Şahin, Şahin ve
Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Meslek Yüksekokulunda
görevli öğretim elemanlarının problem çözme beceri ve açık liderlik düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Açık
liderlik ile problem çözme becerileri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİR, B., & GÖKKAYA, Öznur. (2019). AKADEMİSYENLERİN AÇIK LİDERLİK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4633–4635. https://doi.org/10.26450/jshsr.1716

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>