Vocal Painting Yöntemi ve Vocal Painting’in Eğitimsel Boyutlarla İncelenmesi


Abstract views: 75 / PDF downloads: 37

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616555

Anahtar Kelimeler:

Müzik Eğitimi, Vokal, Vocal Painting

Özet

Sanat dallarına ait alanlar; sürekli olarak değişim ve gelişime açık, devamlı yenilenen ve ilerleyen bir yapıya sahiptir. Müziğin içerdiği her eğitim alanının ve bu eğitim alanlarına özgü verilen eğitimin de yenilikçi ve gelişen yapıyla aynı paralelde ve uyum içinde olması gereklidir. Bu paralelliği ve uyumu yakalayamayan bir eğitimde, gelişim ve ilerleme kaydetmek de mümkün olmayacaktır.

Yeni metotlardan biri olan Vocal Painting, bu çalışmanın konusu olarak ele alınıp incelenmiştir. Günümüzde eğitim, yapılandırmacı bir yaklaşımla yapılmaktadır. Vocal Painting metodu da bu yaklaşıma hizmet etmektedir.

Bu çalışma; Vocal Painting’in genel ilkelerini ve felsefesini ortaya koyarak performanslarda Vocal Painting dilinin nasıl kullanıldığının ve uygulandığının saptanmasını, Vocal Paintig’in eğitimsel boyutlarla ele alınarak incelenmesini amaçlamaktadır.

Çalışmanın, daha önce Vocal Painting’i eğitimsel boyutlarıyla ele alan ve tanıtan bir araştırma yapılmamış olması sebebiyle alana bir katkı sağlaması bakımından ve bu yöntemin eğitimde uygulama sürecine katılabilmesi için bilinirliğinin sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu alanda çalışan eğitimci ve icracılarla bu alana ilgi duyan kişilere kaynak olması bakımından da önemli bir çalışmadır. Bu çalışmada, literatür taraması ve durum çalışması yapılmıştır.

Bu araştırma ve veriler ışığında Vocal Painting’in müzik eğitiminde uygulanabilecek yenilikçi bir yöntem olduğu ve müzik eğitimi öğretim programı sistemine alınıp uygulanabileceği ve “seçmeli ders” olarak önerilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Aalborg, (2023). Aalborg’daki Rama. https://musikkons.dk/en/rama-in-aalborg/

Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,40(1), 41-61.

Baysal, B. (2023). The intelligent choir felsefesinin ve vocal painting yönteminin koro performansına etkileri: Chromas korosu ve pop caz korosu. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Brooks, G., Brooks M.G. (1993). The case for constructivist classrooms. ASCD Alexandria.

Chmiliar, L. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.) Encyclopedia of case study research, Sage Publications, 582-583

Coşkuner, S. (2016). Konservatuvar öğrencilerinin soundpainting uygulamalarına yönelik öz değerlendirmeleri. Akademik Bakış Dergisi, 55, 384-396

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Sage Publications.

Demirci, A. (2014). Coğrafya araştırma yöntemleri. Coğrafyacılar derneği.

Dillan, L. (2008). Improvisasjon: Kunsten å øve på noe som ikke eksisterer [Masteroppgave]. Norges Musikkhøgskole.

Hjerneøe, J. D. (2016). Rytmisk Korledelse anno 2016 “Det intelligente kor”. Videncenter for Sang, 147-154.

İkesus, S. (1965). Ses eğitimi ve korunması. Milli Eğitim Basımevi.

Jazz, (2023). Müzikal unsurlar. http://www.jazzinamerica.org/LessonPlan/8/2/198

Jonassen, D. H. (1994). Towards a constructivist design model. Educational Technology. 34 (4), 34–37.

Kafadar, O. (1997). Türk eğitim düşüncesinde batılılaşma. Feryal Matbaası.

Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T., Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402

Kayıran, M. (1998). Atatürkçü düşünce ışığında: çağdaş eğitim. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, (14), 780-830

Keçeli, F. (2022). Sezgisel müzik. https://manifold.press/sezgisel-muzik

Kesici, A. (2009). Çağdaş eğitim ve eğitimde yönetimin önemi. Beykent üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Knutsen, M., T. (2021). Kor, kveding og improvisasjon- Arbeid med stiltrekk i norsk vokal folkemusikk med metodikk fra konseptet The Intelligent Choir. Universitetet i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora,idretts- og utdanningsfag, Kongsberg.

Köksal, O., Atalay, B. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri. Eğitim Yayınevi.

Krumhansl, C. L. (1990). Cognitive foundations of musical pitch. Oxford University Press.

Mcferrin, (2023). Bobby mcferrin er en jysk professor. https://www.jazzdanmark.dk/bobby-mcferrin-er-jysk-professor

Oxford Languages (2023). Doğaçlama. https://languages.oup.com/google-dictionary-tr/

Özsoy, N. (2003). İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 112-119

Rama, (2023). Rama vocal center. https://musikkons.dk/en/programmes/jazz-pop/innovative-choir-leading/rama-vocal-center/

Rogertreece, (2023). Circle singing. https://rogertreece.com/workshops

Say, A. (2005). Müzik sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Şengül, T. (2005). Geleneksel ve çağdaş eğitim anlayışında ilgi ve disiplin. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, (166)

Şimşek, P. R., Bilen, S. (2017). Etkili müzikal okuryazarlığa ulaşmak: Kodály Yöntemi. Journal of Human Sciences, 14(4), 4308-4319.

Taylor, B. (2000). The art of improvisation. James. Taylor Publications

TDK (2023). Doğaçlama, https://sozluk.gov.tr/

Thompson, W. (2015). Soundpainting workbook I. New York.

TIC, (2023). The intelligent choir. https://musikkons.dk/en/programmes/jazz-pop/innovative-choir-leading/rama-vocal-center/the-intelligent-choir-tic/

Yapıcı, M. (2008). Yapılandırmacılık. Yıldırım, İ. (Ed.), Eğitim psikolojisi içinde. (s.549–572.) Anı Yayıncılık.

Yılmaz, H. (2020). Yaratıcı Drama yönteminin öğrencilerin başarı ve tutumları üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Samsun.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, H., & Özal Göncü, İlknur. (2024). Vocal Painting Yöntemi ve Vocal Painting’in Eğitimsel Boyutlarla İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 87–101. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616555