Okul Yönetimine Genel Bir Bakış


Abstract views: 33 / PDF downloads: 22

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10775081

Anahtar Kelimeler:

Okul, Yönetim, Okul Yönetimi

Özet

Bu araştırmanın amacı okul yönetimi hakkında genel bir bakış ile bilgi toplamak ve bu bilgileri bir düzen içerisinde aktarmaktır. Yöntem olarak betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Konuya ilişkin literatür incelendiğinde akademik araştırma dergilerinde yer alan çalışmalar ulusal veya uluslararası düzeyde olabildiği gibi diğer yandan dergi bazlı, makale konusu veya çalışmada kullanılan yöntem odaklı olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan literatür taramasında, birçok makale ve dergide benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre okul yönetiminde okul müdürünün rolünün önemli olduğu ama okul müdürü okul ile ilgili bir karar aldığında okuldaki öğretmen, öğrenci ve diğer paydaşları da katarak karar vermelidir. Aksi halde alınacak kararlara uyumda sıkıntılar yaşanacak ve birçok çalışan yaptığı işten mutlu olmayacak. Öğrenciler de bundan etkilenerek derslerine gereken önemi vermeyecekler.

Referanslar

Arslan, M. & Özdemir, C. (2020). Veciz Sözler Kapsamında Eğitimin Temel Prensipleri Ve Bu Bağlamda Günümüz Eğitim Sorunlarına Çözüm Önerileri. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(29),1260- 1268

Balyer, A. (2013). Okul müdürlerinin öğretimin kalitesi üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 181-214.

Bursalıoğlu, Z. (1982). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. PEGEM Akademi.

Çubukçu, Z. ve Girmen, P. (2006). Ortaöğretim Kurumlarının Etkili Okul Özelliklerine Sahip Olma Düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 121-136

Helvacı M.A. ve Aydoğan İ.(2011). Etkili Okul ve Etkili Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(2), 41-60

Gürbüz,R. Erdem, E.Yıldırım, K. (2013) Başarılı Okul Müdürlerinin Özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20,167-179

Karataş, İ. H., Çimşir, S., Aydın, B.& Kara, M. (2023), Okul Yöneticilerinin sosyal hayatının incelenmesi, Okul Yönetimi (SAJ) 3(2),71-85

Özdemir, S. (2019). Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Eğilimleri Ve Sorunları (Editör: Servet Özdemir) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (s. 7-10). Pegem Yayıncılık

Polat, S., Uğurlu, C. T. ve Bilgin Aksu, M. (2018). Okul yöneticilerinin kendi mesleki gelişimleri ve okulu geliştirmeye yönelik liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6(1), 205-224

Sezgin, F. (2020). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik. Maliye Dergisi, 2(159), 21-35

Sezgin, F. ve Er, E. (2020). Eğitim Yönetiminde Etik, Değerler ve Liderlik. Eğitim Yönetiminde Liderlik. Pegem Yayıncılık

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, V., Meşe, S., Karakuş, Y., Karakuş, N., Turan, A. A., Çapa, V., Bozkuş, M., & Koç, E. E. (2024). Okul Yönetimine Genel Bir Bakış. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 515–518. https://doi.org/10.5281/zenodo.10775081

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.