Eğitim Öğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İncelenmesi


Abstract views: 153 / PDF downloads: 90

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10738106

Anahtar Kelimeler:

Bilinç, Eğitim, Öğretim, Okul, İş Güvenliği, İş Sağlığı

Özet

Bu çalışma, okullarda iş sağlığı ve güvenliği bilinci konusunu ele almaktadır. Literatür taraması yöntemi kullanılarak hazırlanan bu araştırma, okullarda iş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevcut bilgileri, yayınları ve araştırmaları sistematik bir şekilde inceleyerek derleme ve analiz etme sürecini kapsamaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veri tabanında erişime açık tezler ve Google Akademik makalede kullanıma açılan makaleler aracılığıyla elde edilen kaynaklar, literatür taraması yaparken kullanılan temel araçlardır. Çalışmanın ana odak noktası, okullarda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin nasıl oluştuğu, mevcut durumun değerlendirmesi ve bu alanda gerçekleştirilen araştırmalardan çıkan bulguları içermektedir. Okullarda iş sağlığı ve güvenliği, öğrenciler, öğretmenler, idari personel ve diğer çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı amaçlayan bir dizi önlem ve politikayı içeren bir konudur. Bu bağlamda, iş sağlığı ve güvenliği, okullarda fiziksel, psikososyal ve çevresel risklere karşı koruma sağlamak amacıyla uygulanan önlemleri içerir. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri, iş kazalarını önlemeye, meslek hastalıklarını azaltmaya ve genel olarak öğrenme ve çalışma ortamlarını güvenli hale getirmeye odaklanır. Çalışmanın temel bulguları, okullarda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin önemine vurgu yapmakta ve bu konuda daha etkili politikaların geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktadır. Literatür taraması sonuçları, okullarda iş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevcut durumu anlamamıza, olası sorunları tanımamıza ve bu alandaki bilincin artırılması için potansiyel stratejilere ışık tutmaktadır.

Referanslar

Alpagut, G. (2013). 6331 Sk’nun çalışanların eğitimi, acil durum, risk değerlendirmesi, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta mesleki eğitime ilişkin hükümleri ve bu hükümlere yönelik yayımlanan ikincil mevzuat hükümleri. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları.

Ateş, H. İ., Kırkıncıoğlu, M., & Teke, A. (2022). Eğitim sektöründeki engelli çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili karşılaştıkları sorunların incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 12(2), 411-425.

Baybora, D. (2012). İş sağlığı ve iş güvenliğine genel bakış, iş sağlığı ve güvenliği. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Birken, İ. (2018). Anaokulu öğretmenlerinin mesleklerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği algılarının değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], FB Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi.

Canoğlu, H., Kaçar, E., Abdan, Ş., Aba, E. & Dağ, H. (2023). Okullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile bir ilkokula yönelik örnek risk analiz çalışmasının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar, 7(25), 307-316.

Cereci, C., & Çetin, R. B. (2019). İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarına ilişkin okul müdürü görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 151-162.

Çiçek, Ö., & Öçal, M. (2017). Türkiye ve Avrupa Birliği’nde iş kazası verilerinin karşılaştırmalı analizi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(16), 616-637.

Çimen, A., & Çimen, S. (2020). İş sağlığı ve iş güvenliğinin önemi ve Bayburt örneklemi. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 3(2), 81-85.

Deliönü, Ö. & Utlu, Z. (2016). High school and equivalent schools in the occupational health and safety occupational health and safety hazards outside<p>Lise ve dengi okullarda iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği dışındaki tehlikeler. Journal of Human Sciences, 13(1), 1514–1531.

Emerce, A., Şahin, M. S., Telli, N., & Timur, Ş. (2022). Okul yöneticileri ve öğretmen algılarına göre okul güvenliği. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 16, 26-50.

Erdoğan, E., & Genç, K. G. (2023). İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin temel sorunları. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 57-93.

