X ve Y Kuşaklarının Çocukları: Z ve Alfa Kuşakları


Abstract views: 333 / PDF downloads: 222

Yazarlar

  • Meltem GÜZEL İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Teknik Bilimler MYO, Görsel, işitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı, İstanbul / TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0002-1805-0490

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8306889

Anahtar Kelimeler:

Kuşak kuramı, Y Kuşağı, X Kuşağı, Z Kuşağı, Alfa Kuşağı, aile ilişkileri

Özet

Toplumlar sürekli olarak değişen dinamik yapılara sahiptir ve her kuşak, kendi özellikleri ve deneyimlerine göre şekillenmektedir. Ebeveynlerin tutumları, değerleri ve kendi yetiştirilme koşulları, çocuklarının kişilik gelişimi ve toplumsal davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bu makalede Z ve Alfa kuşakları olarak adlandırılan iki nesil, ebeveynleri olan X ve Y kuşaklarının özellikleriyle bağlantılı olarak incelenmektedir.

Nitel bir araştırma tekniği olan derinlemesine görüşme tekniği ile elde edilen sonuçlar, betimleme yöntemi ile analiz edilerek sunulmaktadır.

Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, kuşaklar üzerinde dönemin toplumsal özellikleri kadar ebeveynlerinin kendi özelliklerinin de etkili olduğu görülmektedir. Bunun sonucu olarak Z Kuşağı, X Kuşağı’na benzer kişilik özelliklerine; Alfa Kuşağı da Y Kuşağı’na benzer kişilik özelliklerine sahip olmaktadır. X ve Y kuşaklarının ebeveynleri olan bebek patlaması kuşağı da aynı şekilde bu iki kuşağın kişilik özelliklerinin belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Referanslar

Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve y Kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.

Alwin, D. F. (2002). Generations X, Y and Z: Are they changing America. American Sociological Association, Contexts, 42 (1), 42-51.

Arslan, A., & Staub, S. (2015). Kuşak teorisi ve iç girişimcilik üzerine bir araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-24.

Broadbridge, A. M., & Maxwell, G. A., & Ogden, S. M. (2007). Experiences, perceptions and expectations of retail employment for generation Y. Career Development International, 12 (6), 523- 544.

Capital (2019). Biz Kuşağı geliyor. https://www.capital.com.tr/ekonomi/makro-ekonomi/biz-kusagi-geliyor

Çetin, C. & Karalar, S. (2016). X, Y ve Z Kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 28, 157-197.

Dhevabanchachai, N., & Muangasame, K. (2013). The preferred work paradigm for generation Y in the hotel industry. A Case Study of The International Tourism and Hospitality International Programme, Thailand. International Education Studies, 6(10), 27-38.

Digital Age (2018). Anne babalar için dijital doğanları hayata hazırlama kılavuzu. https://digitalage.com.tr/anne-babalar-icin-dijital-doganlari-hayata-hazirlama-kilavuzu/

Duygulu, S. (2018). Yeni medya teknolojilerinin k-Kuşağı’nın ebeveynleriyle olan iletişimine etkisi. TRT Kademi, 3(3), 633-652.

Dünya (2015). Turizmin Yeni müşterisi “Alfa Kuşağı”ndan olacak. https://www.dunya.com/sektorler/ turizm/turizmin-yeni-musterisi-quotalfa-kusagiquotndan-olacak-haberi-299682

Glass, A. (2007). Understanding generation differences for competitive success. Industrial and Commercial Training, 39, 98-103.

Güzel, M. (2019) Dijital medyada doğan z Kuşağı’nın sosyal medya ve yüz yüze iletişim becerileri: İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir ön çalışma. Ceyhan Kandemir (Editör), Dijital çağda televizyon ve medya içinde (ss. 235-260). Der Yayınevi.

Güzel, M. (2021). Medyadaki teknolojik gelişmelerin Z ve Alfa kuşakları üzerindeki yansımalarının aile içi ilişkiler bağlamında analizi. [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.

Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: Cultural, economic and political change in 43 societies. Princeton, NJ, Princeton University Press.

Kingston, A. (2014). Get ready for generation Z. https://www.macleans.ca/society/life/get-ready-for-generation-z/

Kuyucu, M. (2017). Y Kuşağı ve teknoloji: Y Kuşağı’nın iletişim teknolojilerini kullanım alışkanlıkları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 845-872.

