ÖRGÜTSEL İKLİM-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA


Abstract views: 51 / PDF downloads: 30

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1710

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel İklim, Örgütsel Bağlılık, Normatif Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı

Özet

Bu araştırmanın amacı, örgütsel iklim örgütsel bağlılık ilişkisini bankacılık sektörü kapsamında ortaya koymaktır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak anket kullanılmış, uygulama bir kamu bankasının 200 çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilmiş
bulgulara göre, katılımcıların duygusal bağlılık düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiği, erkek çalışanların duygusal
bağlılığının, kadın çalışanlarınkine göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, katılımcıların yenilikçi, destekleyici ve
katılımcı iklim düzeylerinin medeni durumlarına ve mesleki tecrübelerine göre; yenilikçi iklimin ise çalışma sürelerine göre
farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Yenilikçi, katılımcı ve destekleyici iklim ile örgütsel bağlılığın tüm boyutları arasında pozitif
bir ilişki olduğu; ancak bürokratik iklim ile duygusal bağlılık arasında negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

NİŞANCI, Z. N., & ERDOĞAN, M. (2019). ÖRGÜTSEL İKLİM-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4647–4656. https://doi.org/10.26450/jshsr.1710