Eğitim Öğretim Sistemlerinde Kodlama Eğitimleri ve Robotik Progralama


Abstract views: 80 / PDF downloads: 99

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10775059

Anahtar Kelimeler:

Kod Yazma, Programlama, Yazılım

Özet

Ülkelerin kalkınması, ekonomik olarak bağımsız olması ve devamlarını sağlamaları yetiştirecekleri insanların sahip olacağı özelliklerle doğrudan orantılıdır. Toplumların geleceği yetiştirecekleri yaratıcı insanlar ve bunların üreteceği ürünlere bağlıdır. Bu yaratıcı insanların ve üretecekleri özgün yapıtları için de erken yaşta tespit edilmeleri çok önem arz etmektedir.  Bundan dolayıdır ki her ülkenin en önemli sistemlerinin başında eğitim sistemleri gelmektedir. Eğitim sistemleri çağın gereklerini karşılayacak şekilde düzenleyen ülkeler yaratıcı yeteneklerine sahip öğrencileri erken yaşta tespit edip, bu çocuklarda yaratıcı düşünme özelliğini çok daha kolay geliştirebilmektedirler. Öğrencilere verilecek kodlama ve programlama eğitimlerinin amacı mühendis ya da bilim insanı yetiştirmekten çok, bu eğitimlerini gerekliliğinin anlatılması ve üretken olma konusunda bilinçlendirmeleri olmalıdır. Bu çalışmada kodlama, kod yazma, programlama ve yazılım ile ilgili genel tanımlar yapılmış ve öğrenciler açısından önemine dair betimsel analiz yöntemi kullanılarak yüksek lisans tezleri ve bilimsel makaleler incelenmiştir. Verilerin analizi sonucu elde edilen bilgiler, bulgular bölümüne yazılmıştır. Tespit edilen bulgulara göre, kodlama ve programlama eğitimlerinin her ülke geleceği için önemli bir yere sahip olduğu, erken yaşlarda bu eğitimlere başlanması gerektiği, çocuklarda problem çözme yeteneği, olaylara farklı bir açıdan bakma özelliği kazandırdığı, akademik başarıyı arttırdığı, işbirlikçi öğrenme, derslere karşı motivasyon ve ilginin arttığı görülmüştür. Bununla birlikte, okullarda yetersiz atölyelerin olduğu, araç gereç eksiklikleri, teknolojik alt yapı ve öğretmen eğitimleri konusunda sorunların yaşandığı sonuçlarına varılmıştır.

Referanslar

Akdoğan, E.E. (2020). Eğitsel Robotik Kodlama Dersi Veren Öğretmenlerin Öğretim Programındaki Kazanımları. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Uludağ Üniversitesi Eğitim Bil. Enstitüsü.

Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. Themes in Science and Technology Education, 6 (1), 63–71.

Balanskat, A., ve Engelhardt, K. (2014). Computing our future: Computer programming and codingpriorities. school curricula and initiatives across Europe. European Schoolnet.

BTE Derneği (2013). Ne oldu, ne oluyor, ne olacak? http://www.bte.org.tr/belge/ne_oldu_ne_oluyor_ne_ olacak_BTE_dernegi.

Bozpolat, E. & Topdağı, M. (2022). İlkokulda Temel Algoritma ve Kodlama Eğitimine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 933-957.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Çetin, İ. & Toluk Uçar, Z. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Tanımı ve Kapsamı. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (ss. 41-74) içinde. Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirer, V. & Sak, N. (2016). Programming Education and New Approaches Around The World and in Turkey / Dünyada ve Türkiye’de Programlama Eğitimi ve Yeni Yaklaşımlar. Eğitimde Kuram Ve Uygulama. Dergipark, 12(3), 521-546.

European Commission (2014). Coding- The 21st Century Skill. European Commission.

Euronews (2015). Avrupa'da bilgisayar programlama dersleri ilköğretim müfredatına giriyor. https://tr.euronews.com/2015/09/03/avrupa-da-bilgisayar-programlama-dersleri-h2125.html.

