Kur'an'ı Kerim'de Tefsir ve İsrailiyyat


Abstract views: 16 / PDF downloads: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11109528

Anahtar Kelimeler:

İsrailiyat, Tefsir, İnanç, Kur’an’ı Kerim

Özet

İsrailiyyat, İslam bilimi bağlamında Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarından elde edilen bilgi bütündür. Zamanla İslami literatüre dahil edilen çeşitli anlatıları, hikayeleri ve tarihi anlatımları kapsar. İsrailiyyat" kavramı, İslam edebiyatını ve yorumunu etkileyen bir dizi Yahudi geleneğini, efsanesini ve tarihi anlatımı ifade eder. Bu etkiler Kur'an tefsirleri, hadis koleksiyonları ve tarihi eserler de dahil olmak üzere çeşitli İslami metinlerde bulunabilir. İsrailiyyat'ın kullanımı bilimsel bir tartışma konusu olsa da, Yahudi ve İslami gelenekler arasında bir köprü görevi görerek ortak tarihi ve kültürel yönlere ışık tutuyor. Ancak İsrailiyyete temkinli yaklaşmak önemlidir. Çünkü bu kaynakların doğruluğunu ve güvenilirliğini eleştirel bir şekilde değerlendirmeye ihtiyaç vardır. İsrailliliğin sonuçlarını anlamak ve geçerli sonuçlara varmak için özenli araştırma ve bilimsel inceleme şarttır. Yahudi ve İslam anlatıları arasındaki kesişimler inceleyerek bu iki inanç arasındaki tarihsel ve manevi bağlantılara dair daha derin bir anlayış elde edilebilir. Bazı akademisyenler İsrailiyyat'ı Kur'an'da bahsedilen belirli olay ve şahsiyetlerin tarihsel bağlamını anlamak için değerli bir kaynak olarak değerlendirirken, diğerleri bu bilgi bütününe ihtiyatla yaklaşıyor. Çünkü İslami bilgi birikiminden farklı unsurlar, yorumlar veya önyargılar içerebiliyor. İsrailiyyat'tan elde edilen bilgilerin eleştirel bir şekilde analiz edilmesi ve İslam ilkelerine uygunluğunun sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada İsrailiyyat kavramının anlamı, tefsire girişi, Kur’an’ın anlamlandırılmasındaki rolü ve Ehl-i Sünnet kitapları ile ilişkisi okuyuculara açıklanması hedeflenmiştir. 

Referanslar

Büyük, E. (2019). Tefsirde İsrâiliyyâta Dair Bazı Tespit Ve İddiaların Değerlendirilmesi. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23/2, 765-785. https://doi.org/10.18505/cuid.620363.

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Sage Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781452230153

Döner, E. (2021). İsrâiliyyât Kavramının Anlam Alanı ve Tarihi Seyri & Ötekinin Tanımı ve Konumu Bağlamında İsrâilî Rivayetlerin Kullanımının İmkanı ve Eleştirisi. Libra Kitap.

Ebû Bekr Muhammed Turtuşî (1994). Sirâcü’l-Mülûk, Kahire,.

Ethem, M. & Ünsal, R. (2020). Kur'an'ı Anlamada İsrâliyat’ın Rolü Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(2), 1720-1744. Doi: 10.17859/pauifd.811506.

Karaalp, C. (2019). İsrâiliyât'ın Tefsire Girişi, İslam Düşüncesi Dergisi, Araştırma Yayınevi.

Kuzudişli, A. (2017). İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı? İsrailiyat(1), 25-53.

Muhammed Emin b. Fazlullah b. Muhibbillah ed-Dımeşkî el-Muhibbî (1994). Kasdü’s-Sebîl fi’l-Lugati’l-Arabiyye mine’d-Dahîl, thk. Osman Mahmûd Sinnî, Riyad.

Öztürk, M. (2014). Kur'an Kıssaları Bağlamında İsrâiliyyât Meselesine Farklı Bir Yaklaşım-Tefsirde İsrâiliyyât Karşıtı Söylemin Tahlil Ve Tenkidi. İslami İlimler Dergisi, 9(1), 11 - 68.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. baskı). Seçkin Yay.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Bilik, M. Şafi. (2024). Kur’an’ı Kerim’de Tefsir ve İsrailiyyat . International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 796–802. https://doi.org/10.5281/zenodo.11109528