AMATÖR FUTBOLCULARIN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ


Abstract views: 51 / PDF downloads: 30

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1782

Anahtar Kelimeler:

Futbol, amatör, benlik saygısı

Özet

Bu çalışma amatör futbolcuların benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Düzce ilinde bulunan amatör futbolculardan çalışmaya gönüllü olarak katılan 173 kişiden oluşturmaktadır. Araştırma da veri toplama aracı olarak, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş kendini değerlendirme ölçeği kullanılmıştır Ölçeğin geçerlik ve güvenirlilik çalışması Çuhadoroğlu (1986) tarafından yapılmıştır. Ölçek 63 maddeden ve 12 alt ölçekten oluşmaktadır. Bu çalışmada envanterin ilk 10 maddesini kapsayan benlik saygısı alt ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için Statistical Packadge for Social Sciences (SPSS) 22.0 paket programı kullanılmıştır Yapılan normallik testi sonucunda, Benlik saygısı düzeyine ilişkin elde edilen p değeri 0,05 ten küçük olduğu için non-parametrik testler kullanılmıştır. İkili gruplarda Mann-Whitney U, çoklu gruplarda Kruskal Wallis Testi, Kruskal Wallis Testi sonucunda çıkan anlamlı farkların hangi gruplar arasında belirlemek için Pairwise Comparison testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak amatör futbolcuların benlik saygısı düzeylerinde yaş, yaşadığı yer, kardeş sayısı, eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, baba meslek ve futbol oynama süresi değişkenleri arasında anlamlı fark görülmezken, amatör futbolcuların futbol dışında başka branşla uğraşmadıkları, aylık gelirlerinin 501-1250 tl, geniş aile yapısı, annesi emekli olan ve ekonomik kazanç için futbol oynadıkları lehine istatiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05)

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

TİRYAKİ, K. (2020). AMATÖR FUTBOLCULARIN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 482–488. https://doi.org/10.26450/jshsr.1782