İlkokullarda Beden Eğitim Dersinin Uygulama Şekli ve Branş Öğretmenlerine Olan İhtiyaç


Abstract views: 39 / PDF downloads: 45

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11113030

Anahtar Kelimeler:

Beden Eğitimi, Sınıf Öğretmenleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Spor ve Sağlıklı Yaşam

Özet

İlkokullarda beden eğitimi dersi, öğrencilere fiziksel aktivitelerle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsetmeyi hedefler. Bu ders genellikle haftada birkaç kez yapılmakta ve öğrencilere temel spor becerileri, oyunlar ve jimnastik gibi konular öğretilmektedir. Beden eğitimi derslerinin verimli bir şekilde işlenebilmesi için ise branş öğretmenlerine ihtiyaç vardır. Branş öğretmenleri, öğrencilere spor alanında uzmanlık ve rehberlik sağlayarak derslerin daha etkili geçmesini sağlarlar. Bu sayede öğrencilerin fiziksel gelişimleri desteklenirken aynı zamanda sosyal becerilerinin de gelişmesi sağlanır. Beden eğitimi derslerinin uygulama şekli ve branş öğretmenlerine olan ihtiyaç, öğrencilerin hem bedensel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde gelişmelerini desteklemektedir. Branş öğretmenleri, sadece spor alanında uzmanlık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilere rehberlik yaparak derslerin daha etkili geçmesini sağlarlar. Bu süreçte öğrencilerin fiziksel gelişimleri desteklenirken aynı zamanda sosyal becerilerinin de gelişmesine yardımcı olurlar. Beden eğitimi derslerinin uygulama şekli ve branş öğretmenlerinin varlığı, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde hem bedensel hem de zihinsel açıdan gelişmelerini desteklemektedir. Branş öğretmenleri spora olan ilgiyi arttırarak öğrencilerin aktif bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olur. Spor yapmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini öğrencilere öğreterek, onların sağlıklı yaşam bilincini geliştirmelerini desteklerler. Bu da hem şu anki hem de gelecekteki sağlık durumlarını olumlu yönde etkileyebilir. Branş öğretmenlerinin varlığı, okuldaki genel disiplini ve öğrenciler arasındaki takım ruhunu güçlendirir. Öğrenciler, branş öğretmenleri aracılığıyla grup aktiviteleri yaparak işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Bu da onların sosyal yaşamlarında daha başarılı olmalarına katkı sağlar. Bu araştırma çalışmasında ilkokullardaki beden eğitimi dersinin programı, işlenişi, okulların fiziksel özellikleri, materyal ihtiyaçlarına bağlı olarak derslerin branş öğretmenleri tarafından işlenmesinin ortaya çıkaracağı yarar üzerinde dair betimsel analiz yöntemi ile yüksek lisans tezleri ve bilimsel makaleler incelenerek, sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. İncelenen araştırmalardan elde edilen veriler analiz edilerek, bulgular kısmına yazılmıştır. Elde edilen  bulgulara göre,  beden eğitimi derslerinin öğrencilerin yaşamında büyük bir öneme sahip olduğu, spor alışkanlığı kazandırmada etkili olduğu, diğer derslerdeki akademik başarıyı arttırdığı, tüm bunlar için de dersin sınıf öğretmenleri tarafından değil beden eğitimi öğretmenleri görülmüştür. Okulların fiziksel mekan eksikliklerinin giderilmesi, ihtiyaç duyulan spor malzemelerinin temin edilmesi, öğretmen yetiştirme sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği sonuçlarına varılmıştır.

Referanslar

Ayan. S. & Tamer, K. (2010). İlköğretim 1. ve 2. Kademede Beden Eğitimi Dersinin Amaçlarına Göre Uygulanma Durumunun İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 25-44.

Kaya, B., Karakaya, M., Apaydın & M. B., Sunay, H. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinin Uygulanmasında Karşılaştıkları Problemler. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 801-813. https://doi.org/10.38021/asbid.1152075.

Aytekin, S. (2022). İlkokul Programında Yer Alan Beden Eğitimi ve Oyun Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage

Dalaman, O. & Korkmaz, İ. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Beden Eğitimi Dersine Giren Öğretmenlerin Beden Eğitimi Öğretim Programı Kazanımlarına İlişkin Görüşleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 172-185.

EACEA-Education, Audiovisual And Culture Executive Agency (2013). Avrupa’daki Okullarda Beden Eğitimi ve Spor, Eurydice Raporu. Lüksemburg: AB Yayın Ofisi.

İrez, S. G. (2012). Fiziksel Etkinlik Kartları Uygulamasının İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Derslerindeki Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ders İçerikleri ve Öğretmen Davranışları Üzerine Etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Michael SL, Merlo CL, Basch CE, Wentzel KR, Wechsler H. (2015). Critical Connections: Health And Academics. Journal Of School Health,;85(11),740–758.

Morgan, P. & Hansen, V. (2007). Recommendations To İmprove Primary School Physical Education: Classroom Teachers' Perspective. The Journal Of Educational Research, 101(2), 99-108.

Özbar, N., Karacabey, K., Öntürk Y., Köksalan, & B., Karagöz, H. (2017). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Müfredatının Uygulanmasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 51-62.

Sağlıklı yaşamak (t.y.). http://www.sagliklayasamak.com/20-dakikalik-bir-yuruyus-sonrasi-Beyniniz/

Serhatlıoğlu, B., & Kalo, F. (2022). İlkokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersine İlişkin Görüşleri. Turkish Journal of Educational Studies, 9(2), 133-157. https://doi.org/10.33907/turkjes.899332.

Şahin, Ç. ve Batur, C. (2021). Temel Eğitim Kademesinde Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 176-190.

Toksöz, İ. (1991). Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi IV. Ders Notları, Edirne.

Tortop. Y. (2005). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi ve Eğitsel Oyun Uygulamaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon.

Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı Eğitim, Dünya Ülkelerinden Örneklerle. Baki Kitabevi.

Yaylacı, F. (1998). İlköğretim Okulları Beden Eğitimi Dersi Program ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi), Malatya

Yıldırım A ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yay.

Yılmaz, U.(2018). Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Fiziksel Aktivite Engellerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yiğit, A. & Özlü, K. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemleri Belirlemede Karşılaştıkları Sorunlar. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 13(49), 921-938.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, M. V., Mete, M. S., Akşit, G., Ata, D., Uzundede, M., & Yaşar, E. (2024). İlkokullarda Beden Eğitim Dersinin Uygulama Şekli ve Branş Öğretmenlerine Olan İhtiyaç. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 828–837. https://doi.org/10.5281/zenodo.11113030