DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ


Abstract views: 7 / PDF downloads: 6

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1309

Anahtar Kelimeler:

Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Sessizlik, Özel Sağlık Kurumları, Kurumsal Başarı

Özet

Bu çalışmada, işgörenlerin yöneticilerini dönüşümcü bir lider olarak görüp görmedikleri, dönüşümcü liderlik tarzıyla örgütsel sessizlik ilişkisinin demografik ve mesleki özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu amaçla, İstanbul ilinde özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerde çalışan 211 örneklemden anket yoluyla elde edilen verilerin analizi sonucunda, dönüşümcü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur, diğer bir ifade ile örgütte dönüşümcü liderlik arttıkça örgütsel sessizliğin azaldığı tespit edilmiştir. Dönüşümcü liderlik algılarını saptamak için yapılan testler sonucunda; erkeklerin kadınlara göre dönüşümcü liderlik algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Mesleki özellikler bakımından kurumdaki görevlerine göre ise, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin dönüşümcü liderlik algılarının diğer kurum çalışanlarına göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Örgütsel sessizlik algılarını saptamak için yapılan testler sonucunda; demografik özelliklere göre anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Mesleki özellikler bakımından kurumdaki görevlerine göre ise, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin örgütsel sessizlik algılarının kurumun diğer çalışanlarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-08-25

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, S., & GÜRHAN ARCASOY, G. (2019). DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 6(40), 2066–2087. https://doi.org/10.26450/jshsr.1309