Lyons, S, & Kuron, L. (2014). Generational differences at workplace: A review of the evidence and directions for future research. Journal of Organizational Behavior, 35(1), 139-157.

Lamm, E., &Meeks, M. M. (2009). Workplace fun: The moderating effects of generational differences. Employee Relations, 31(6), 613-631.

Mannheim, K. (1970). Essays on the sociology of knowledge. Karl Mannheim (Editör), The problem of generations içinde, (276-322), Routledge.

Marketing Türkiye (2016). Markalar İçin Yeni Heden K Kuşağı Hakkında Bilmeniz Gerekenler. https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/markalar-icin-yeni-hedef-k-kusagi-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/

McCrindle, M. (2016). Gen Z & Gen Alpha infographic. The McCrindle Blog On-line. https://mccrindle.com.au/insights/blogarchive/gen-z-and-gen-alpha-infographic-update/

McCracken, G. (1988). The Long Interview. Sage Publications.

Kahn, L. R.(1983). The dynamics of interviewing. Publishing Company.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management. Prentice Hall.

Kuran, E. (2018). Telgraftan tablete Türkiye’nin 5 kuşağına bakış. Destek Yayınları.

Li, X., Li, X., & Robert, H., S. (2013). The application of generational theory to tourism consumer behavior: An Amerikan perspective. Tourism Management, 37, 147-164.

Oblinger, D. (2003). Boomers and gen-X’ers millennials, understanding new students. Educause Review, 38(4), 37-47.

Özel Ç. H. (2017). Kuşak kavramı ve turizme yansımaları. Hatice H. Özkoç, Funda Bayrakdaroğlu (Editör), Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış içinde, (1-22), Nobel Yayınevi.

Peltomaki, S. M. (2015). Crises in the tourism industry and their effects on different generations, Bacherlor’s Thesis Degree Programme in Tourism. HAAGA-HELIA University of Applied Sciences.

Rotherham, N. (2017). BBC anketinde Z Kuşağı: Yanlış anlaşılıyoruz. Marketing Türkiye. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41399543

Strauss, W., & Howe, N. (1991). Generations: The history of America’s future, 1584 to 2069. Quill/William/Morrow.

Suderman, J. (2016). Defining workplace generations: ınfographic. http://jeffsuderman.com/defining-workplace-generations-infographic/

Sarıoğlu, E. B., & Özgen, E. (2018). Z Kuşağı’nın sosyal medya kullanım alışkanlıkları üzerine bir çalışma. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 1065-1081.

Sarıoğlu, E. B., & Özgen, E. (2017). Z Kuşağı: iş dünyası yakın geleceğin iş gücünü ne kadar tanıyor? Researcher: Social Science Studies, 5(4), 242-253.

Smola, K., & Sutton, C. D. (2002). Generational differences: Revisiting generational work values for the new millennium. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 363-382.

Sozluk.gov.tr

Strauss A. & Corbin J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications.

Swaidan, Z. (2012). Culture and consumer ethics. Journal of Business Ethics, 108(2), 201-213.

Stillman D., & Stillman J. (2017). İşte Z Kuşağı, genç kuşak iş yerini nasıl dönüştürüyor? İKÜ Yayınevi.

Ünal, M. (2017). Y ve Z kuşaklarının yönetimi. Beta Yayınları.

We Are Social (2019). Türkiye’de internet kullanım ve sosyal medya istatistikleri. https://dijilopedi.com/ 2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/

Tulgan, B., Martin, C., & George, M. (2001). Managing Generation. Y. US, HDR Press,

Tükel, İ. P. (2018). Y Kuşağı temsilcilerinin aile algıları üzerine bir analiz. Akademik İncelemeler Dergisi, 13(1), 23-40.

Türk, A. (2017). Y Kuşağı. Kafekültür Yayıncılık.

Twenge, J. M., & Campbell, S. M. (2008). Generaional differences in psychological traits and their impact on the workplace. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 862-877.

Williams, A. (2015). Move over, millennials, here comes generation Z. The New York Times. https://www.nytimes.com/2015/09/20/fashion/move-over-millennials-here-comes-generation-z.html

Yıldırım A. & Şimşek H. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

GÜZEL, M. (2023). X ve Y Kuşaklarının Çocukları: Z ve Alfa Kuşakları. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 1990–2001. https://doi.org/10.5281/zenodo.8306889