Öğretmenlerin Akademik Motivasyon Düzeyleri


Abstract views: 41 / PDF downloads: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616615

Anahtar Kelimeler:

Öğretmen, akademik isteklilik, motivasyon, gelişim

Özet

Öğretmenlerin akademik motivasyon düzeylerinin ve demografik özelliklere göre durumunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılan bu araştırma betimsel tarama modelinde ve nicel bir çalışmadır. Araştırmada seçkisiz örneklem seçimiyle Pamukkale ilçesinde resmi okullarda çalışan 245 öğretmene ulaşılarak veri toplanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin akademik motivasyon düzeyleriyle ilgili olarak en yüksek düzeyin bilimsel çalışmaların toplumsal bir değer taşıdığına inanma maddesinde çok yüksek düzeyde olduğu görülürken bunu çok yüksek düzeyde bilimsel çalışmaların yeni bakış açıları kazandırdığı ve akademik gelişimin dış paydaşlarla olan iletişimimi güçlendirmesi maddelerinde olduğu görülmüştür. En düşük ortalamanın ise bilimsel/akademik dergileri takip etmede yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin akademik motivasyon düzeyleri alt boyutlara göre bütün boyutlarda yüksek düzeydedir. Bununla birlikte en yüksek ortalama “Kişisel ilgi” boyutundadır. Bunu sırasıyla “Toplumsal çıktılar” boyutu, “Mesleki gelişim” boyutu izlerken en düşük ortalama ise “Akademik tutum” boyutundadır. Genel akademik isteklilik düzeyi ise yüksek düzeyindedir. Öğretmenlerin akademik motivasyon düzeyleri öğretmenlerin demografik özelliklerine göre eğitim düzeyine göre farklılık göstermediği ancak cinsiyet, yaş, medeni durum, kariyer basamağı ve branşa göre ise farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Cinsiyete göre bütün boyutlarda ve genel olarak erkek öğretmenlerin akademik motivasyon düzeylerinin kadınlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaşa göre alt boyutlarda ve genel olarak 25-35 yaşlardaki öğretmenlerle 46-50 yaşlardaki, 51 ve üstü yaşlardakiler arasında ve 46-50 yaş aralığındakiler lehine yüksek olduğu görülmüştür. Genel olarak en düşük düzeyin ise 51 yaş ve üstündeki öğretmenlerdedir. Medeni durumlarına göre akademik tutum ve mesleki gelişim boyutlarında bekarlara göre evlilerin ortalamalarının daha yüksektir. Öğretmenlerin akademik motivasyon düzeylerinin kariyer basamaklarına göre toplumsal çıktılar boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği ve uzman öğretmenlerle başöğretmenler arasında ve uzman öğretmenler lehine yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin akademik motivasyon düzeyleri branşlarına göre bütün boyutlarda ve genel olarak sınıf öğretmenlerine göre branş öğretmenlerinin akademik motivasyon düzeyi daha yüksek düzeyde ölçülmüştür.

Referanslar

Akman, Y. (2021). Dijital okuryazarlık, çevrim içi öğrenme ve akademik isteklilik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 1012-1036.

Akpur, U., (2015). İngilizce Hazırlık Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon, Kaygı ve Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler Örüntüsü. [Doktora Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Atay, B., (2018). Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Performansı Kaygı Düzeyleri ve Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aydın, F., (2010). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Akademik Güdülenme, Öz yeterlilik ve Sınav Kaygısı. [Yüksek Lisans Tezi], Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Calp, Ş., (2013). Algılanan Akademik Yeterlik ve Algılanan Özerklik Desteğinin Özerk Akademik Motivasyon ve Akademik Başarıyla İlişkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Cunningham, M., Corprew, C. S., III, & Becker, J. E. (2009). Associations of future expectations, negative friends, and academic achievement in high achieving African American adolescents. Urban Education, 44, 280-296.

Güdül Demir. M., (2015). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Profillerinin Psikolojik İhtiyaç Doyumu, Akademik Erteleme ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi - kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.

Khan, A., Ahmad, R., Hamdan, A. R., & Mustaffa, M. S. (2014). Educational encouragement, parenting styles, gender and ethnicity as predictors of academic achievement among special education students. International Education Studies, 7(2), 18-24.

Korkın, Ö., (2019). Ergenlerin Ailelerinden Algıladıkları Psikolojik Kontrol Öz Düzenleme Becerileri ve Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Mızrak, Ş. (2018). Anne Baba Tutumları ve Denetim Odağının Akademik Motivasyonla İlişkisinde Öz Düzenlemenin Aracı Rolü. [Yüksek Lisans Tezi], Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Oktay, A. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Başarı Yönelimlerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkeni Açısından İncelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya.

Özgüngör, S. (2014). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı düzeyine göre kimlik statüleri ile başarı yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35):33-46. https://doi.org/10.9779/PUJE543

Pala, G., (2019). Ergenlerin Kimlik Gelişimi ile Akademik Motivasyon ve Umudun İlişkisinde Psikolojik İhtiyaçların Aracı Rolü. [Yüksek Lisans Tezi], Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Reynolds, J. R., & Pemberton, J. (2001). Rising college expectations among youth in the United States: A comparison of the 1979 and 1997. Journal of Human Resources, 36(4), 703-726.

Sarıtepeci, M. (2018). Beklenti-değer teorisini temel alan başarı motivasyonu ölçeğini uyarlama çalışması. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 28-40.

Schunk, D. H. & Dibenedetto, M. K. (2016). Self-Efficacy Theory in Education from: Handbook of Motivation at School Routledge. London.

Schunk, D. H. & Usher, E. L. (2012). Social cognitive theory and motivation. R. Ryan, (Ed.). The Oxford handbook of human motivation. New York.

Şahin, F., Tabak, B. Y. ve Tabak, H. (2017). Motivasyon kuramları bağlamında akademik teşvik ödeneği uygulamasının değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2):403-410. DOI: 10.5961/jhes.2017.217

Şirin, S. R., Diemer, M. A., Jackson, L. R., Gonsalves, L., & Howell, A. (2004). Future aspirations of urban adolescents: a person-in-context model. International Journal of Qualitative Studies in Education, 17(3), 437-456,

Turhan, M., (2009). Profesyonel Futbolcularda Depresyon Düzeyi, Anksiyete Düzeyi ve Kişilik Özellikleri ile Sporda Başarı Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi] İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tuti, G., Özdemir, M. & Rizeli H. (2022). Developing the Teacher Academic Aspiration Scale (TAAS): Validity and Reliability Study, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 23(1), 621-644. DOI: 10.17679/inuefd.1009443

TÜİK (2021). https://www.tuik.gov.tr/ addersinden erişilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Gazalcı, T., Dal, A., Eker, A., Zengin, M., İnan, M., & Kurt, E. (2024). Öğretmenlerin Akademik Motivasyon Düzeyleri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 191–203. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616615