Oyun Temelli Öğrenme ve Okul Öncesi Eğitim


Abstract views: 63 / PDF downloads: 77

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11109503

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Eğitim, Oyun, Oyun Temelli Öğrenme

Özet

Oyun çocuğun geleceğe dair beklentilerini, amaçlarını ve isteklerini anlatan, ona yön veren en önemli araçların başında gelmektedir. Özellikle okul öncesi eğitiminde oyunla kazandırılan davranışlar ve öğretime dair kazanımlar hayat boyu etkililiğini sürdürmektedir.   Oyun sayesinde çocuklar sosyalleşebilmekte, yeteneklerinin farkına varabilmekte, içlerinde bulunan liderlik özelliklerini dışa yansıtabilmektedir. Oyunla birlikte çocuklar, hayatları boyunca onlara gerekli olacak ve yaşamlarını sürdürmelerine katkı sunacak tüm bilgi, beceri ve davranışları kazanmaktadırlar.  Bir çocuğun hayatında oyun, ekmek, su gibidir. Çocuğunun bedenen, ruhen, aklen ve psikolojik olarak gelişimi zamanında oynayabildiği oyunlarla doğrudan ilişkilidir.  Oyun sayesinde çocuklar, problem çözme becerisi, doğru iletişim kurma yeteneği, işbirliği yapabilme özelliği, hayal kurma ve kendini gerçekleştirme vasıfları kazanır.   Bu çalışmada okul öncesi eğitim, oyun temelli öğrenme, okul öncesinde oyun temelli öğrenmenin çocuk gelişimine etkisi, avantajları, stratejileri ve ailelere düşen görevler üzerinde betimsel analiz yöntemi kullanılarak inceleme yapılmıştır. Bulgulardan hareketle okul öncesi eğitimde oyun temelli bir öğretim programı sayesinde öğrencilerde problem becerisi özelliğinin arttığı, işbirliği çalışmalarına daha istekli oldukları, yeteneklerinin farkına vararak bu şekilde bir davranış örgüsü oluşturdukları görülmüştür. Tüm bu özelliklerin daha fazla gelişimi için,  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut öğretim programlarının güncellenmesi, müfredatta sadeleştirmeye gitmesi, öğretmen eğitimlerinin bu minvalde iyileştirilmesi, aile eğitimlerine daha fazla zaman ayırması ve okul kaynakları için daha fazla maddi imkanların sunulması gerektiği sonuçlarına varılmıştır. 

Referanslar

Aktan, Ş. & Önder, A. (2018).Okul Öncesi Dönemde Psikolojik Dayanıklılık. Eğitim Kuram ve Araştırma Dergisi, 4 (2), 20-30.

Beyazkürk, D., Anlıak, S., & Dinçer, Ç. (2007). Çocuklukta Akran İliskileri ve Arkadaslık. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 13-26.

Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk Eğitiminde Etkili Uygulamalar (H. Zeynep İnan, T. İnan, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.

Çakırer, B., H. (2017). Öğrenme Serüveninde Bilgiler Âlemine Oyun ile Seyahat: Oyun Temelli Eğitim Programları. Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği. (Edt: Ebru Aktan Acar) (387-401). Nobel Yayınevi.

Kaytez, N., Kaytez, N., & Durualp, E. (2014). Türkiye’de Okul Öncesinde Oyun İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 110-122.

Eratay, E. (2011). Okul Öncesi Çocuklarında Davranış Problemleri. Education Sciences, 6(3), 2347-2362.

MEB. (2016). TEOG istatistikleri yayımlandı. http://meb.gov.tr/teog-istatistikleri-yayimlandi/ haber/11409/tr

Nicolopoulou, A. (2004). Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya: Piaget, Vygotsky ve Sonrası. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2),137-169.

Oktay, A. (2013). Oyuna Kuramsal Yaklaşım, Çocukta Oyun Gelişimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2. b.) (s. 37-54).

Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian & East European Psychology, 42(1), 7-97.

Yavuzer, H. (2012). Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitapevi.

Zembat, R. (1992) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Ve Yönetici Özellikleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi.

Wood, J. J., Cowan, P. D., & Baker, B. L., 2002, Behavior Problems And Peer Rejection İn Preschool Boys and Girls. The Journal of Genetic Psychology, 163(1), 72-88.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Pesen Duman, K., & Cumart, G. (2024). Oyun Temelli Öğrenme ve Okul Öncesi Eğitim. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 786–795. https://doi.org/10.5281/zenodo.11109503