Konya İli Özelinde İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Uygulamalarına İlişkin Görüşleri


Abstract views: 91 / PDF downloads: 46

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616603

Anahtar Kelimeler:

Öğretimsel liderlik, Öğretimsel Liderlik Davranışı Uygulama Görüşleri, Okul Müdürü

Özet

Bu çalışmada öğretimsel liderlik uygulamalarına ilişkin görüşlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla okul müdürlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Betimsel yöntem kullanılarak yapılan araştırmada verilerin toplanması yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile sağlanmış; veriler, içerik analiziyle çözümleme yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Konya ilinde bulunan on ilköğretim okul müdürü (ilkokul ortaokul) oluşturmaktadır. Çalışma grubunu seçerken amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışma neticesinde görüşleri alınan okul idarecileri genel olarak öğretimsel liderlik davranışlarını gösterdiklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya  dahil olan müdürlerin, okulun amaçlarını geliştirme, varlığını hissettirme, öğretimsel liderlik davranış boyutlarından okulun amaçlarını açıklama, öğretimi değerlendirme ve denetleme, öğrenci başarısını izleme, eğitim programlarını eş güdümleme, çalışanları özendirme, okulun eğitim süreçlerini geliştirme, zaman süreçlerini uygun kullanma, çalışanların mesleki ve akademik başarılarını geliştirme, kurum içi standartları geliştirme ve koruma, öğrencileri öğrenmeye özendirme davranışlarını gösterme açısından da etkin olmaya çalıştıkları görülmüştür.

Referanslar

Açıkgöz, K. (1994). Eğitimde Etkili Yönetici Davranışları. Kanyılmaz Matbaası.

Aksoy, E. (2006). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri: Aydın İli Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Alıç, M. (1991). Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Argon, T. ve Mercan, M. (2009, Mayıs 1-3). İlköğretim okul yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirebilme düzeyleri 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/120.pdf

Cerit, Y. (2001). Bilgi Toplumunda İlköğretim Okulu Müdürlerinin Rolü [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Çetinkanat, A. C. (1998). Örgütsel İklim ve İşdoyumu.[Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.

İnandı, Y. ve Özkan, M. (2006). Resmi İlköğretim Okulları ve Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Müdürler Ne Derece Öğretim Liderliği Davranışları Göstermektedir?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 123-149.

Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri: Nicel mi? Nitel mi?. Anı Yayıncılık.

Milli Eğitim Temel Kanunu (1973) http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html

Özden, Y. (1998). Eğitimde Dönüşüm, Yeni Değer Ve Oluşumlar. Pegem Akademi Yayıncılık.

Ünal, A ve Çelik, M.(2013).Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışı ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Analizi. Uşak Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 239-258.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kırdı, İbrahim, Sever, F., Dursun, R., Erdem, İbrahim, & Erdal, N. D. (2024). Konya İli Özelinde İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 174–190. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616603