Engelli Turizm Eğitimleri Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik Analizi


Abstract views: 27 / PDF downloads: 20

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12638729

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Eğitim, Engelli Turizmi, Engelli Eğitimi

Özet

Eğitimlerin farklı alanlara yayılması ve her geçen gün eğitimlerin kapsamının değişmesi, yeni arayışların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle engeli olan insanların topluma kazandırılması ve sosyal yaşamlarını devam ettirmeleri için eğitimlerin niteliği önem arz etmektedir. Bu kapsamda, engelli insanların turizm alanında eğitim alması da hem tatil yapabilmek hem de turizm alanında çalışabilmek açısından önemlidir. Çalışmanın amacı, engelli insanların turizm sektöründe var olmasını sağlamak amacı ile engelli turizm eğitimlerinin lisansüstü tezler kapsamında ele alınmasını kapsamaktadır. Engelli turizm eğitimleri ile ilgili akademik tez çalışmalarının incelenmesi, hangi konuların ele alındığının ortaya konulması ve eğitimlerin niteliği konusunda bilgilerin bir araya toplanmasını sağlayacaktır. Elde edilecek bilgiler sonucunda, engelli turizm eğitimleri konusunda Türkiye’de yapılmış olan lisansüstü tezlerin içerikleri, kapsamları ve sayıları hakkında bilgiler elde edilmiştir. Çalışma konusu hakkında elde edilen veriler sonucunda, engelli turizm eğitimleri konusunda yüksek lisans çalışma sayısı 14 doktora seviyesinde yapılmış olan tez sayısı ise 7 olarak belirlenmiştir. Lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımında ise Eğitim Bilimleri alanında 2, Fen Bilimleri alanında 2, Sağlık Bilimleri alanında 4 ve Sosyal Bilimler alanında 13 tezin yapıldığı görülmektedir. Tezlerin yıllara göre yapılış tarihlerinde ise 1999 ve öncesi yıllarda hiç tezin olmadığı, 2000-2009 yılları arasında sadece 1 adet tezin yapıldığı ve 2010 ve sonrasında 20 tezin yapıldığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda dikkat çeken diğer bir husus ise 17 farklı üniversitede toplam 21 tezin yazılmış olmasıdır. Diğer önemli bir sonuç ise çalışma konularında engelli eğitimi hakkında sadece 1 adet tezin yazılmış olması olarak belirlenmiştir.

Referanslar

Akyurt, H. (2020). Yabancı öğrencilerin turizm eğitimi algılarının ve sorunlarının belirlenmesi: Giresun Üniversitesi üzerine bir araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 54-67.

Akyurt, H. & Ültay, E. (2021). Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitiminin Mevcut Durumu ve Turizm Sektörü Beklentileri, Editör: Doç. Dr. Çatalcalı Ceylan Ayşe, Dr. Özbay Ferhat, Dr. Özomay Zafer, Dr. Öğretim üyesi Kurt Mustafa Batuhan, Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt-2), Basım sayısı: 1, ss. 159 -187, Ankara: Gece Kitaplığı.

Akyurt, H. & Ültay, E. (2022). Ekoturizm ve Ekoturizm Rehberliği Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik Analizi. Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi, 5(2), 56-70.

Akyurt, H., & Yolasığmazoğlu, N. (2022). Gıda mühendisliği ile turizm ilişkili lisansüstü tezlerinin bibliyometrik analizi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(89), 2149-2158.

Alenezi, M. (2023). Digital learning and digital institution in higher education. Education Sciences, 13(1), 88-97.

Atılgan, D., Atakan, C. ve Bulut, B. (2008). Türkçe kütüphanecilik dergilerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 22(4), 392-413.

Borgman C.L. & Furner, J. (2002). Scholarly communication and bibliometrics. Annual Revıew of Information Science and Technology, 36, 3-72.

Chankseliani, M. & McCowan, T. (2021). Higher education and the sustainable development goals. Higher Education, 81(1), 1-8.

Cook, B. G., & Schirmer, B. R. (2003). What is special about special education? Overview and analysis. The Journal of Special Education, 37(3), 200-205.

Cooper, C., & Shepherd, R. (1997). The relationship between tourism education and the tourism industry: Implications for tourism education. Tourism recreation research, 22(1), 34-47.

Demirdağ, Ş. A., & Turpcu, E. (2023). The Relationship Between Employee Attitudes in the Pygmalion Effect and Trust in Supervisors: A Study on Hotel Establishments. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(3), 2478-2494.

Edelheim, J. (2020). How should tourism education values be transformed after 2020? Tourism Geographies, 22(3), 547-554.

Ellis, J. (2013). Inequalities of Children in Original Endowment: How Intelligence Testing Transformed Early Special Education in a North American City School System. History of Education Quarterly, 53(4), 401-429.

Escudeiro, P., & Campos, M. (2023). Breakıng barrıers: fosterıng ınclusıon and accessıbılıty ın educatıon and tourısm for dısabled students. In edulearn23 proceedings (pp. 2262-2265). Iated.

França, I. S. X. D., Pagliuca, L. M. F., & Baptista, R. S. (2008). Política de inclusão do portador de deficiência: possibilidades e limites. Acta Paulista de Enfermagem, 21, 112-116.

Friend, M. (2022). Special education: Contemporary perspectives for school professionals. Pearson. One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458.

Gorard, S., & Smith, E. (2004). An international comparison of equity in education systems. Comparative education, 40(1), 15-28.

Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., & Suman, R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. Sustainable Operations and Computers, 3, 275-285.

Happ, É., & Bolla, V. (2022). A theoretical model for the implementation of social sustainability in the synthesis of tourism, disability studies, and special-needs education. Sustainability, 14(3), 1700.

Hua, A. K. (2019). How satisfaction disabled people engaging in tourism activities? A case study of disability tourism in Kuala Lumpur city. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(4), 29-35.

Jarvis, P. (2018). Professional Education. London: Routledge.

Karaca, M. F. ve Bayır, Ş. (2021). Türkiye’deki Genel Amaçlı ve Özel Eğitim Okulları Üzerine Bir İnceleme. Scientific Educational Studies, 5(2), 1-28.

Lin, H., Wan, S., Gan, W., Chen, J., & Chao, H. C. (2022). Metaverse in education: Vision, opportunities, and challenges. In 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), (pp. 2857-2866). IEEE.

Makuyana, T., & Plessis, E. (2022). Towards Making Tourism Education Programmes More Inclusive: From The Perceptive of Disabled People. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 11(118134), 10-46222.

Makuyana, T., & Plessis, E. D. (2023). How Accessible is Tourism Education for an Accessible Tourism Future? A Perspective of Educators and Gatekeepers of Disabled People. In Towards Sustainable and Resilient Tourism Futures (pp. 149-165). Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin.

Mittler, P. (1995). Special Needs Education: An International Perspective. British Journal of Special Education, 22(3), 105-118.

Noddings, N. (2018). Philosophy of education. London: Routledge.

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 25, 348-349.

Turpcu, E., & Akyurt, H. (2019). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer streslerinin belirlenmesi: Giresun üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(69), 365-380.

Ültay, E., Akyurt, H. ve Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 188-201.

Wu, Y. C. J., Chang, C. L., & Hsieh, Y. J. (2014). Enhancing learning experience of the disabled: An accessible tourism platform. J. Univers. Comput. Sci., 20(15), 2080-2095.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kasım , M., & Akyurt, H. (2024). Engelli Turizm Eğitimleri Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik Analizi . International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(108), 1237–1248. https://doi.org/10.5281/zenodo.12638729