Gümüş, İ., (2019). İlkokul Öğrencilerinin Robotik Okuryazarlık Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Academia.edu.

Hatısaru, S. (2016). Vodafone’dan çocuklara kod yazma dersi. Milliyet. https://www.milliyet.com.tr/ yazarlar/songul-hatisaru/vodafone-dan-cocuklarakod-yazma-dersi-2241732.

Haymana, İ., & Özalp, D. (2020). Robotik ve Kodlama Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 247-274.

HITSA, (2018). Information Technology Foundation for Education (HITSA). ProgeTiger Programme.

Hour of Code, (2018). Hour of Code Sık Sorulan Sorular

İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi.

Kanbul, S. & Uzunboylu, H. (2017). Importance of coding education and robotic applications for achieving 21st-century skills in north cyprus. International Journal Of Emerging Technologies In Learning (IJET), 12(1), 130-140.

Kahraman, B. (2015). Avustralya’da ilkokullarda programcılık eğitimi. http://www.webtekno.com/ sektorel/avustralya-da-ilkokullardaprogramcilik-egitimi-veriliyor-h10859.html.

Kafai, Y. B. & Burke, Q. (2014). Connected code: Why children need to learn programming. Cambridge: Mit Press.

MEB-TTKB, (2015). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2018). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018813171732131-42018

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (1984). Ortaöğretimde bilgisayar eğitimi ihtisas komisyonu raporu.

Olson, P. (2012). Why Estonia has started teaching its first-graders to code. [Çevrim-içi: https://goo.gl/qx6aN4.

Öndeş, Ö. (2016, 29 Şubat). İngiltere ve ABD’de kodlama eğitimi. Hürriyet. Web: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/ingiltere-ve-abdde-kodlama-egitimi-40061604.html

Özdemir, A. (2015). Kodlama dersi gelişmiş ülkelerin okullarında en önemli ders oldu. http://www.kpsscafe.com.tr/egitim-haberleri/kodlama-dersi-gelismis-ulkelerin-okullarinda-en-onemli-ders-oldu-h50358.html.

Özkaya, M. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Kodlama Eğitimi: Ülkelerin Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya.

Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. Yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, 3–5.

Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017). İlköğretim düzeyinde programlama eğitimi: Yurt dışı ve yurt içi perspektifinden bir bakış. XIX. Akademik Bilişim Konferansında sunulmuş bildiri, Aksaray, Türkiye, 7-8 Şubat 2017.

Şimşek, E. (2018). Programlama Öğretiminde Robotik Ve Scratch Uygulamalarının Öğrencilerin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Ve Akademik Başarılarına Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Tağci, Ç. (2019). Kodlama Eğitiminin İlkokul Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2012). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar).

TBD. (2014). Türkiye Bilişim Teknolojileri (BT) Sektörü 2014 Değerlendirme Raporu.

USA Computing Olympiad, (2015). USA Computing Olympiad.

Ünsal, L. (2019). Okul Öncesi ve İlkokul Yöneticilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yeğitek, (2019). AB Kod Haftası Katılım Raporu 2018. http://codeweekturkiye. eba.gov.tr/wp-content/uploads/2019/03/tr2018codeweek.pdf.

Yıldırım A ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yay.

Yumbul, E., & Bayraktar, S. (2022). Türkiye’de İlkokul Düzeyinde Gerçekleştirilen Robotik Uygulamalarıyla İlgili Araştırmaların Sistematik Derlemesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(22), 383-404.

Yüzak, Ö (2016). Kodlama yapacak çocuk yetiştirecek. <http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/ 529954/Kodlama_yapacak_cocuk_yetisecek.html.

Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

Zekaküpü (2016). Türkcell Zekâ Küpü Projesi. <http://www.zekakupu. com

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Kahraman, O., Yılmaz, Şükrü, Erdal, Şeyhmus, Ay, C., Yüksel, M., Özkan, O., Çilenti, G., & Yaman, S. (2024). Eğitim Öğretim Sistemlerinde Kodlama Eğitimleri ve Robotik Progralama. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 503–514. https://doi.org/10.5281/zenodo.10775059