Çizgi Roman Türüyle Tarihi Değerleri Tanıtmak: Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi


Abstract views: 31 / PDF downloads: 18

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12603269

Anahtar Kelimeler:

Çizgi roman, çocuk edebiyatı, Değer, Türkçe Eğitimi

Özet

Bu araştırmanın inceleme unsurunu MEB tarafından tarihe mal olmuş önemli şahsiyetlerin dünyaya ve insanlığa katkılarını idrak etmelerini sağlamak amacıyla öğrencilere bu bilgileri görsel uyaranlarla zengin çizgi roman türünde "Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi” oluşturmuştur. Çizgi romanların eğitimde kullanımı oldukça önemlidir. Çocukların sevdiği araçları eğitimde kullanmak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Görsellerle zenginleştirilmiş materyaller de dikkat çekici ve öğrenmeyi zevkli hale getiren unsurlardır. Sınıfiçi ve ders dışı etkinliklerde bu kaynaklardan yararlanmak önem arzetmektedir. Bu özelliklerin hepsini içinde barındıran edebi türlerden biri de çizgi romandır. Bu araştırmada da bilim insanlarını çizgi roman türü ile öğrencilere tanıtmak ve bu eserlerle tarihi bilgi ve şuur kazandırmak, değerleri eserler aracılığıyla aktarmak amaçlanmıştır. Hazırlanan serinin ilk eserleri Evliya Çelebi, Harizmi ve Cezeri çizgi romanları ile ortaokul öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrencilere, kahramanın yaşadığı döneme ait özellikler, toplumsal ve kültürel yapılar hakkında zengin öğrenme deneyimi sunma hedeflenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi araştırmada kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan eserlere MEB resmi internet sayfasından erişilmiştir. Araştırma sonucunda bu çizgi romanların tarihimize yön veren şahsiyetleri tanıtmada ve sevdirmede faydalanılabilecek eğitsel bir kaynak olarak okunmasının uygun olduğu görülmektedir. Eserlerle tarihimize, bilim, kültür ve sanat dünyamıza katkıları olan önemli şahsiyetlerin hayatını öğrencilere farklı yollarla sunulmuş, görsel zenginlikle ilgilerini çekmek amaçlanmıştır. Çizgi romanlarla bunu yaparken ulusal kültürümüzün özünden uzaklaştırılmadan bu değerleri tanıtmayı başarmışlardır.

Referanslar

Akdağ, S. (2023). Uzaktan öğretimle sosyal bilgiler dersinde eğitici çizgi roman kullanımının öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenmelerine etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi.

Arı, A., Demir, B., & Işık, B. B. (2019). Matematik eğitiminde manga çizgi roman kullanımı. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 261-265.

Arslan, K. & Akçay. H. (2022). Çizgi romanla fen bilimleri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 14-31.

Aslan, G. B. (2019). Türkiyede çizgi roman sanatının gelişim süreci içerisinde Turhan Selçukun yeri ve Abdülcanbaz. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haliç Üniversitesi.

Aytekin, H. (2011). Harry Potter ve Felsefe Taşı’nda üslup ve mizah. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(30),167-184.

Ayyıldız N (2010). Coğrafya öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

Balım, A.G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.

Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. (2. Baskı). Siyasal Kitabevi.

Boyraz, C. (2022). Çocuklar için felsefe eğitiminde uyaran olarak çizgi filmlerin kullanımı: Vikingler ve Heidi. Erciyes Journal of Education, 6(2), 127-144.

Cantek, L. (2014). Türkiye’de Çizgi Roman. İletişim Yayınları.

Cary, S. (2004). Going Graphic: Comics At Work İn The Multilingual Classroom. Portsmounth NH (ABD): Heinemann.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ekiz, D. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler. Anı Yayıncılık.

Ertemsir E. (2011). Yükseköğretimde yöneticilik eğitimi ve yeni bir öğretim yöntemi olarak interaktif çizgi roman: yöntemin yarattığı faydalılık algısı üzerine bir araştırma. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.

Gravett, P. (201). Comics Art. Yale University Press.

Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayıncılık.

Hands, T., Shaw, A., Gibson, M., & Miller, K. (2018). People and their plants: The effect of an educational comic on gardening ıntentions. Urban Forestry and Urban Greening, 30, 132-137.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

McCloud, S. (2019). Çizgi Romanı Anlamak (Çev. Ülgen M.Cem). Sırtlan Kitap.

MEB. (2024). Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi. https://tegm.meb.gov.tr/www/bilim-insanlari-cizgi-roman-serisinin-ilk-kitaplari-yayimlandi/icerik/929

Morel, M., Peruzzo, N., Juele, A. R. & Amarelle, V. (2019). Comics as an educational resource to teach microbiology in the classroom. Journal of microbiology & biology education, 20(1). https://doi.org/10.1128/jmbe.v20i1.1681

Oymak, R. (2018). Dil, düş, düşünce gelişiminde çizgi kitap ve çocuk. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches. 4(10), 460-472.

Öz, C. (2013). Moda tasarımı eğitimi alan lisans öğrencilerinin popüler kültür ürünü olan çizgi romanın ve kahramanlarının günümüz modası ve yaratıcılıklarına etkilerine dair görüşleri. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

Symeon, R. (2008). State of the art comics in education. Using web comics in education. Project deliverable report. (http://www.educomics.org/material/deliverables/Deliverable1_Stateofthe Art.pdf ).

Tilley, C. L., & Weiner, R. G. (2017). Teaching and learning with comics. In F. Bramlett, R. T. Cook, & A. Meskin (Eds.), The Routledge companion to comics (pp. 358–366). New York: Routledge.

Weber, K. C., Saldanha, T. C. B., De Sousa E Sılva, K. K., Santos, P. M. M., vd. (2013). Introducing comics as an alternative scientific narrative in chemistry teaching. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 1-14.

Wood, M. (2015). The effect of graphic novel supplements on reading comprehension and motivation in secondary students. [Unpublished doctoral dissertation]. University of Central Arkansas.

Yalçın, A. & Aytaş, G.(2008). Çocuk Edebiyatı(2. baskı). Akçağ Yayınları.

Yıldırım, E. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitici çizgi roman hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 52-70.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları.

İncelenen Eserler:

Dündar, E. (2024). Hârizmi. MEB Yayınları.

Dündar, E. & Varlı, N. N. (2024). Cezeri. MEB Yayınları.

Varlı, N. N. (2024). Evliya Çelebi. MEB Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çam Türkan, Çiğdem. (2024). Çizgi Roman Türüyle Tarihi Değerleri Tanıtmak: Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(108), 1159–1168. https://doi.org/10.5281/zenodo.12603269