Antalya Eğlence Sektörü İşverenlerinin Profesyonel Dansçılardan Beklentileri


Abstract views: 92 / PDF downloads: 56

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616535

Anahtar Kelimeler:

Dansçı, Sahne Sanatları, Mesleki Yeterlik, Eğlence Sektörü, Serbest Piyasa

Özet

Antalya ilinin zengin turistik ve kültürel atmosferi, sahne sanatlarının önemli bir parçası olan dansçılara geniş istihdam olanakları sunmaktadır. Bu makale, Antalya turizm bölgesinde dansçı istihdamının niteliğini ve dansçılardan beklenen özellikleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, Antalya’da eğlence sektöründe faaliyet gösteren on üç deneyimli işverenle yapılan görüşmeler aracılığıyla; dansçıların iş dünyasında karşılaştıkları beklentiler ve işverenlerin dansçılardan talep ettikleri özellikler detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Aynı zamanda bu çalışma, Antalya ilinde turizm sektöründe dansçı istihdam olanakları, işveren beklentileri ve dansçı yetiştiren üniversiteler arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik bir adım olarak tasarlanmıştır. Antalya ilinde dansçı istihdam eden işverenlerin beklentilerini belirlemek ve bu beklentilere cevap verebilecek niteliklere sahip dansçılar yetiştirebilmek adına elde edilen veriler, sektörde daha etkili bir iş birliği atmosferinin inşası için pozitif bir katkıda bulunma çabası içerisinde incelenmiştir. Serbest piyasa ekonomisinde işverenlerin dansçılardan beklentileri olması gerektiği varsayımını doğrulayan araştırma, Antalya dans piyasasında işverenlerin öne çıkardığı beklentilerin, önem sırasında göre disiplin, esneklik, repertuvar zenginliği, tecrübe ve eğitim gibi noktalar üzerinde yoğunlaştığını, en az önem teşkil eden konunun ise lisan bilgisi olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bu verilerin, Antalya'daki dans sektöründe işverenler ve dansçılar arasında daha verimli bir iletişim ve iş birliği ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Referanslar

Akyıldız, M., & Açıkada, C. (2011). Sanat sergileyen sporcular olarak dansçılar: klasik bale dansçılarının fiziksel uygunluk bileşenleri. Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 33-42.

Erkan, S. (2014). Sahne Sanatlarında Güçlü Bir Anlatım Aracı Olarak Beden. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (41), 1-12.

Kurt, S. (2009). Türk halk kültürü ürünlerinin turizmde kullanımı: Fethiye örneği (Yayın No. 241378) [Yükseklisans Tezi, Ege Üniversitesi].

Pekiçten, C. Y. (2015). Bir danstan neler beklenir: ortalama olmanın bir dans performansı üzerinden araştırılması ve sorgulanması (Yayın No. 425567) [Yükseklisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi].

Turan, Z., & Çamlıyer, H. (2016). Dans Eğitiminde Temel Hareket Becerilerinin Sınıflandırılması. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 9 (17), 9-28.

Uluç, A., & Çelik, A. (2006). Hayek’in Liberal Düşüncesinde Birey–Devlet İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(18), 131-141.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Gürdap, S., Şahin Baloğlu, B., & Ödemiş, S. (2024). Antalya Eğlence Sektörü İşverenlerinin Profesyonel Dansçılardan Beklentileri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 49–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616535