Gökçe, A. (2020). İş sağlığı ve güvenliği açısından iş güvenliği kültürünün önemi üzerine bir odak grup çalışması. Ergonomi, 3(2), 82-95.

Güneş, M. N., & Akbaş, E. (2023). Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 53-79.

Karabal, A. (2021). İş sağlığı ve iş güvenliği. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 1-21.

Keskin, R., & Çavuş, Ö. H. (2020). İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sağlık sektöründe güvenlik kültürü üzerindeki etkilerinin analizi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 27(3), 627-644.

Kılkış, İ., ve Demir, S. (2012). İşverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü üzerine bir inceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 23-47.

Kilitçi, Z. (2018). Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], SB Enstitüsü, Uşak Üniversitesi

Kol, İ. & Özbek, S. (2021). İş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamalarının karşılaştırılması. Ohs Academy, 4(1), 1-14.

Kuru, A, & Kazancı, N. (2023). Okullarda afet tahliye planı hazırlama: kaynaşlı örneği. Muhakeme Dergisi, 6(2), 94-104.

Öz, F. (2019). Ortaokullarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü üzerine sosyolojik bir inceleme: Diyarbakır örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], SB Enstitüsü, Dicle Üniversitesi

Özay, A. D., Sarı-Çavdar, P., & Tekir, Ö. (2020). Okul sağlığı uygulamalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi.

Şener, S., Fandaklı, S., Yağımlı, M., & Aslan, T. (2023). Eğitim sektöründe iş sağlığı ve güvenliği. The Journal of International Scientific Researches, 8(1), 83-94.

Taşdemir, C. ve Gür, B. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Öz Yeterliği (Iğdır İli Örneği). International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 33(3), 467-477

Tekin, A., Tekin, F., Suvaydan, F., Güler, G., & Hafızoğlu, E. (2021). İlkokul Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi. Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 2(32), 9-18.

Tıdjanı, O. (2022). Okullarda iş sağlığı ve güvenliğinin önemi. TAS Journal, 2(2), 01-07.

Topgül, S., & Alan, Ç. (2017). Öğrencilerin iş güvenliği ve iş güvenliği eğitimi algısının değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 587-598.

Turhan, M. (2023). Okul müdürlerinin rol ve sorumluluklarıyla seçim ve yetiştirilmesi sürecinin değerlendirilmesi, [Yüksek Lisans Tezi], SB Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi.

Türüdü, N. O. (2023). Öğretmenlerin iş güvenliği kültürü ile okula yönelik tutumları arasındaki ilişki, [Yüksek Lisans Tezi], SB Enstitüsü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

Uçan, G., Yılmaz, E., Uyar, C., & Ürek, N. N. (2023). Okullarda iş güvenliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1340-1358.

Uğuz, Ş. & Tekindal, M. (2021). Nitel araştırmalarda anlatı araştırmasının tanımı, kapsamı ve süreci. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 21(1), 85-124.

Ulu, Ö. G. M., & Arısoy, Ö. G. B. (2024). İş sağlığı ve güvenliği açısından özel politika gerektiren çalışanların değerlendirilmesi. Journal of Health and Social Welfare Research, 4(1), 113-125.

Uzun, S. (2019). Mesleki ve teknik okullarda iş sağlığı ve güvenliği bilinci. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], LE Enstitüsü, Tarsus Üniversitesi.

Yıldırım, M. ve Uğurlu, C. T. (2022). Okullarda iş sağlığı ve güvenliği: açımlayıcı karma yöntem, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 109-135.

Yivli, İ. (2018). İstanbul Zeytinburnu ve Fatih ilçelerindeki anaokullarında çalışan öğretmenlerde, iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık oluşturma uygulamaları. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], SB Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Bağcı, A., Azimli, P., Uluçay, H., & Keskin, A. (2024). Eğitim Öğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 545–555. https://doi.org/10.5281/zenodo.10738106