12 NO’LU GELİR VERGİSİ STANDARDINA GÖRE KIDEM TAZMİNATI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ


Abstract views: 32 / PDF downloads: 11

Yazarlar

  • Ali ANTEPLİ Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bayburt/Türkiye
  • Ali Rıza AĞ Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bayburt/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.14

Anahtar Kelimeler:

TMS 12, Kıdem Tazminatı, Ertelenmiş Vergi Varlığı, Vergi Etkisi

Özet

Uluslararası Muhasebe Standartlarının yayınlanması ve uygulamaya konulmasıyla muhasebe uygulamalarında vergi mevzuatımızla ilgili bazı farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Muhasebe Standartları ile muhasebede bir düşünce veya olaya bakış tarzı değişikliği gelmektedir. Standart hükümlerine göre, mali tablolar muhasebe kurallarına göre düzenlenmelidir. Vergi mevzuatımıza göre mali kârın hesaplanmasında kanunen kabul edilmeyen giderler ve istisna sayılan gelirler konusu sürekli ve geçici farkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sürekli farklar vergi mevzuatımıza göre dikkate alınmakta ancak dönemsellik ilkesi gereği ortaya çıkan geçici farkların vergi etkisi dikkate alınmamaktadır. Gelir ve giderin ortaya çıkma zamanı ile vergi mevzuatı açısından tanınma zamanı farklı olması durumunda geçici farklar ortaya çıkmaktadır. Geçici farkların vergi etkisi, ertelenmiş vergi varlığı ya da ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak Bilanço ’da yer alırken Gelir Tablosunda ise ertelenmiş vergi gideri veya ertelenmiş vergi geliri olarak raporlanmaktadır. Kıdem Tazminatı konusu ise dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemde gider olarak maliyet hesaplarına alınan ancak gider kaydedildiği dönemde ödemesi gerçekleşmediği için vergi açısında geçici fark oluşturan bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, 12 no’lu gelir vergisi standardı hükümleri ile muhasebe uygulamalarındaki vergi mevzuatımız arasındaki farklılıklar araştırılarak kıdem tazminatının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesini örneklerle açıklamaktır.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

ANTEPLİ, A., & AĞ, A. R. (2016). 12 NO’LU GELİR VERGİSİ STANDARDINA GÖRE KIDEM TAZMİNATI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 3(4), 16–23. https://doi.org/10.26450/jshsr.14

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri